19.05.2024, 10:05 - Маданият

Элбрус районда Гузиланы Дженнет къатышмагъан, бардырмагъан бир маданият жумуш болмайды. Жыр айтыугъа,  устазлыкъгъа да къалай келгенини юсюнден болгъанды бизни аны бла ушагъыбыз.

19.05.2024, 09:05 - Жамауат

Быйыл Юйюрню халкъла аралы кюню «Юйюрню ырахматлыгъы» деген чакъырыу бла  ётгенди. Аны энчи белгиси да барды: жашил тёгерекни ичинде жюрек,  къызыл бла ызланып. Ол  сюймеклик, ангылашыныулукъ, хурметлик болгъан юйюрню белгисиди.    

19.05.2024, 08:04 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И

18.05.2024, 10:00 - Жамауат

Аллахутала эр кишини бла тиширыуну жаратып, экисини арасында жорукъла салгъанды: оноу кимде болгъанын, бир бирлери бла къалай жюрютюрге кереклисини, юйюр къурагъанда болумланы.   

18.05.2024, 08:41 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И

17.05.2024, 16:37 - Маданият

Огъурлу окъуучубуз Улбашланы Саният бизге кеси абаданладан, ынналарындан, анасындан эшитген, билген кёп сейир хапарларын билдиргенди. Аланы алгъын да басмалай тургъанбыз.

17.05.2024, 13:07 - Маданият

Халкъыбызны  бурун заманладан  къала келген  ниет, ырысхы байлыгъыбызны сакълау, аны  чыгъармачылыкъ жаны бла фахмусун ачыкълау, ёсюп  келген тёлюню бош заманын хайырлы ётдюрюу, фахмулу жаш адамлагъа болушлукъ этиу, маданият жаны бла тюрлю-тюрлю ишле бардырыу – была бары да  маданият учрежденияланы борчларыдыла. Бу  жумушланы Эльбрус муниципал районну Маданият  управлениясы къалай тамамлагъаныны юсюнден аны таматасы Толгъурланы Жаннет бла ушакъ этгенбиз.

17.05.2024, 13:04 - Жамауат

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерича, 2024 жылны 1 сентябринден башлап къонакъ юйледе талай жумушха къошакъ багъа ючюн налогла (НДС) тёленирик тюйюлдюле.

 

   

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Маданият
19.05.2024 - 10:05 | 👁 14

Подробности...

«Музыка адамны насыплы халгъа келтирген энчи дунияды»

Элбрус районда Гузиланы Дженнет къатышмагъан, бардырмагъан бир маданият жумуш болмайды. Жыр айтыугъа,  устазлыкъгъа да къалай келгенини юсюнден болгъанды бизни аны бла ушагъыбыз.
Документле
19.05.2024 - 08:04 | 👁 5

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И
Илму
18.05.2024 - 10:30 | 👁 6

Подробности...

Къарачай-малкъар элберлерини жюрютюлюу энчиликлери

Бизни газетибизде ана тилибизни  бёлюмлерини, аны жюрютюлюуюню, магъанасыны юсюнден да илму къыйматлы материалла дайым басмаланнганлай турадыла. Бу жол а Гуманитар тинтиуле бардыргъан  институтну...

Право
20.08.2021 - 11:47 | 👁 13

Подробности...

Наркотикле сатханды

Кёп бомай Уголовный управленияны ишчилери КъМР-де МВД-ны Наркотиклеге къажау управлениясыны келечилери бла бирге оператив-излеу иш бардыргъан кезиулеринде Нальчикде Иллазаров атлы орамда ишеклик...
Саулукъ
20.08.2021 - 11:45 | 👁 13

Подробности...

«Тишлеге не къадар сакъ болсакъ, ол къадар саулукълу боллукъбуз»

Тишле адамны ариулугъуну, чырайлыгъыны бир магъаналы кесегидиле. Аланы къалай сакъларгъа боллукъду. Айхай да, бир тозуратсанг а, орунларына башхала салдырыргъа бек къыйын боллукъду.  Аны юсюнден...
Жангылыкъла
20.08.2021 - 10:36 | 👁 7

Подробности...

Школгъа хазырланыргъа онг тапдыргъандыла

Кёп болмай Май районда жангы окъуу жылны аллында «Окъуугъа барыргъа болуш» деген тёрели жандауурлукъ акция ётгенди.
Маданият
19.08.2021 - 10:22 | 👁 58

Подробности...

Жазыучу эм малкъар тил

Таулу халкъны чынтты ёз тили ёмюрледен бери тюрк тиллени «анасына» саналып, бийик даражагъа тийишли болуп келгенди. Тилибизни сёз байлыгъы, шатыклыгъы белгилиди. Хар инсан ана тилини тауушларын ананы...
Жангылыкъла
18.08.2021 - 18:50 | 👁 15

Подробности...

Предпринимательлени сорууларына жууапла берилликдиле

Быйыл 9 сентябрьде Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда управлениясында «Предпринимательлеге ачыкъ эшиклени кюню» деген акция бардырыллыкъды.
Саулукъ
18.08.2021 - 18:22 | 👁 19

Подробности...

«Саулукъ мияла табакъ кибикди»

Элли – жюз жыл мындан алгъа тау элледе ауругъанланы саны бусагъатдан эсе иги да аз эди. Не зат тюрленнгенди? Саусузла кёпден-кёп болуп нек барадыла? Аны юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш...
Экономика
18.08.2021 - 18:14 | 👁 7

Подробности...

Сют малчылыкъны айнытыуну къайгъысын кёре

Кёп болмай РФ-ни Эл мюлк министрини орунбасары Джамбулат Хатуов бардырып видеоконференция халда кенгеш болгъанды. Ол сют малчылыкъны айнытыугъа жораланнганды. Анга регионлада  ведомстволаны...
Илму
18.08.2021 - 17:38 | 👁 25

Подробности...

Алимле битимлени жангы тюрлюлерин излерикдиле

Къабарты-Малкъар Республика  мында ёсген битимлени тюрлюлюгюню байлыгъы бла энчи тийреге саналады дерге боллукъду. Саулай Кавказда флораны (тропика эмда субтропика тюрлюлеринден башхалары) экиден...
Жангылыкъла
18.08.2021 - 12:05 | 👁 17

Подробности...

Узакъ элле да бир жанында къалмазча

Кёп болмай Хамидие элни фельдшер-акушер пунктунда (COVID-19) коронавирусдан прививка этерча кабинет ачылгъанды. Алай бла бюгюнлюкде Терк районда вакцинация бардыргъан онюч пункт ишлейди. Быллай мадар...
Маданият
18.08.2021 - 09:00 | 👁 35

Подробности...

«Пьесаларым салыннган хар театр да текстими байыкъдыргъанды, кесини энчилигин кийиргенди, къараучу аны женгилирек ангыларча этгенди»

Тунджер Джюдженоглу шёндюгюлю тюрк драматургияны классигине саналгъанды.

Страницы