18.04.2024, 12:23 - Жамауат

Ичги...кёплени эшиклерин жапхан къыйынлыкъ. Биринчи атламланы этген къыйынды, артда уа ол тузакъдан чыгъаргъа не заман, не къарыу табылмай къалады. Бусагъатда ичгиге хорлатхан адамланы кёрсенг, озгъан ёмюрледе уа болум къалай болур эди, деген соруу чыгъады. Аны юсюнден биз КъМР – ни наркодиспансерини стационар бёлюмюню таматасы Шунгарланы Мадина бла ушакъ этгенбиз.  

18.04.2024, 09:20 - Жамауат

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады. Бу жол ол телеграмында «Обсерватория Пик Терскъол» халкъла аралы станцияны юсюнден билдиргенди.

18.04.2024, 09:00 - Билим

Мечиланы Кязим атлы фондда бу кюнледе малкъар тилден  бла адабиятдан окъутхан устазлагъа «Жулдузлагъа узатылып, жердеги  гюллени унутма» деген дерс болгъанды.

18.04.2024, 09:00 - Жамауат

Прохладныйден кадетле чекчиледе къонакъда  болгъандыла. РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Чекчи управлениясыны Огъары Малкъарда бёлюмюню къуллукъчулары Прохладныйни 4-чю номерли орта школуну кадетлерине кенг программа хазырлагъандыла.

18.04.2024, 08:38 - Билим

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы жаш адамланы предпринимательстволукъну тасхалары бла шагъырейлендирирге эм урунургъа болушургъады. 

18.04.2024, 08:30 - Жамауат

Алма, кертме, башха жемиш тереклери болгъанла аладан иги тирлик алырча бахчаларына тынгылы къарап турургъа керекдиле. Ол санда заранлы къурт-къумурсхаланы пестицидле эмда ядохимикатла бла къырыргъа да. Бу затланы кёп тюрлюсю барды.

17.04.2024, 18:06 - Жангылыкъла

*** - Используют липовые удостоверения сотрудников,  иногда с фотографиями реальных людей и печатями. - Подделывают документы (распоряжения, письма и прочее) так, что их сложно отличить от настоящих. - Подменяют телефонные номера и даже сами предлагают проверить их на официальных сайтах.КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Тарых
18.04.2024 - 10:12 | 👁 4

Подробности...

Тарыхлы тукъум

Сюйюнчлары Малкъарны бек сыйлы тукъумларындан бириди. Революция дунияны экиге бёлгюнчю, ала Бызынгыны жангыз бийлери болгъандыла. Кеслери да эллиле бла ариу жашагъандыла.  Керек кюнде  къалкъан болуп...
Жангылыкъла
18.04.2024 - 10:03 | 👁 6

Подробности...

Ата журтха сюймекликни кючлей

Кёп болмай Басхан районда «Эстафета памяти» деген патриотлукъ акция ётгенди. Аны чеклеринде шахарны администрациясыны майданда быйыл 12 апрельде Элбрус райондан кёчген, узунлугъу 79 метрге жетген...
18.04.2024 - 09:32 | 👁 7

Подробности...

Финансовая культура

Мошенники звонят от имени Центробанка. Как их вычислить?

Маданият
26.07.2021 - 09:15 | 👁 59

Подробности...

ЖАМАУАТЫНЫ ЫШАННГЫЛЫ КЕЛЕЧИСИ

Шауаланы Миналдан чыгъармачылыкъ иш бла 30-чу жылланы ахырында кюрешип башлагъанды. Ол, бизни миллет адабиятыбызны, саулай алып айтханда, культурабызны къуралыууна уллу эс бургъан адамладан бири...
Маданият
25.07.2021 - 11:36 | 👁 25

Подробности...

Кавказны тарыхда къалдырыргъа итинип

Документли киноланы юслеринден айтханда, ол бусагъатлада артыкъ сейир жанргъа саналмайды. Совет къырал болгъанда уа кинотеатрлада хар бир суратлау фильмни аллында кинождурнал деп, аланы кёргюзтюп,...
Саулукъ
25.07.2021 - 10:26 | 👁 39

Подробности...

Вирусну тыярыкъ кюч – вакцинацияды

Пандемия башланнганлай, социал сетьледе  медицинада не билимлери, не сынаулары болмагъан адамла кёп терс затла жазып тургъандыла. Алагъа къулакъ салып, вакцина бла хайырланмай, кёпле ауругъандыла,...
Жангылыкъла
25.07.2021 - 09:23 | 👁 6

Подробности...

Жорукълагъа оюн халда тюшюндюре

МЧС-ни баш борчларындан бири сабийлени солуулары къоркъуусуз ётерча мадарла этиудю. Нальчикде гитчеле тургъан санаторийле, турист базала асламдыла, бери къыралны жер-жерлеринден кёп адам келеди....
Жангылыкъла
24.07.2021 - 19:52 | 👁 12

Подробности...

Атабийланы Маликаны кезиулю хорламы

«Таврида» грант конкурсда биринчи жерни жерлешибиз Атабийланы Малика алгъанды. Ол «Тишина гор» деген проекти бла бир миллион сом къытханды.
Саулукъ
24.07.2021 - 10:21 | 👁 12

Подробности...

«Жууукъдан-тенгден айырылып къалмазча»

Бу кюнледе мен, бизни юйюбюзде болгъан битеу абаданла да,  Нальчикде 1-чи номерли поликлиникагъа барып,коронавирусха къажау  дарман салдыргъанбыз. Укол этдирирге кезиулерин сакълагъанла ол кюн  бир...
Спорт
24.07.2021 - 09:11 | 👁 7

Подробности...

Жаш боксчула сейир сермешле кёргюзтгендиле

Боксну халкъла аралы кюнюне жораланып Къабарты-Малкъар къырал техника колледж бла «Нальчик» спорт школ турнир къурагъандыла.
Жангылыкъла
24.07.2021 - 09:00 | 👁 12

Подробности...

Электроэнергияны къоранчларын азайтырча

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго»- компанияны бёлюмюню башчысы  Муртаз Каров районлада электросетьлени таматалары бла кенгеш бардыргъанды. Ол  ток бла жалчытхан организацияны...
Жангылыкъла
23.07.2021 - 19:48 | 👁 5

Подробности...

Сёз экономиканы тутхучлу бёлюмлерин айнытыуну юсюнден баргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Сбербанкны Юг-Запад банкыны таматасы Евгений Титов бла ишчи тюбешиу бардыргъанды.
Жангылыкъла
23.07.2021 - 19:18 | 👁 21

Подробности...

Малчылыкъ ахшы эсепле кёргюзтеди

 Быйыл  Зольск районда  малчылыкъ бла байламлы бёлюм ахшы кёрюмдюлеге жетгенди.  Алай бла   биринчи июлгъа чыгъарылгъан эсеплеге кёре, районда мюлклени барысында да    53438 тууар саналады, аладан...

Страницы