Календарь событий

01 декабря 2021

Женгил ахча тюшюрюрге сюйгенле жукъламайдыла

Озгъан эки суткада Къабарты-Малкъарда дистанциялы халда эки хыйлачылыкъ этилгени ачыкъланнганды. 

Билмегенибизни андан соруучу эдик

Махийланы Рамазанны жашы Амин огъурлулугъу, адеби, иш кёллюлюгю бла  эсибизде къалгъанды. Бюгюн да аны атын иги бла сагъынабыз.

Узакъ тау элде маданиятны къаласы жангыртылады

Бу кюнледе «Маданият» миллет проектге кёре,  Огъары Малкъарны Маданият юйюне тынгылы ремонт этип бошай турадыла. 

Жукъусузлукъ – кёп аурууну сылтауу

 Бизни къыралда адамланы 45 проценти кече тынчаялмай къыйналадыла.

Тапландырыу ишле къалай баргъанларына къарагъанды

Черек районну администрациясыны башчысы Къулбайланы Алан ара район больницаны поликлиника бёлюмюнде ремонт ишле къалай баргъанларын тинтгенди. Ала  «Модернизация первичного звена здравоохранения» деген регион программагъа тийишлиликде бардырыладыла.

Ремонт къалай баргъаныны эмда не зат этиллигини юсюнден Алан Борисбиевичге ара район больницаны баш врачыны къуллугъун толтургъан Рахайланы Аслан  эмда  «Эльбрус – Ремстрой» подряд организацияны келечилери  айтхандыла.

Эсге тюшюргендиле, бушуу этгендиле

Огъары Малкъарда эрттегили Сауту элде  Черек районда  79-жыл мындан алгъа болгъан бушуулу ишле бла байламлы  митинг болгъанды.

ЫРХЫ

Кюн жарыкъды, эрттенликден окъуна къыздырып башлагъанды. Кёкде жангыз бир булутчукъ кёрюнмейди.

«Китап бла шуёхлукъда жашагъанма»

Адамгъа ышаныулукъ этилсе, ол не  заманда да ишине  жууаплы къарайды. 

Инсанланы приемгъа алгъанды

«Единая Россия» Битеуроссей политика партия бардырып адамланы приёмгъа алыу бла байламлы декадада КъМР-ни Башчысы Казбек Коков жашауда къыйын болумлагъа тюшген республикада жашагъан инсанланы приёмгъа алгъанды, деп билдиргендиле республиканы оноучусуну пресс-службасыны келечилери.

Жетмеген балланы къалай къошаргъа боллукъду

Лицевой счётунда (ИЛС) пенсия эркинликлерини юсюнден информацияны инсан Россейни Пенсия фондуну сайтында энчи кабинетни неда клиент службасында, къырал жумушланы порталыны юсю бла, Кёп функциялы аралада табаргъа боллукъду. ИЛС-де адам кеси неда иш бла жалчытхан организация берген шартла сакъланадыла, ала артда пенсия тохташдыргъанда керек боладыла. Данныйле барысы да кийирилгенине неда халат жиберилгенине ишеклигигиз бар эсе, фондну бёлюмюне консультация алыргъа барыргъа боллукъсуз.