28.02.2024, 17:31 - Тарых

Германияны алимлери Къарачай-Черкесде дунияда эм эски шахарладан бирин тохташдыргъандыла. Ол белгили археологланы араларында уллу даулашха эмда сейирге къалдыргъанды.

28.02.2024, 10:54 - Жамауат

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

28.02.2024, 10:30 - Жамауат

Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне аталып, РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны уголовно-толтуруу инспекциясыны къуллукъчулары республиканы школларында Кишиликни дерслерин бардыргъандыла. Тюбешиуле Черек, Прохладна, Чегем, Май, Урван эм Лескен районланы орта школларыны 7-чи-11-чи классларыны окъуучулары бла къуралгъандыла.

28.02.2024, 10:00 - Спорт

Спортну къыш тюрлюлерини кюнюне аталып, Элбрусну  Азау таласында тау лыжа спортну слалом эм уллу слалом тюрлюлеринден эришиу къуралгъанды. 

28.02.2024, 09:30 - Жамауат

«Туризм эм къонакъбайлыкъны къурау» миллет проектни хайыры бла Элбрус районну Тегенекли элинде тёрт модуль юйню къурулушу бошалгъанды, деп бидиредиле Курортла эм туризм министерстводан.

28.02.2024, 09:05 - Жамауат

Былтыр Россейде биринчи сентябрьде «Ветеринарияны юсюнден» къырал законнга кийирилген тюрлениулеге тийишлиликде, маллагъа эн салыу эмда аланы эсеплеу - борчлу халда этилирге керек болгъан ишлеге саналгъандыла. Ол излем быйыл мартда кюч аллыкъды, деп билдиргендиле КъМР-ни Ветеринария управлениясындан.

28.02.2024, 09:00 - Жамауат

«Кавказ» трассаны бизни республиканы ичинде кесегинде эки кёпюрде реконструкция ишле бардырыллыкъдыла. Биринчиси Къоба-Таба элден узакъ бармай алайладады, экинчиси уа бу трасса бла Басхан – Къызбурун жол бирге къошулгъан жердеги кёпюрдю.

28.02.2024, 09:00 - Жамауат

Бу кюнледе Нальчикде 4-чю номерли гимназияда  «Илмуну юсюнден дерсле» деген ат бла фестиваль ётгенди.


КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Жангылыкъла
03.04.2019 - 09:50 | 👁 47

Подробности...

Ана тилге аталгъан байрам

Ана тилим – жаным-тиним, мени дуниям!» фестиваль-конкурсну жыл сайын бардырыу эрттеден да ахшы тёреге айланнганды. Аны КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу...
Тарых
03.04.2019 - 09:35 | 👁 23

Подробности...

Журтубузгъа жол ачыкъ болгъанда...

Шёндюча эсимдедиле малкъарлыла кёчгюнчюлюкден туугъан жерлерине къайтхан кюнле. Мен, биргеме окъугъан нёгерлерими бир къаууму бла, Жемталада орта школну олсагъатда бошап, бийик билим берген окъуу...
Тарых
03.04.2019 - 09:30 | 👁 66

Подробности...

Туугъан журтха сюймеклик, жигитлик да бир магъананы тутадыла

Ишни сюйген малкъар халкъны жашлары бла къызлары кёчюрюлген жерлеринде, Орта Азияда бла Къазахстанда да, кеслерине айып алмагъандыла, ишлеген коллективлеринде намыслары жюрюгенди. Ала къыйынлыкъда...
Илму
03.04.2019 - 09:10 | 👁 16

Подробности...

Хурулдаудан къутулургъа онг бармыды?

Кече юйде шошлукъ болмаса, тынч жукълагъан  къыйынды.  Къатынгда хурулдагъан адам болса уа, аллай тынчлыкъ не хазна табылсын. Аны ючюн  хурулдаугъа къажау кюрешни таукел бардырыргъа керекди. Аны...
Спорт
03.04.2019 - 09:05 | 👁 28

Подробности...

