18.04.2024, 12:23 - Жамауат

Ичги...кёплени эшиклерин жапхан къыйынлыкъ. Биринчи атламланы этген къыйынды, артда уа ол тузакъдан чыгъаргъа не заман, не къарыу табылмай къалады. Бусагъатда ичгиге хорлатхан адамланы кёрсенг, озгъан ёмюрледе уа болум къалай болур эди, деген соруу чыгъады. Аны юсюнден биз КъМР – ни наркодиспансерини стационар бёлюмюню таматасы Шунгарланы Мадина бла ушакъ этгенбиз.  

18.04.2024, 09:20 - Жамауат

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады. Бу жол ол телеграмында «Обсерватория Пик Терскъол» халкъла аралы станцияны юсюнден билдиргенди.

18.04.2024, 09:00 - Билим

Мечиланы Кязим атлы фондда бу кюнледе малкъар тилден  бла адабиятдан окъутхан устазлагъа «Жулдузлагъа узатылып, жердеги  гюллени унутма» деген дерс болгъанды.

18.04.2024, 09:00 - Жамауат

Прохладныйден кадетле чекчиледе къонакъда  болгъандыла. РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Чекчи управлениясыны Огъары Малкъарда бёлюмюню къуллукъчулары Прохладныйни 4-чю номерли орта школуну кадетлерине кенг программа хазырлагъандыла.

18.04.2024, 08:38 - Билим

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы жаш адамланы предпринимательстволукъну тасхалары бла шагъырейлендирирге эм урунургъа болушургъады. 

18.04.2024, 08:30 - Жамауат

Алма, кертме, башха жемиш тереклери болгъанла аладан иги тирлик алырча бахчаларына тынгылы къарап турургъа керекдиле. Ол санда заранлы къурт-къумурсхаланы пестицидле эмда ядохимикатла бла къырыргъа да. Бу затланы кёп тюрлюсю барды.

17.04.2024, 18:06 - Жангылыкъла

*** - Используют липовые удостоверения сотрудников,  иногда с фотографиями реальных людей и печатями. - Подделывают документы (распоряжения, письма и прочее) так, что их сложно отличить от настоящих. - Подменяют телефонные номера и даже сами предлагают проверить их на официальных сайтах.КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Тарых
18.04.2024 - 10:12 | 👁 4

Подробности...

Тарыхлы тукъум

Сюйюнчлары Малкъарны бек сыйлы тукъумларындан бириди. Революция дунияны экиге бёлгюнчю, ала Бызынгыны жангыз бийлери болгъандыла. Кеслери да эллиле бла ариу жашагъандыла.  Керек кюнде  къалкъан болуп...
Жангылыкъла
18.04.2024 - 10:03 | 👁 6

Подробности...

Ата журтха сюймекликни кючлей

Кёп болмай Басхан районда «Эстафета памяти» деген патриотлукъ акция ётгенди. Аны чеклеринде шахарны администрациясыны майданда быйыл 12 апрельде Элбрус райондан кёчген, узунлугъу 79 метрге жетген...
18.04.2024 - 09:32 | 👁 7

Подробности...

Финансовая культура

Мошенники звонят от имени Центробанка. Как их вычислить?

Спорт
07.07.2021 - 19:49 | 👁 11

Подробности...

«Инсан умутун юзмей, алгъа барса, муратына жетмей къалмаз»

Жерлешибиз Емельян (Эмиль) Биткаш каратеде болдургъан жетишимлери бла белгилиди. Ол Россейни чемпионатында хорлагъанды, эришиуню эм иги спортчусуна да саналгъанды. Бу жетишими бла ол кесине Берлиннге...
Маданият
07.07.2021 - 19:20 | 👁 29

Подробности...

Насып ючюн

Айны къызы, Кюнню къызы – кеси Кимден да акъыллы ариу, эсли. Тенгиз Тейри аны урлап кетип, Айны, Кюнню бирге мудах этип,
Саулукъ
07.07.2021 - 19:20 | 👁 11

Подробности...

Жашырын ичгичилик – жашаугъа къоркъуу

Россейни Саулукъ сакълау министерствосуну баш наркологу Евгений Брюн айтханнга кёре, къыралда ичгичилени саны 30 процентге жетеди. 
Маданият
07.07.2021 - 17:02 | 👁 34

Подробности...

Ата-бабаларыбызны жашау-турмуш жолларыны, аланы жашау хунерликлерини юсюнден хапарлагъан тынгылы чыгъарма

«Бу ишими кёпню кёрген малкъар халкъыма жоралайма»,- деп жазгъанды Курданланы Ибрагимни къызы Сафият «Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды» деген китабыны ал бетинде. Бу...
Маданият
07.07.2021 - 16:10 | 👁 12

Подробности...

Аны жюрегин тазалыкъ бла кертилик жарытхандыла

1922 жылда Черек районну Къашхатау элинде Уяналаны  Баттал бла Бицагъа ючюнчю бала туугъан эди - Валентина. Бу насыплы юйюрню  дагъыда беш сабийлери болгъанды. Жашла  ёсюп  тынгылы къуллукълада...
Саулукъ
07.07.2021 - 11:15 | 👁 20

Подробности...

Дарман салдырырны аллында не затны билирге тийишлиди?

Прививканы этдирирге къалай хазырланыргъа керек болгъаныны юсюнден Интернетде кёп юйретиуле бардыла, соруула уа андан да кёп. Даулашла къозгъаладыла, магъаналы жууапла аздыла.  
Жангылыкъла
07.07.2021 - 08:15 | 👁 9

Подробности...

Бирге ишлеуню цифралы амаллагъа кёре къураргъа

Бу кюнледе Россейни бла Белоруссияны регионларыны форуму ётгенди. Ол цифралы амалла хар ишге да сингдириле баргъан заманда бирге ишлеуню жангыча къураугъа жораланнганды. 
Саулукъ
07.07.2021 - 08:05 | 👁 12

Подробности...

Хант туз – акъ уу?

Жорукъланы  жокъгъа санаргъа  Саулукъ сакълауну битеудуния организациясы (ВОЗ) инсультланы бла инфарктланы саны ёсюп баргъаныны юсюнден къайгъы эртте этип башлагъанды. Жюрек къарыусузлукъгъа...
Тарых
07.07.2021 - 08:00 | 👁 27

Подробности...

Байдалары

Газетибизни бетинде тукъумланы  юслеринден билдире туруучубуз. Бюгюн а кезиулю хапарыбызда Байдаланы юслеринден айтайыкъ. Бу тукъумну адамы Иссаланы тарыхларын жыйып эрттеден бери кюрешгенди.  Бу...
Илму
02.07.2021 - 17:00 | 👁 24

Подробности...

«Информация технологияла ёкюл, врач экономист дегенча усталыкъланы урунуу рынокдан кетерип башларыкъдыла»

ITV/AxxonSoft  компания Россейде угъай, битеу дунияда да белгили фирмады, ол къоркъуусузлукъ системаланы жарашдырыу бла кюрешеди. Аны башламчысы, иеси да таулу жашды – Алтууланы Къазийни жашы Мурат.

Страницы