14.07.2024, 11:13 - Жамауат

Бусагъатда да, Интернет, техника тири айныгъанда, почта магъанасын тас этмейди, адамлагъа керек болгъанлай турады. Почтачыла тамамлагъан жумушланы, бу ишни сайлагъанны къаллай ышанлары болгъаныны юсюнден ушакъны Нальчикде Байсолтанланы Алимни атын жюрютген орамда почта бёлюмню таматасы Елена Морозова бла ушакъ этгенбиз.

14.07.2024, 08:18 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

13.07.2024, 11:03 - Жамауат

КъМР-ни асламлы информация органларында Парламентни ишин бек иги ачыкълагъан журналист ишлени конкурсуну эсеплери ачыкъ этилгендиле. Ол республиканы законла чыгъарыучу органыны 30-жыллыгъына аталып къуралгъанын айтырчады. Саугъалау бу кюнледе Парламентни мекямында бардырылгъанды.

13.07.2024, 08:22 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

12.07.2024, 14:45 - Жамауат

Ата-бабаланы заманындан бери малкъарлыла тюрлю-тюрлю аурууладан сакъланыуда, алагъа багъыуда да тийреде ёсген кёкенлени, хансланы, битимлени, тереклени да кенг хайырланнгандыла.

12.07.2024, 14:43 - Маданият

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни социал-гуманитар институтуну доцентлери Бёзюланы Наима бла Хулчаланы Мариям «Россейни миллетлерини маданият эм тил байлыкъларын сакълауда билим бериуню магъанасы» деген экинчи битеуроссей конференциягъа къатышхандыла.  

12.07.2024, 14:42 - Билим

Мектепледе окъугъан жашларыбыз бла къызларыбыз башха-башха дерс олимпиадалада, эришиуледе кеслерини билимлерин, хунерлерин ачыкълай, болдургъан жетишимлери бла бизни да кёллендиргенлей келедиле.

12.07.2024, 14:41 - Спорт

Пензаны «Воейков» единоборствола арасында каратеден Россейни окъуучуларыны онекинчи жай спартакиадаларыны ахыр эришиулери бардырылгъандыла. Алагъа Россейни 33 субъектинден 16-17-жыллыкъ жюзден аслам адам къатышханды.

    

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Саулукъ
14.07.2024 - 09:08 | 👁 4

Подробности...

Саулукъ сакълаугъа юлюш къошар муратдады

Быйыл Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина академиясыны «Багъыу иш» ызын юч жюз адам бошагъанды. Аланы санында билимге, илмугъа итиниулюклери бла айрымалыла бу кюнледе къызыл дипломларын...
Документле
14.07.2024 - 08:18 | 👁 4

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы
Саулукъ
13.07.2024 - 09:07 | 👁 3

Подробности...

Насып неден къуралгъаныны юлгюсю

Чаналаны Светлана сайлагъан усталыгъында отуз беш жылдан артыкъ заманны ишлейди. Ол Черек районну ара больницасында бек иги невролог врачха саналады. 

Жангылыкъла
11.01.2019 - 08:40 | 👁 31

Подробности...

Сансызлыкъ ажымлыкъгъа келтиргенди

      Бараз кюн 18.10 минутда Элбрус излеу-къутхарыу къауумну дежурныйине Москвадан келген тиширыу сёлешип, баш иеси эрттенликде лыжалада учаргъа кетип, шёндюге дери къайтмагъанын билдиргенди....
Экономика
11.01.2019 - 08:32 | 👁 17

Подробности...

Фатарны ортакъгъа бериуню неда алыуну женгил амалы

   Сбербанкны «ДомКлик» деген электрон сервисинде энди юйню неда фатарны ортакъгъа берирге сюйгенле аны юсюнден билдириу этерге боллукъдула. Финанс учрежденияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде...
Спорт
11.01.2019 - 08:26 | 👁 37

Подробности...

«Хасанияны» келечилеринде – ахшы кёрюмдюле

    Прохладна районну эркин тутушуудан кубогуна республиканы спорт клубларындан бла школларындан 2004-2007 жыллада туугъан жаш гёжефле къатышхандыла.
Спорт
11.01.2019 - 08:23 | 👁 28

Подробности...

Эки устаны хурметине – тёрели турнир

   Тырныауузда В.А. Губанов атлы спорт-саулукъну кючлеу комплексде боксдан, тренер Муаед Дышековну бла спортну устасы Текуланы Маратны хурметлерине тёрели битеуроссей эришиу къуралгъанды. Анга 2002-...
Маданият
11.01.2019 - 08:20 | 👁 53

Подробности...

Закийге багъырдан эсгертме ишлейди

   Белгили суратчы Ахматланы Леуанны республикадан тышында да иги таныйдыла. Суратларында жерибизни айбатлыгъын, адамларыбызны ариулукъларын, субайлыкъларын кёребиз. Хар бирине къарасанг да жашны...
Жангылыкъла
11.01.2019 - 08:10 | 👁 12

Подробности...

Борчунг бар эсе, аны тёлеп къутулгъандан игиси жокъду

   Сюд приставланы федерал службасыны  КъМР-де Управлениясында  былтырны эсеплерин чыгъаргъандыла.
Жангылыкъла
11.01.2019 - 08:08 | 👁 22

Подробности...

Доклады кёплени сейирсиндиргенди

   Рахайланы Масхутну къызы Альбина   Башкъортостанны Москвада  Дайым   представительствосунда бардырылгъан “Россейни тюрк тилли жаш тёлюсюню шёндюгю болумгъа кесин жарашдырыу эмда россейли миллетни
Тарых
11.01.2019 - 08:03 | 👁 37

Подробности...

Тау ауушланы жанларын аямай къоруулагъандыла Къабарты-Малкъар фашист ууучлаучуладан азатланнганлы -76 жыл

    1941 жылны кюз артында гитлерчи аскерле Украинаны жерини асламын, Белоруссияны, Молдавияны, Литваны, Латвияны, Эстонияны эм Россей Федерацияны бир-бир областьларын къолгъа этген эдиле. Душман,...
Жангылыкъла
11.01.2019 - 08:01 | 👁 30

Подробности...

Къонакъла Элбрусда зауукълу солугъандыла

   Быйыл къыш солуу кюнлерин Элбрусда ётдюрюрге, тау лыжалада учаргъа да Ставрополь, Краснодар, Приморск, Хабаровск эм Алтай крайладан, Москвадан, Санкт-Петербургдан, Кърымдан эмда башха регионладан...
Тарых
11.01.2019 - 08:00 | 👁 1 138

Подробности...

Къарачай- малкъар орузлама

Айланы «Къарачай-малкъар-орус сёзлюкде» берилген атлары Башил ай - январь. Байрым ай – февраль. Тотурну (ауузну) ал айы – март. Тотурну (ауузну) арт айы – апрель. Хычаман (хычауман) ай – май. Луккур...

Страницы