14.07.2024, 08:18 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

13.07.2024, 11:03 - Жамауат

КъМР-ни асламлы информация органларында Парламентни ишин бек иги ачыкълагъан журналист ишлени конкурсуну эсеплери ачыкъ этилгендиле. Ол республиканы законла чыгъарыучу органыны 30-жыллыгъына аталып къуралгъанын айтырчады. Саугъалау бу кюнледе Парламентни мекямында бардырылгъанды.

13.07.2024, 08:22 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

12.07.2024, 14:45 - Жамауат

Ата-бабаланы заманындан бери малкъарлыла тюрлю-тюрлю аурууладан сакъланыуда, алагъа багъыуда да тийреде ёсген кёкенлени, хансланы, битимлени, тереклени да кенг хайырланнгандыла.

12.07.2024, 14:43 - Маданият

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни социал-гуманитар институтуну доцентлери Бёзюланы Наима бла Хулчаланы Мариям «Россейни миллетлерини маданият эм тил байлыкъларын сакълауда билим бериуню магъанасы» деген экинчи битеуроссей конференциягъа къатышхандыла.  

12.07.2024, 14:42 - Билим

Мектепледе окъугъан жашларыбыз бла къызларыбыз башха-башха дерс олимпиадалада, эришиуледе кеслерини билимлерин, хунерлерин ачыкълай, болдургъан жетишимлери бла бизни да кёллендиргенлей келедиле.

12.07.2024, 14:41 - Спорт

Пензаны «Воейков» единоборствола арасында каратеден Россейни окъуучуларыны онекинчи жай спартакиадаларыны ахыр эришиулери бардырылгъандыла. Алагъа Россейни 33 субъектинден 16-17-жыллыкъ жюзден аслам адам къатышханды.

12.07.2024, 14:40 - Билим

Россейни МЧС-ни бийик усталыкъ билим бериу учрежденияларын тауусханланы къууанчлы халда алгъышлагъандыла – Граждан къоруулау академияны, От тюшюуге къажау къырал службаны академияны эм ведомствону Донецкде институтуну бошагъанла Москвада Къызыл майданда жыйылгъандыла

    

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Саулукъ
14.07.2024 - 09:08 | 👁 4

Подробности...

Саулукъ сакълаугъа юлюш къошар муратдады

Быйыл Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина академиясыны «Багъыу иш» ызын юч жюз адам бошагъанды. Аланы санында билимге, илмугъа итиниулюклери бла айрымалыла бу кюнледе къызыл дипломларын...
Документле
14.07.2024 - 08:18 | 👁 4

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы
Саулукъ
13.07.2024 - 09:07 | 👁 3

Подробности...

Насып неден къуралгъаныны юлгюсю

Чаналаны Светлана сайлагъан усталыгъында отуз беш жылдан артыкъ заманны ишлейди. Ол Черек районну ара больницасында бек иги невролог врачха саналады. 

Жангылыкъла
25.01.2019 - 08:02 | 👁 21

Подробности...

Артистле сабийлени къууандыргъандыла

  23 январьда Прохладный шахардан гинжи театр эм Нальчик шахардан «Шаудан» жыр ансамбль КъМР- ни Саулукъ сакълау министерствосуну Сабий юйюнде жандауурлукъ акция бардыргъандыла.
Маданият
25.01.2019 - 08:00 | 👁 124

Подробности...

Блокада Ленинградны таулу къоруулаучусу

Ефрейтор Атабийланы Мухарбек  Ленинград фронтну 23-чю Армиясыны 142-чи Къызыл байракълы стрелковый дивизиясыны 588-чи полкуну къауумунда къыралыбызны шимал ара шахарын немисли душманладан къоруулау...
Спорт
23.01.2019 - 08:21 | 👁 22

Подробности...

Кеч болса да – олимпиада майдал

    Олимпиаданы халкъла аралы комитети 2012 жылда Лондонда бардырылгъан Олимпиадада гюржюлю гёжеф Давид Модзманашвили допингни хайырланып тутушханын тохташдыргъанды. 
Спорт
23.01.2019 - 08:13 | 👁 54

Подробности...

Жетишимлеге бай жыл болгъанды

   «Эльбрус» спорт школ 2007 жылдан бери ишлейди. Онбир жылны ичинде анда Россейни спортуну юч устасын, спортну устасына алты кандидатны эмда биринчи  разрядлы тёрт спортчуну хазырлагъандыла.  
Право
23.01.2019 - 08:12 | 👁 25

Подробности...

Бушуулу ишни сылтаулары тинтиледиле

   Республиканы право низамны сакълаучу органлары 18 январьда болгъан  аварияны сылтауларын тинтедиле. Аны кезиуюнде эки жаш адам жоюлгъанды, деп билдиргендиле бизге КъМР-де МВД-ны пресс-...
Тарых
23.01.2019 - 08:07 | 👁 90

Подробности...

Ата къанны кючю

   Къайсы миллетни алып къарасанг да, хар тукъумну да кесини тарыхы болгъанды. Малкъар халкъда да, мени акъылыма кёре, тукъумланы тинтгенде ачыкъланнган шартла адамны сейирин къозгъайдыла.
Тарых
23.01.2019 - 08:05 | 👁 38

Подробности...

Юзюлген жолоучулукъ

Ал сёз    Кёчгюнчюлюкню, киши жеринде жашауну къыйын жылларында кёп тюрлю ачыулу, бушуулу ишле бла бирге бир-бирледе къужур шартла да бола тургъандыла. Бек сейири уа: ол заманда болгъан затла,...
Тарых
23.01.2019 - 08:03 | 👁 40

Подробности...

Кишиликни, жашаугъа итиниулюкню, къатылыкъны 900 кюню

   Ленинград - кишиликни, къатылыкъны, жашаугъа термилиуню, ышаныулукъну юлгюсюдю.  Уллу Ата журт урушну ал кюнлеринде окъуна душманны къуршоууна тюшюп, ленинградчыла 900 кюнню бла кечени ичинде...
Жангылыкъла
21.01.2019 - 09:40 | 👁 35

Подробности...

Курортланы арасында Элбрус биринчи

   Быйыл къыш солуу кюнледе Россейни регионларында  жети миллиондан артыкъ турист кечиннгенди.
Спорт
21.01.2019 - 09:30 | 👁 21

Подробности...

Республиканы биринчилигинде – алчы жерледе

   Республиканы грек-рим тутушуудан биринчилигине 2002-2003 жыллада туугъан жашла къатышхандыла. Эришиу Чегем шахарда къуралгъанды, Элбрус районну спортчулары анда беш майдал къыхандыла.  

Страницы