Эм кючлюле-россейли спартакиадагъа

Тырныауузну В.А. Губанов атлы «Геолог» спорт-саулукъ кючлеу комплексинде ауур атлетикадан республиканы окъуучуларыны спартакиадасы бардырылгъанды. Анга Бахсан, Терк, Урван, Чегем, Черек эм Элбрус...
Жангылыкъла
03.04.2019 - 09:00 | 👁 16

Подробности...

Газ ыз энди къоркъуусузду

Кёп болмай «Газпром газораспределение Нальчик» биригиуню  келечилери Элбрус районда 1300 метр бийикликде  «Тырныаууз-Азау» участокда   кёк отлукъ баргъан быргъы къоркъуусуз болурча этгендиле.  Былтыр...
Жангылыкъла
03.04.2019 - 08:55 | 👁 21

Подробности...

Россейлилени жангы реформа сакълайды

2020 жылда Россейни энтта кезиулю пенсия реформа сакълайды. Ол энчи пенсия капиталны (ИПК) къурау бла байламлы боллукъду. Бу жангы амалны жашауда бардырыр ючюн ишлеген адамланы хар 1000 сомларындан...
Жангылыкъла
03.04.2019 - 00:15 | 👁 28

Подробности...

Сабанчылагъа – танг себеплик

Къабарты-Малкъарны Эл мюлк министерствосундан битимчиликде уруннганлагъа субсидия  бериллигини юсюнден билдиргендиле. Болушлукъ алыргъа сюйгенле документлени, министерствогъа 5  апрельге дери элтип...
Тарых
27.03.2019 - 08:24 | 👁 29

Подробности...

«Халкъларыбызны бек кючлю къуллукъчуларындан бири…»

Тюзлюкню таукел жакъчысы Россейде Романовлары патчах тахталарындан тайдырылгъанларында, дуния терк тюрленип башлайды. Шимал Кавказда миллет, жер эм культура вопросланы тамамларгъа онг чыгъады....
Право
27.03.2019 - 08:21 | 👁 24

Подробности...

Элбрусчула – гиртчиле эм тириле

РФ-ни МВД-сыны Элбрус районда бёлюмюню къуллукъчулары «Урунуугъа бла къорууларгъа хазырма» деген физкультура-спорт комплексни айырмалы толтургъанлары ючюн белгиленнгендиле.    Полициячыла тюрлю-тюрлю...
Спорт
27.03.2019 - 08:20 | 👁 9

Подробности...

Аскерчилени араларында – эм кючлюледен бири

Архангельск областьны Мирный шахарында аскер къол тюйюшден РФ-ни Сауутланнган кючлерини спартакиадасы бардырылгъанды. Анга анда биринчи жерни бизни республикадан Къудайланы Залим алгъанды. Ол 70...
Спорт
27.03.2019 - 08:19 | 👁 17

Подробности...

Эм кючлюлеге – саугъала, ыспас да

Нальчикни 31-чи номерли школунда КъМР-ни футболдан къыш чемпионатында хорлагъанланы къууанчлы халда саугъалагъандыла.
Право
27.03.2019 - 08:19 | 👁 7

Подробности...

Оноула чыгъарылгъандыла, буйрукъла берилгендиле

Эльбрус районну администрациясыны башчысы Залийханланы Къаншаубийни башлыгъында муниципалитетни къыйын болумла эм от тюшюуден къоруулау жаны бла комиссиясыны кезиулю жыйылыуу ётгенди. Анга тюрлю-...
Спорт
27.03.2019 - 08:19 | 👁 14

Подробности...

Донну кубогундан – 19 майдал

Дондагъы Ростовда тхэквондодан «Донну кубогу» ючюн битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Анга Россейден, Узбекистандан, Къазахстандан, Армениядан, Къыргъызстандан бла Азербайджандан 1200 спортчу...
Спорт
27.03.2019 - 08:18 | 👁 19

Подробности...

Португалиядан – алтын майдал бла

Португалияны Коимбра шахарында 21 жыллары толмагъан спортчуланы араларында дзюдодан Европаны кубогу бардырылгъанды. Анга континентни 24 къыралындан 450 гёжеф къатышханды.  

Страницы