14.07.2024, 08:18 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

13.07.2024, 11:03 - Жамауат

КъМР-ни асламлы информация органларында Парламентни ишин бек иги ачыкълагъан журналист ишлени конкурсуну эсеплери ачыкъ этилгендиле. Ол республиканы законла чыгъарыучу органыны 30-жыллыгъына аталып къуралгъанын айтырчады. Саугъалау бу кюнледе Парламентни мекямында бардырылгъанды.

13.07.2024, 08:22 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

12.07.2024, 14:45 - Жамауат

Ата-бабаланы заманындан бери малкъарлыла тюрлю-тюрлю аурууладан сакъланыуда, алагъа багъыуда да тийреде ёсген кёкенлени, хансланы, битимлени, тереклени да кенг хайырланнгандыла.

12.07.2024, 14:43 - Маданият

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни социал-гуманитар институтуну доцентлери Бёзюланы Наима бла Хулчаланы Мариям «Россейни миллетлерини маданият эм тил байлыкъларын сакълауда билим бериуню магъанасы» деген экинчи битеуроссей конференциягъа къатышхандыла.  

12.07.2024, 14:42 - Билим

Мектепледе окъугъан жашларыбыз бла къызларыбыз башха-башха дерс олимпиадалада, эришиуледе кеслерини билимлерин, хунерлерин ачыкълай, болдургъан жетишимлери бла бизни да кёллендиргенлей келедиле.

12.07.2024, 14:41 - Спорт

Пензаны «Воейков» единоборствола арасында каратеден Россейни окъуучуларыны онекинчи жай спартакиадаларыны ахыр эришиулери бардырылгъандыла. Алагъа Россейни 33 субъектинден 16-17-жыллыкъ жюзден аслам адам къатышханды.

12.07.2024, 14:40 - Билим

Россейни МЧС-ни бийик усталыкъ билим бериу учрежденияларын тауусханланы къууанчлы халда алгъышлагъандыла – Граждан къоруулау академияны, От тюшюуге къажау къырал службаны академияны эм ведомствону Донецкде институтуну бошагъанла Москвада Къызыл майданда жыйылгъандыла

    

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Саулукъ
14.07.2024 - 09:08 | 👁 4

Подробности...

Саулукъ сакълаугъа юлюш къошар муратдады

Быйыл Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина академиясыны «Багъыу иш» ызын юч жюз адам бошагъанды. Аланы санында билимге, илмугъа итиниулюклери бла айрымалыла бу кюнледе къызыл дипломларын...
Документле
14.07.2024 - 08:18 | 👁 4

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы
Саулукъ
13.07.2024 - 09:07 | 👁 3

Подробности...

Насып неден къуралгъаныны юлгюсю

Чаналаны Светлана сайлагъан усталыгъында отуз беш жылдан артыкъ заманны ишлейди. Ол Черек районну ара больницасында бек иги невролог врачха саналады. 

Тарых
21.01.2019 - 09:25 | 👁 31

Подробности...

Буслийматны Москвагъа жолоучулугьу

Эрттеден да Москвада жашап, ишлеп тургъан гитче эгешчигин кёре барады Буслиймат. Элинден Нальчикге окъуна бир-эки кере чыкъгъан тиширыу вокзалны уллулугъуна, адамланы кёплюклерине сейир этип къарайды...
Жангылыкъла
21.01.2019 - 09:25 | 👁 14

Подробности...

Бир кюннге – экеулен табылгъанды

    Республиканы полициячылары тюрлю-тюрлю бузукълукъла ючюн федерал излеуде болгъан эки адамны бир кюнню ичинде ачыкълагъандыла.
Жангылыкъла
21.01.2019 - 09:10 | 👁 23

Подробности...

Тохтауучла тапландырадыла

  Кёп болмай Нальчикни мэриясы шахарда  автобусла тохтаучу бир талай жерге ремонт этип тапландыргъанды.        - Жангыртыу ишлени кезиуюнде саулай да он остановкагъа къаралгъанды. Ала ара шахарны...
Тарых
21.01.2019 - 09:05 | 👁 195

Подробности...

Махтаулу жамауат ишчи, жарыкъландырыучу, тюзлюкню ёкюлю

  Шаханланы Басият 1879 жылда 17 январьда Владикавказда туугъанды. 1896 жылда Александр патчах атлы кадет корпусну бошагъандан сора,  Басият артиллерия училищеде айырмалы окъуйду. Ол окъууда...
Жангылыкъла
18.01.2019 - 08:19 | 👁 17

Подробности...

Жаш тёлю башламчылыкъла изленедиле

КъМР-ни Парламенти жаш тёлю билим бериу эм илму организацияланы арасында «Мени законла чыгъарыучу башламчылыгъым» деген конкурсну бардырады. Тинтиулени быйыл 1 мартха дери конкурсну къурау комитетине...
Право
18.01.2019 - 08:17 | 👁 17

Подробности...

Масхапсыз водительлени не тазирле, не сюд къаматалмайдыла

Кеф водитель жолда жюрюуге къатышханлагъа бек уллу къоркъууладан бириди. Эсиргенлени хаталарындан адамла жоюлгъанлары, быллай бузукълукъ ючюн уголовный жууапха тартылыннганы, уллу тазирле да бирлени...
Жангылыкъла
18.01.2019 - 08:14 | 👁 118

Подробности...

Борчну тёлемеуню баш сылтауу уллу кёллюлюкдю

 Алгъаракълада Чегем районда сюд приставла бла «Газпром межрегионгаз Нальчик»  компанияны келечилери рейд бардыргъандыла. Аны чеклеринде борчлары болгъанладан жюз минг сомдан артыкъ жыйылгъанды.   ...
Жангылыкъла
18.01.2019 - 08:11 | 👁 92

Подробности...

Тюз шагъатла жыйышдырыргъа онг барды

Арт заманда ДНК тинтиуле сейир шартланы ачыкъларгъа, белгили болмагъан затланы окъуна тохташдырыргъа онг бергенлерини юсюнден  телевиденияда тюрлю-тюрлю бериуледе, полициячыланы юслеринден сериалла...
Тарых
18.01.2019 - 08:10 | 👁 44

Подробности...

«Ачдан къарынлары кёпген сабийлени, кёзлери тереннге кетген къартланы кёрсем, чач тюклерим ёрге тургъандыла»

   Малкъар халкъ зор бла туугъан жеринден кёчюрюлгенли быйыл 75 жыл болады. Аны бла байламлы ол шургулу датагъа аталгъан материалланы басмалап башлайбыз.
Илму
18.01.2019 - 08:10 | 👁 26

Подробности...

Жаш тёлюню коррупция уллу аманлыкъ болгъанына тюшюндюрюрча

   КъМР-ни  Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери  жаны бла министерствосуну  Жаш тёлю кёп функциялы арасыны башчылыгъы бла  бу кюнледе "Тарыхны, экономиканы, правону, обществознанияны...

Страницы