14.07.2024, 08:18 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

13.07.2024, 11:03 - Жамауат

КъМР-ни асламлы информация органларында Парламентни ишин бек иги ачыкълагъан журналист ишлени конкурсуну эсеплери ачыкъ этилгендиле. Ол республиканы законла чыгъарыучу органыны 30-жыллыгъына аталып къуралгъанын айтырчады. Саугъалау бу кюнледе Парламентни мекямында бардырылгъанды.

13.07.2024, 08:22 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

12.07.2024, 14:45 - Жамауат

Ата-бабаланы заманындан бери малкъарлыла тюрлю-тюрлю аурууладан сакъланыуда, алагъа багъыуда да тийреде ёсген кёкенлени, хансланы, битимлени, тереклени да кенг хайырланнгандыла.

12.07.2024, 14:43 - Маданият

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни социал-гуманитар институтуну доцентлери Бёзюланы Наима бла Хулчаланы Мариям «Россейни миллетлерини маданият эм тил байлыкъларын сакълауда билим бериуню магъанасы» деген экинчи битеуроссей конференциягъа къатышхандыла.  

12.07.2024, 14:42 - Билим

Мектепледе окъугъан жашларыбыз бла къызларыбыз башха-башха дерс олимпиадалада, эришиуледе кеслерини билимлерин, хунерлерин ачыкълай, болдургъан жетишимлери бла бизни да кёллендиргенлей келедиле.

12.07.2024, 14:41 - Спорт

Пензаны «Воейков» единоборствола арасында каратеден Россейни окъуучуларыны онекинчи жай спартакиадаларыны ахыр эришиулери бардырылгъандыла. Алагъа Россейни 33 субъектинден 16-17-жыллыкъ жюзден аслам адам къатышханды.

12.07.2024, 14:40 - Билим

Россейни МЧС-ни бийик усталыкъ билим бериу учрежденияларын тауусханланы къууанчлы халда алгъышлагъандыла – Граждан къоруулау академияны, От тюшюуге къажау къырал службаны академияны эм ведомствону Донецкде институтуну бошагъанла Москвада Къызыл майданда жыйылгъандыла

    

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Саулукъ
14.07.2024 - 09:08 | 👁 4

Подробности...

Саулукъ сакълаугъа юлюш къошар муратдады

Быйыл Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина академиясыны «Багъыу иш» ызын юч жюз адам бошагъанды. Аланы санында билимге, илмугъа итиниулюклери бла айрымалыла бу кюнледе къызыл дипломларын...
Документле
14.07.2024 - 08:18 | 👁 4

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы
Саулукъ
13.07.2024 - 09:07 | 👁 3

Подробности...

Насып неден къуралгъаныны юлгюсю

Чаналаны Светлана сайлагъан усталыгъында отуз беш жылдан артыкъ заманны ишлейди. Ол Черек районну ара больницасында бек иги невролог врачха саналады. 

Право
30.01.2019 - 08:25 | 👁 24

Подробности...

Динни юсюнден хайырлы ушакъла

   КъМР-ни  Муслийманларыны дин управлениясыны келечиси Атмырзаланы Абдуллах битеулю низамлы колонияны жокълагъанды эмда УФСИН-ни  таматасыны дин жаны бла болушлукъчусу Айвар Болов бла бирге ...
Право
30.01.2019 - 08:20 | 👁 24

Подробности...

Бахчада юйчюкге закон бла ие болурча

   - Адам жеринден тепдирилмеген мюлкюне толу  ие болурча,  анга эркин  оноу этерча, къолунда тийишли  документлери болургъа керекдиле, - дейди Росреестрни КъМР-де  Кадастр палатасыны документлени...
Жангылыкъла
30.01.2019 - 08:19 | 👁 27

Подробности...

Регионну пабликлерине энчи эс бёлюнюрюкдю

    Къысха заманны ичинде Россейде тийишли органла «ВК», Viber, WhatsApp  сетьледе пабликлени бла чатланы эм бир къауум  телеграмм-каналланы таматаларыны тизмесин къурарыкъдыла. Аны юсюнден...
Тарых
30.01.2019 - 08:00 | 👁 34

Подробности...

Фашизмни ууатыргъа онг болгъанына ийнандыргъан къазауат эди ол

   Сталинград ючюн къазауат Уллу Ата журт урушну тарыхында бек къанлы, кюйсюз сермеге саналады. Шахарны эркин этиу операцияны биринчи бёлюмю   1942 жылда 17 июльдан 18 ноябрьге дери баргъанды. Алай...
Спорт
28.01.2019 - 13:41 | 👁 33

Подробности...

Гюлюйланы Тамирлан – Россейде ючюнчю

     Белгород областьны Старый Оскол шахарында ауур атлетикадан Россейни биринчилиги бардырылгъанды, анга 15 эм 17 жыллары толмагъан жашла бла къызла къатышхандыла.
Жангылыкъла
28.01.2019 - 09:20 | 👁 26

Подробности...

Сууукълада да апчымазча

   Белгилисича, Жангы жылны байрамларында Минги тауну этеклеринде солугъанланы саны быйыл 54 мингнге жетгенди. Ол санда канат жолланы 40 мингден артыгъы хайырланнгандыла. Курортну инфраструктурасы...
Жангылыкъла
28.01.2019 - 09:15 | 👁 27

Подробности...

Сатыуда, аш хазырлауда да – жетишимлиле

  Нальчикде аш-азыкъ хазырлау эмда адамланы жумушларын жалчытыу учрежденияланы жангы жылны байрамына эм ариу жасалгъанланы арасында конкурс бардырылгъаныны юсюнден алгъаракълада билдирген эдик.
Саулукъ
28.01.2019 - 09:10 | 👁 22

Подробности...

КъМКъУ - Россейни «жашил вузларыны» санында

         Алгъаракълада, «ЭКА» къымылдау бардырып, «Россейни жашил вузлары-2018» деген программаны чеклеринде къыралда эки жюз вузну арасында экология жаны бла эм иги онусун сайлагъандыла. Ол тизмеге...
Жангылыкъла
28.01.2019 - 09:05 | 👁 40

Подробности...

Банкдан – сабий больницагъа жангы оборудование

   ВТБ "Жилямукъсуз дуния"  жандауурлукъ программагъа кёре, Республикалы сабий клиника больницаны хирургия бёлюмюне 1 500 000 сом  тургъан диагностика оборудование алып бергенди.
Маданият
28.01.2019 - 09:00 | 👁 53

Подробности...

Жюрек учунууладан жаратылгъан сейир сыфатла

  Жюрек ырахатлыкъ, кёл учунуулукъ  бла жазылгъан   тамаша суратла. Алада художникни  жылыуу, кёлю, оюму жашайдыла. Биз а ашыгъышлы кёз бла къарай, аладан зауукълукъ алаллыкъ болурбузму, бу энчи,...

Страницы