14.07.2024, 11:13 - Жамауат

Бусагъатда да, Интернет, техника тири айныгъанда, почта магъанасын тас этмейди, адамлагъа керек болгъанлай турады. Почтачыла тамамлагъан жумушланы, бу ишни сайлагъанны къаллай ышанлары болгъаныны юсюнден ушакъны Нальчикде Байсолтанланы Алимни атын жюрютген орамда почта бёлюмню таматасы Елена Морозова бла ушакъ этгенбиз.

14.07.2024, 08:18 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

13.07.2024, 11:03 - Жамауат

КъМР-ни асламлы информация органларында Парламентни ишин бек иги ачыкълагъан журналист ишлени конкурсуну эсеплери ачыкъ этилгендиле. Ол республиканы законла чыгъарыучу органыны 30-жыллыгъына аталып къуралгъанын айтырчады. Саугъалау бу кюнледе Парламентни мекямында бардырылгъанды.

13.07.2024, 08:22 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

12.07.2024, 14:45 - Жамауат

Ата-бабаланы заманындан бери малкъарлыла тюрлю-тюрлю аурууладан сакъланыуда, алагъа багъыуда да тийреде ёсген кёкенлени, хансланы, битимлени, тереклени да кенг хайырланнгандыла.

12.07.2024, 14:43 - Маданият

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни социал-гуманитар институтуну доцентлери Бёзюланы Наима бла Хулчаланы Мариям «Россейни миллетлерини маданият эм тил байлыкъларын сакълауда билим бериуню магъанасы» деген экинчи битеуроссей конференциягъа къатышхандыла.  

12.07.2024, 14:42 - Билим

Мектепледе окъугъан жашларыбыз бла къызларыбыз башха-башха дерс олимпиадалада, эришиуледе кеслерини билимлерин, хунерлерин ачыкълай, болдургъан жетишимлери бла бизни да кёллендиргенлей келедиле.

12.07.2024, 14:41 - Спорт

Пензаны «Воейков» единоборствола арасында каратеден Россейни окъуучуларыны онекинчи жай спартакиадаларыны ахыр эришиулери бардырылгъандыла. Алагъа Россейни 33 субъектинден 16-17-жыллыкъ жюзден аслам адам къатышханды.

    

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Саулукъ
14.07.2024 - 09:08 | 👁 4

Подробности...

Саулукъ сакълаугъа юлюш къошар муратдады

Быйыл Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина академиясыны «Багъыу иш» ызын юч жюз адам бошагъанды. Аланы санында билимге, илмугъа итиниулюклери бла айрымалыла бу кюнледе къызыл дипломларын...
Документле
14.07.2024 - 08:18 | 👁 4

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы
Саулукъ
13.07.2024 - 09:07 | 👁 3

Подробности...

Насып неден къуралгъаныны юлгюсю

Чаналаны Светлана сайлагъан усталыгъында отуз беш жылдан артыкъ заманны ишлейди. Ол Черек районну ара больницасында бек иги невролог врачха саналады. 

Жангылыкъла
16.01.2019 - 08:09 | 👁 29

Подробности...

Электрон тюкенде сатыу этерге чакъырадыла

   Республиканы ара шахарыны жер-жерли администрациясындан былтыр сынам халда къуралгъан «Витрина малых закупок городского округа Нальчик» деген электрон тюкен къыйматлы ишлегенин билдиредиле.
Спорт
14.01.2019 - 09:35 | 👁 121

Подробности...

Кавказны кубогундан – кюмюш майдал бла

Ставрополь крайны Суворовская станицасында къатыш единоборстволадан «Кавказны кубогу»бардырылгъанды.
Жангылыкъла
14.01.2019 - 09:30 | 👁 78

Подробности...

Дарманлагъа бла багъыучу аш-азыкъгъа – иги кесек ахча

Къабарты-Малкъаргъа быйыл социал болушлукъ керек болгъанланы дарманла, медицина керекле бла жалчытыугъа эмда саусуз сабийлеге багъыучу аш-азыкъгъа деп федерал бюджетден 94495,7 миллион сом тюшерикди.
Жангылыкъла
14.01.2019 - 09:27 | 👁 21

Подробности...

Мияланы – бир жанына, къагъытны - башхасына

    Келир айда Бахсан шахарда бир жылгъа 50 минг тонна кир-кипчикни жарашдыргъан комплекс ачыллыкъды.
Тарых
14.01.2019 - 09:20 | 👁 39

Подробности...

Тыш къыраллы жолоучула бизни юсюбюзден Орусбийланы жамауатында

    Белгили немисли къаячы эмда этнограф  Карл Эггер  1914  жылны жазында  бу тийрелеге келип, кёргенини,эшитгенини  юсюнден «Kaukas in Kaukasus» деген китап жазып, аны 1915 жылда Германияны Базель...
Жангылыкъла
14.01.2019 - 09:15 | 👁 27

Подробности...

Токну багъасына къошулгъанды

Бу айны биринчисинден башлап Къабарты-Малкъарда ток ючюн тарифле тюрленнгендиле. Каббалкэнергодан билдиргенлерине кёре, ол багъалагъа къошулгъаннга салыннган налог (НДС) 18 процентден 20 процентге...
Жангылыкъла
14.01.2019 - 09:10 | 👁 6

Подробности...

Юйретиуню кёп амалларын хайырланып

    КъМР-де  УФСИН-де  къуллукъ этгенле ишлери сюдлюк болгъанланы  къылыкъларын тюзетир муратда  тюрлю-тюрлю  амалланы хайырланадыла. Ол санда къырал байрамланы да белгилемей къоймайдыла.
Жангылыкъла
14.01.2019 - 09:05 | 👁 40

Подробности...

Эм учуз жашау журтла - Къабарты-Малкъарда

          Росстатны эсеплерине кёре, Къабарты-Малкъарда биринчи къолдан сатылгъан жашау журтну бир квадрат метри 25292 сом турады. Бу тизмеде экинчи болуп Калмыкия барады. Анда бир квадрат метр 30155...
Саулукъ
14.01.2019 - 09:00 | 👁 46

Подробности...

Жаш тёлю эм табийгъат – тамблагъы кюнюбюз

        Къабарты-Малкъарны Бийик тау заповедниги 1976 жылда къуралгъанды. Анда ишлерин сюйген, анга кёллери бла берилген  адамла урунадыла. Аны тийрелеринде аламат жерледен сора да, Къызыл китапха...
Жангылыкъла
14.01.2019 - 08:55 | 👁 7

Подробности...

Багъыу амаллагъа – федерал бюджетден 149 миллион сом

    2019 жылда «Онкология ауруулагъа къажау сюелиу» деген миллет проектни чеклеринде Къабарты-Малкъар федерал бюджетден 149 миллион сом аллыкъды.

Страницы