Календарь событий

06 декабря 2021

«Эльбрус» курортну къыш кезиуге хазырлыгъына къарагъандыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Кавказ.РФ акционер обществону таматасы Хасан Тимижев бла «Эльбрус» курортну иши бла шагъырейленнгенди, анда бу кюнледе турист сезон ачылгъанды. Рекреация жерлени тапландырылыулукъларына къарагъандыла. Курорт туристлени алыргъа хазырды, аланы келиулерини саны ёсе барады.

Тюбешиуню кезиуюнде курортну мындан ары айныууну юсюнден соруула сюзюлгендиле. Инфраструктура къурулуш ишлени бардырыу курортну айнытыу бла байламлы магъаналы бёлюмледен бирине саналады.

Баш борч-адамланы жашауларын игилендириудю

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Единая Россия» партияны  ХХ съездини ахыр кезиую бардырылгъанда бийик советге айырылгъанды. Съезд партияны жыйырма жыллыгъына жораланып ётгенди.

Дагъыда Къабарты-Малкъардан эки келечи - Къырал Думаны депутатлары   Геккиланы Заур бла Адальби Шхагошев партияны генеральный советине айырылгъандыла, деп билдиргендиле республиканы оноучусуну пресс-службасындан.

Мадар этмей туруудан хайыр жокъду

Отуз жылдан аслам заманны ичинде Яникой элде да бир къауум тамата алышыннганды. 

Ахчаны жюрютюуню юсюнден билимигизни сынап кёрюгюз

Озгъан айны ахырындан башлап, бу айны оналтынчысына дери Россейни Банкы, Стратегиялы башламчылыкъланы агентствосу бла бирге финанс окъуулулукъ жаны бла битеуроссей онлайн-зачёт бардырадыла. Анга гражданла бла предпринимательле къатышыргъа боллукъдула.

Эски юйледен жангы фатарлагъа

Дейское элде тёрт коттедж маталлы юйню къурулушлары бошала турады, деп билдиргендиле Терк районну жер-жерли администрациясыны пресс-службасындан.

Бу юйлени къурулушу «Жашау этерге жарамагъан юйлени санын азайтыу» деген федерал программаны чеклеринде бардырылады. Ол кеси да «Жашау журтла эмда шахар болум» деген миллет проектге киреди.

Прокуратура билдиреди

Быйыл  1 ноябрьден башлап,  тыш къыраллы электрон ахчаларын банкда счёт ачмай ётдюргенле Россей Федерацияны Административ право бузукълукъланы юсюнден кодексини 13.25-чи статьясына кёре административ жууапха тартыладыла. 

КЕРТИЛИКНИ БЛА ТЮЗЛЮКНЮ ЖАКЪЧЫСЫ эди ол

Акъайланы Хажи-Мырза уста темирчи эди. Ол оракъ, бичакъ, мужура, къама ишлемеген, чагасын, балтасын жамамагъан тийреде киши да болмаз эди.

Жюрек халаллыкъны кючюн кёргюзтгенлени алгъышлагъанды

«Хурметли шуёхла!

Жюрегимми теренинден сизни Доброволецлени (волонтёрланы) кюню бла алгъышлайма.   

Ол кюн биз хар затха да къайгъы этген, тынгысыз адамланы алгъышлайбыз, ала башхала ючюн огъурлу ишлени тамамлайдыла, уллу жюрек халаллыкъны кючюн юлгюге кёргюзтедиле, жамауатха таза ниетлери бла къуллукъ этедиле.

Социал магъаналы объектле не халдадыла

Кёп болмай Черек муниципал районну администрациясыны башчысыны къуллугъун толтургъан Къулбайланы Алан элледе  социал магъаналы объектлени   болумлары бла шагъырейленнгенди.

Кишиликлери, ётгюрлюклери ючюн да - майдалла

Кёп болмай  РФ-ни ич ишле министри полицияны генералы Владимир Колокольцевни  буйругъу бла  Къабарты-Малкъарны органларында ишлегенлени къаууму борчларын  бет  жарыкълы толтургъанлары ючюн ведомстволу саугъалагъа тийишли болгъандыла.

Окъуучула производствода болгъандыла

КъМКъАУ-да агрономия факультетде «Эл мюлк продукцияны чыгъарыу эмда жарашдырыу технология» бёлюмню экинчи курсуну студентлери «Велес-Агро» предприятияда кёп болмай производстволу курсну ётгендиле.

Жолчула къышха хазырдыла

Шимал Кавказда жоллагъа къарагъан «Кавказ» Управление къышха тынгылы хазырланнганды. 

Тилеклеге тынгылагъанды, тийишли буйрукъла бергенди

Черек районну администрациясыны башчысы Къулбайланы Алан анга жарсыулары бла келген эллиле бла тюбешгенди, алагъа тынгылап, тийишли буйрукъла бергенди.