14.07.2024, 08:18 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

13.07.2024, 11:03 - Жамауат

КъМР-ни асламлы информация органларында Парламентни ишин бек иги ачыкълагъан журналист ишлени конкурсуну эсеплери ачыкъ этилгендиле. Ол республиканы законла чыгъарыучу органыны 30-жыллыгъына аталып къуралгъанын айтырчады. Саугъалау бу кюнледе Парламентни мекямында бардырылгъанды.

13.07.2024, 08:22 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

12.07.2024, 14:45 - Жамауат

Ата-бабаланы заманындан бери малкъарлыла тюрлю-тюрлю аурууладан сакъланыуда, алагъа багъыуда да тийреде ёсген кёкенлени, хансланы, битимлени, тереклени да кенг хайырланнгандыла.

12.07.2024, 14:43 - Маданият

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни социал-гуманитар институтуну доцентлери Бёзюланы Наима бла Хулчаланы Мариям «Россейни миллетлерини маданият эм тил байлыкъларын сакълауда билим бериуню магъанасы» деген экинчи битеуроссей конференциягъа къатышхандыла.  

12.07.2024, 14:42 - Билим

Мектепледе окъугъан жашларыбыз бла къызларыбыз башха-башха дерс олимпиадалада, эришиуледе кеслерини билимлерин, хунерлерин ачыкълай, болдургъан жетишимлери бла бизни да кёллендиргенлей келедиле.

12.07.2024, 14:41 - Спорт

Пензаны «Воейков» единоборствола арасында каратеден Россейни окъуучуларыны онекинчи жай спартакиадаларыны ахыр эришиулери бардырылгъандыла. Алагъа Россейни 33 субъектинден 16-17-жыллыкъ жюзден аслам адам къатышханды.

12.07.2024, 14:40 - Билим

Россейни МЧС-ни бийик усталыкъ билим бериу учрежденияларын тауусханланы къууанчлы халда алгъышлагъандыла – Граждан къоруулау академияны, От тюшюуге къажау къырал службаны академияны эм ведомствону Донецкде институтуну бошагъанла Москвада Къызыл майданда жыйылгъандыла

    

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Саулукъ
14.07.2024 - 09:08 | 👁 3

Подробности...

Саулукъ сакълаугъа юлюш къошар муратдады

Быйыл Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина академиясыны «Багъыу иш» ызын юч жюз адам бошагъанды. Аланы санында билимге, илмугъа итиниулюклери бла айрымалыла бу кюнледе къызыл дипломларын...
Документле
14.07.2024 - 08:18 | 👁 3

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы
Саулукъ
13.07.2024 - 09:07 | 👁 3

Подробности...

Насып неден къуралгъаныны юлгюсю

Чаналаны Светлана сайлагъан усталыгъында отуз беш жылдан артыкъ заманны ишлейди. Ол Черек районну ара больницасында бек иги невролог врачха саналады. 

Спорт
28.12.2018 - 08:45 | 👁 38

Подробности...

Хорлагъандыла, энчи футбол майдан къоллу да болгъандыла

   Бизни республикадан «Инаркой» футбол команда ОНФ-ни «Уличный красава» акциясында хорлагъанды.  Жашчыкъла, 16-17-жыллыкъланы араларында финалгъа чыгъып, Кемерово областьны «Сатурн» командасы бла...
Жангылыкъла
28.12.2018 - 08:42 | 👁 36

Подробности...

Хар бири да ыспасха тийишлиле

     Россейни МЧС-ини Элбрусда бийик тау излеу-къутхарыу отряды къыралны къыбыла жанында эм игиледен бирине саналады. Арт жыллада ол къатышхан эришиулеринде жетишимли болмай къалмагъанды.
Маданият
28.12.2018 - 08:33 | 👁 53

Подробности...

Кеси заманыны фахмулу инсаны

           Бу кюнледе Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал  институтунда КъМР-ни халкъ поэти, жазыучу, кёчюрмечи, Россейни поэзия академиясыны член-корреспонденти Гуртуланы Солтанбекни жашы Салихни  «...
Илму
28.12.2018 - 08:32 | 👁 35

Подробности...

Ариулукъну бла саулукъну ала бир бирден айырмайдыла

     Долинскде "Синдика" къонакъ юйде  "Адамны ариулу эмда саулугъу бла байламлы  проблемаланы кетериу"  деген  битеуроссей  форум  бардырылгъанды.
Тарых
28.12.2018 - 08:30 | 👁 57

Подробности...

Чегем тары

 Алгъаракълада белгили тарыхчыбыз Мызыланы Исмайылны Малкъар ауузуну юсюнден статьясын басмалагъанбыз. Бюгюн аны Чегем тарыны юсюнден жазгъанлары бла шагъырей этебиз.
Саулукъ
28.12.2018 - 08:28 | 👁 21

Подробности...

Чабакълагъа бла башха тенгиз продукциягъа - къаты контроль

         Къабарты-Малкъарда быйыл озгъан тогъуз айны ичинде Роспотребнадзор тенгиз продукция сатхан 62 тюкенни тинтгенди. Аладан 29-нда тюрлю-тюрлю бузукълукъла табылгъандыла.
Экономика
28.12.2018 - 08:21 | 👁 44

Подробности...

Предпринимательлени сейирлерин эм башха салып

Россельхознадзорну КъМР-де эмда Шимал Осетия-Аланияда управлениясы бла Къабарты-Малкъар Республикада предпринимательлени эркинликлерин къоруулау жаны бла уполномоченный бирге ишлеуню юсюнден келишим...
Экономика
28.12.2018 - 08:20 | 👁 36

Подробности...

Пенсиячылагъа таплыкъгъа

Сбербанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден билдиргенлерине кёре, энди абери сатып алыргъа кредитлени жетмиш жыллары толмагъанла да алыргъа боллукъдула. Ол кеси да залогсуз берилликди.
Жангылыкъла
28.12.2018 - 08:19 | 👁 34

Подробности...

Энергетиклени кезиулю жандауурлукълары

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю алгъаракълада «Рождённые энергией» деген тёрели жандауурлукъ акцияны бардыргъанды.
Жангылыкъла
28.12.2018 - 08:17 | 👁 23

Подробности...

Эсепле чыгъаргъандыла, игилени саугъалагъандыла

     «Россейни предприниматель тиширыуларыны ассоциациясы" Битеуроссей жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда регион бёлюмю ишини эсеплерин чыгъаргъанды. Анга аталгъан жыйылыу «Акрополь» арада...

Страницы