14.07.2024, 08:18 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

13.07.2024, 11:03 - Жамауат

КъМР-ни асламлы информация органларында Парламентни ишин бек иги ачыкълагъан журналист ишлени конкурсуну эсеплери ачыкъ этилгендиле. Ол республиканы законла чыгъарыучу органыны 30-жыллыгъына аталып къуралгъанын айтырчады. Саугъалау бу кюнледе Парламентни мекямында бардырылгъанды.

13.07.2024, 08:22 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

12.07.2024, 14:45 - Жамауат

Ата-бабаланы заманындан бери малкъарлыла тюрлю-тюрлю аурууладан сакъланыуда, алагъа багъыуда да тийреде ёсген кёкенлени, хансланы, битимлени, тереклени да кенг хайырланнгандыла.

12.07.2024, 14:43 - Маданият

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни социал-гуманитар институтуну доцентлери Бёзюланы Наима бла Хулчаланы Мариям «Россейни миллетлерини маданият эм тил байлыкъларын сакълауда билим бериуню магъанасы» деген экинчи битеуроссей конференциягъа къатышхандыла.  

12.07.2024, 14:42 - Билим

Мектепледе окъугъан жашларыбыз бла къызларыбыз башха-башха дерс олимпиадалада, эришиуледе кеслерини билимлерин, хунерлерин ачыкълай, болдургъан жетишимлери бла бизни да кёллендиргенлей келедиле.

12.07.2024, 14:41 - Спорт

Пензаны «Воейков» единоборствола арасында каратеден Россейни окъуучуларыны онекинчи жай спартакиадаларыны ахыр эришиулери бардырылгъандыла. Алагъа Россейни 33 субъектинден 16-17-жыллыкъ жюзден аслам адам къатышханды.

12.07.2024, 14:40 - Билим

Россейни МЧС-ни бийик усталыкъ билим бериу учрежденияларын тауусханланы къууанчлы халда алгъышлагъандыла – Граждан къоруулау академияны, От тюшюуге къажау къырал службаны академияны эм ведомствону Донецкде институтуну бошагъанла Москвада Къызыл майданда жыйылгъандыла

    

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Саулукъ
14.07.2024 - 09:08 | 👁 3

Подробности...

Саулукъ сакълаугъа юлюш къошар муратдады

Быйыл Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина академиясыны «Багъыу иш» ызын юч жюз адам бошагъанды. Аланы санында билимге, илмугъа итиниулюклери бла айрымалыла бу кюнледе къызыл дипломларын...
Документле
14.07.2024 - 08:18 | 👁 3

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы
Саулукъ
13.07.2024 - 09:07 | 👁 3

Подробности...

Насып неден къуралгъаныны юлгюсю

Чаналаны Светлана сайлагъан усталыгъында отуз беш жылдан артыкъ заманны ишлейди. Ол Черек районну ара больницасында бек иги невролог врачха саналады. 

Жангылыкъла
26.12.2018 - 09:38 | 👁 33

Подробности...

Аскерчиле саусузлагъа аягъы юсюне болургъа болушадыла

Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны 68 келечиси бла Звездный посёлкада аскер бёлюмню 158 къуллукъчусу, «Къанны службасы» къырал программаны чеклеринде бардырылгъан  донорлукъ акциягъа къатышып,...
Маданият
26.12.2018 - 09:35 | 👁 38

Подробности...

Даражалы конкурсда хорлагъанлагъа – сыйлы белгиле бла грамотала

 "Россейни акъ зурнуклары-2018" деген битеуроссей  конкурсда хорлагъанланы КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосунда  къууанчлы халда саугъалагъандыла.
Жангылыкъла
26.12.2018 - 09:30 | 👁 27

Подробности...

Сабий поликлиникалагъа - жангы оборудование

Къабарты-Малкъарны сабийлеге бакъгъан учрежденияларына  76 миллион багъасы диагностика оборудование берилгенди.
Жангылыкъла
26.12.2018 - 09:27 | 👁 15

Подробности...

Гитче бизнесге себеплик этиуню къыйматлы амалы

РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечисини Аппараты, Шимал Кавказны ишлери жаны бла министерство, Округну субъектлерини араларында экономика байламлыкъланы ассоциациясы эмда Шимал Кавказны...
Жангылыкъла
26.12.2018 - 09:22 | 👁 28

Подробности...

Къашхатауда - жангы кинозал

   Черек районда эрттеден бери сакъланнган иш болгъанды - Къашхатаудагъы  Маданият юйде жангы кинозал ачылгъанды, деп билдиргендиле районну администрациясыны пресс-службасындан.
Жангылыкъла
26.12.2018 - 09:22 | 👁 18

Подробности...

Зауукълу концерт, саугъала, тюбешиуле да

    Жангы жылгъы байрам адамланы бирге жыяды, ол себепден аны тамата, сабий да сюйюп сакълайдыла.  Аны бла байламлы жылны ахырында кёп тюрлю къууанчлы иш болады. Бу жол да Нальчикни солуу эм культура...
Маданият
26.12.2018 - 09:20 | 👁 38

Подробности...

Фахмулу сохталарына энчи тепсеуле къурагъан балетмейстер

Быйыл Тырныаууз шахарда Къулийланы Къайсын атлы Культура юйню балетмейстери Будайланы Ануарны жашы Русланнга «Къабарты-Малкъар Республиканы культурасыны сыйлы къуллукъчусу» деген ат аталгъанды.  Аны...
Жангылыкъла
26.12.2018 - 09:15 | 👁 28

Подробности...

Назы терекде - машинагъа билет

    2019 жылгъа тюберге кёп къалмагъанды.
Илму
26.12.2018 - 09:10 | 👁 29

Подробности...

Билим бериуде инновацияла бла шагъырейлениу

    Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Россейни педагоглары: билим бериуде инновацияла» деген битеуроссей форум бардырылгъанды.
Спорт
21.12.2018 - 08:55 | 👁 27

Подробности...

Диагностика арада паллиатив болушлукъ этген бёлюм ачыллыкъды

   Къабарты-Малкъарны Саулукъ сакълау министерствосуну Консультация-диагностика медицина арасында жангы жылдан башлап паллиатив болушлукъ этген бёлюм ишлеп тебирерикди.

Страницы