14.07.2024, 08:18 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

13.07.2024, 11:03 - Жамауат

КъМР-ни асламлы информация органларында Парламентни ишин бек иги ачыкълагъан журналист ишлени конкурсуну эсеплери ачыкъ этилгендиле. Ол республиканы законла чыгъарыучу органыны 30-жыллыгъына аталып къуралгъанын айтырчады. Саугъалау бу кюнледе Парламентни мекямында бардырылгъанды.

13.07.2024, 08:22 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

12.07.2024, 14:45 - Жамауат

Ата-бабаланы заманындан бери малкъарлыла тюрлю-тюрлю аурууладан сакъланыуда, алагъа багъыуда да тийреде ёсген кёкенлени, хансланы, битимлени, тереклени да кенг хайырланнгандыла.

12.07.2024, 14:43 - Маданият

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни социал-гуманитар институтуну доцентлери Бёзюланы Наима бла Хулчаланы Мариям «Россейни миллетлерини маданият эм тил байлыкъларын сакълауда билим бериуню магъанасы» деген экинчи битеуроссей конференциягъа къатышхандыла.  

12.07.2024, 14:42 - Билим

Мектепледе окъугъан жашларыбыз бла къызларыбыз башха-башха дерс олимпиадалада, эришиуледе кеслерини билимлерин, хунерлерин ачыкълай, болдургъан жетишимлери бла бизни да кёллендиргенлей келедиле.

12.07.2024, 14:41 - Спорт

Пензаны «Воейков» единоборствола арасында каратеден Россейни окъуучуларыны онекинчи жай спартакиадаларыны ахыр эришиулери бардырылгъандыла. Алагъа Россейни 33 субъектинден 16-17-жыллыкъ жюзден аслам адам къатышханды.

12.07.2024, 14:40 - Билим

Россейни МЧС-ни бийик усталыкъ билим бериу учрежденияларын тауусханланы къууанчлы халда алгъышлагъандыла – Граждан къоруулау академияны, От тюшюуге къажау къырал службаны академияны эм ведомствону Донецкде институтуну бошагъанла Москвада Къызыл майданда жыйылгъандыла

    

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Саулукъ
14.07.2024 - 09:08 | 👁 4

Подробности...

Саулукъ сакълаугъа юлюш къошар муратдады

Быйыл Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина академиясыны «Багъыу иш» ызын юч жюз адам бошагъанды. Аланы санында билимге, илмугъа итиниулюклери бла айрымалыла бу кюнледе къызыл дипломларын...
Документле
14.07.2024 - 08:18 | 👁 4

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы
Саулукъ
13.07.2024 - 09:07 | 👁 3

Подробности...

Насып неден къуралгъаныны юлгюсю

Чаналаны Светлана сайлагъан усталыгъында отуз беш жылдан артыкъ заманны ишлейди. Ол Черек районну ара больницасында бек иги невролог врачха саналады. 

Маданият
28.01.2019 - 08:19 | 👁 66

Подробности...

Мисирланы Алий – Сталин

Журналистге жашауунда кёп сейирлик адамлагъа тюберге тюшеди. Манга да тюшгенди аллай насып. Аладан бири Мисирланы Чофени жашы Алий болгъанды. Революциядан сора къыралда къаллай тюрлениуле болгъан...
Право
25.01.2019 - 08:29 | 👁 30

Подробности...

Кеф водительле бютюнда Нальчикде кёпдюле

  Бир ыйыкъны ичинде, 14-20 январьда, автоинспекторла эсирип жолгъа чыкъгъан 62 водительни ачыкълагъандыла. Аладан 17-си  бу аманлыкъны къайтарып этгендиле.   Кеф водительле бютюнда Нальчикде кёп...
Жангылыкъла
25.01.2019 - 08:25 | 👁 35

Подробности...

Сайланнганла энди Пятигорскда эриширикдиле

25-28 январьда Пятигорскда «Россейни лидерлери» деген конкурсну регион бёлюмю бардырыллыкъды. Анга Шимал-Кавказ федерал округну республикаларындан  заочный эришиуледе жетишимле болдургъан 193 адам...
Маданият
25.01.2019 - 08:23 | 👁 68

Подробности...

Жазыучу бла заман

(Тёппеланы Алим. Интервью 2010 жылда хазырланнганды)     Жашау чархын буруп баргъан заманны артха къайтарып, тарыхыбызны бетин ачхан - ол жазыучуду. Минг-минг жыллагъа алгъа да элтир, артха къайтып,...
Жангылыкъла
25.01.2019 - 08:22 | 👁 41

Подробности...

Къар юзюлмезине сакъдыла

Бу кюнледе Элбрусда къар юзюлюп тюшюуге къажау кюрешгенле Чегетде, Терс-Къолда эм Ишхилдиде битеу да онеки  участокда  топ бла 32 кере атдырып,алада жыйылгъан къарны эндиргендиле.
Экономика
25.01.2019 - 08:20 | 👁 63

Подробности...

Баш эсеп - токну къоранчларын азайтыу

Былтыр Къабарты-Малкъаргъа «МРСК СК» компанияны бёлюмюню - «Каббалкэнергону» ток сетьлерине 1525,2 миллион киловатт-сагъат электрокюч келгенди. Андан а 1304 миллионухайырланнганды. Алай бла буруннгу...
Жангылыкъла
25.01.2019 - 08:18 | 👁 31

Подробности...

Газ ючюн тёленнген ахча жерине жетерикди

  Бу кюнледе билдиргенибизча, кёплени былтыр декабрьде газ ючюн тёлегенлери «Газпром межрегионгаз Нальчик» компаниягъа жетмей къалгъан эди. Аны алайлыгъы быллай тёлеулени жыйыу бла кюрешген «Интегра...
Экономика
25.01.2019 - 08:15 | 👁 129

Подробности...

Пособиялагъа - 500 миллион сомгъа жууукъ

"Тюзюнлей тёлеуле" деген проект жашауда бардырылып тебирегенли  РФ-ни  Социал страхование  фондуну КъМР-де  регион бёлюмю республикада ишлеген инсанлагъа пособияла тёлеуге 500 миллион сом чакълы бир...
Илму
25.01.2019 - 08:10 | 👁 25

Подробности...

Бек тирилеге бла хунерлилеге – сый-махтау

   Кёп болмай  Къабарты-Малкъар къырал университетни волонтёрларыны жыйылыуу болгъанды.  Анда алагъа аталгъан жылда къаллай ишле тамамланнганларыны юсюнден  айтхандыла.
Жангылыкъла
25.01.2019 - 08:05 | 👁 29

Подробности...

Бирле – жылы кийимле, башхала - ашарыкъла

Нальчикде  социал болушлукъ бериу жаны бла ара жангыз жашагъан къарт-къарыусузлагъа  бютюн  сакъды, алагъа дайым  кёз-къулакъ болуп турады.   Анда ишлегенлени себепликлери  эмда жандауурлукъ...

Страницы