20.05.2024, 09:00 - Билим

Къабарты-Малкъар къырал университетде ингилиз тилден олимпиада бардырылгъанды. Аны башламчылары уа, хар замандача, СГИ-ни тыш къыраллы тилле кафедрасыны келечилери  болгъандыла.

20.05.2024, 09:00 - Жамауат

Бизден туристлеге быйыл жюзден артыкъ тыш къыралгъа жол ачылыпды, ол санда къыркъ къыралгъа самолётла тюзюнлей учадыла. Аланы асламысына виза керекмейди неда аны алада аэропортлагъа келгенден сора жарашдырыргъа жарайды.

20.05.2024, 08:59 - Билим

Сабийлени бла жаш тёлюню чыгъармачылыкъ юйюнде Къабарты-Малкъарны окъуучуларыны «Умники и умницы» атлы регион даражалы онунчу гуманитар телеолимпиадаларыны ахыр уруму озгъанды. Интеллектуал жаны бла эришиуню финалына уа республиканы башха-башха школларыны онунчу классларындан жыйырмадан аслам жаш бла къыз къатышханды. 

19.05.2024, 10:05 - Маданият

Элбрус районда Гузиланы Дженнет къатышмагъан, бардырмагъан бир маданият жумуш болмайды. Жыр айтыугъа,  устазлыкъгъа да къалай келгенини юсюнден болгъанды бизни аны бла ушагъыбыз.

19.05.2024, 09:05 - Жамауат

Быйыл Юйюрню халкъла аралы кюню «Юйюрню ырахматлыгъы» деген чакъырыу бла  ётгенди. Аны энчи белгиси да барды: жашил тёгерекни ичинде жюрек,  къызыл бла ызланып. Ол  сюймеклик, ангылашыныулукъ, хурметлик болгъан юйюрню белгисиди.    

19.05.2024, 08:04 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И

18.05.2024, 10:00 - Жамауат

Аллахутала эр кишини бла тиширыуну жаратып, экисини арасында жорукъла салгъанды: оноу кимде болгъанын, бир бирлери бла къалай жюрютюрге кереклисини, юйюр къурагъанда болумланы.   

 

   

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Билим
20.05.2024 - 09:00 | 👁 3

Подробности...

Юйюрню жылына аталгъанды

Къабарты-Малкъар къырал университетде ингилиз тилден олимпиада бардырылгъанды. Аны башламчылары уа, хар замандача, СГИ-ни тыш къыраллы тилле кафедрасыны келечилери  болгъандыла.
Билим
20.05.2024 - 08:59 | 👁 4

Подробности...

Алчыла белгиленнгендиле

Сабийлени бла жаш тёлюню чыгъармачылыкъ юйюнде Къабарты-Малкъарны окъуучуларыны «Умники и умницы» атлы регион даражалы онунчу гуманитар телеолимпиадаларыны ахыр уруму озгъанды. Интеллектуал жаны бла...
Жангылыкъла
20.05.2024 - 08:52 | 👁 7

Подробности...

Газетни къадарына уллу кёллю болмайыкъ

Багъалы шуёхла!

Спорт
24.08.2021 - 18:39 | 👁 28

Подробности...

Уста фрирайдчы, жигит къутхарыучу

Къабарты-Малкъардан фрирайдчы Ёзденланы Идирис къатышхан эришиулеринде жетишимли болмай хазна къалмайды. Алгъа жыллада ол Сочиде «Роза Хутор» тау лыжа курортда Россейни фрирайддан кубогуну биринчи...
Экономика
24.08.2021 - 18:33 | 👁 31

Подробности...

Ишчи рынокда бир миллион программист керекди

Кёп болмай «Деловая Россияны» Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечиси, бизнесни айнытыу жаны бла эксперт Индира Гузеева «Свой круг» деген бизнес-клубну келечилерине ITV компанияны таматасы Алтууланы...
Тарых
24.08.2021 - 18:23 | 👁 19

Подробности...

Ломоносовну эки тонна чакълы тартхан саугъасы

Биринчи Пётрну къызы императрица Елизавета 1741 жылда Россейде патчахлыкъгъа орналады. Жети жыл озгъандан сора белгили орус алим Михаил Ломоносов анга атап махтау ода чыгъарады.
Илму
24.08.2021 - 18:19 | 👁 14

Подробности...

Битимлени кёп тюрлюлеринден бай республика

Бюгюн сагъат онда Къабарты-Малкъар къырал университетде «тёгерек стол» бардырыллыкъды. Анда битимлени генетика ресурсларыны Н.И. Вавилов атлы Битеуроссей институтуну (ВИР) бла КъМКъУ-ну алимлерини...
Жангылыкъла
24.08.2021 - 18:11 | 👁 12

Подробности...

Жыл саннга чек салынмайды

«Спорт-жашауну низамы» миллет проектни чеклеринде «Халкъны саулугъуну лигасы» битеукъырал жамауат организация Россейни Спорт министерствосуну себеплиги бла «Человек идущий» деген ат бла жаяу жюрюуден...
Спорт
24.08.2021 - 10:19 | 👁 7

Подробности...

Саулукъну сакълар ючюн, кюн сайын физкультурагъа заман бёлюрге

Адамны эм уллу байлыгъы – аны саулугъуду. Бу оюмну тюзлюгю аз да ишеклик туудурмайды. Саулукъну сакълар ючюн, кёп тюрлю амалла бардыла. Алай аладан эм магъаналысы, хайырлысы да, баям, физкультурады.
Спорт
24.08.2021 - 09:00 | 👁 21

Подробности...

АНГА ТАУЛАНЫ КЪАПЛАНЫ ДЕГЕНДИЛЕ

РСФСР-ни, СССР-ни да сыйлы тренери, Россейни табийгъатны сакълауда сыйлы къуллукъчусу, Россейни культурасыны сыйлы къуллукъчусу, «Сыйлылыкъны белгиси» орденни кавалери,  отуз беш жылны ичинде...
Право
23.08.2021 - 21:11 | 👁 15

Подробности...

Сабийле эм ПДД

Билимни кюнюне хазырлана Элбрус районда сабийле жоллада жюрюуде жорукъланы (ПДД) юсюнден тест ётедиле.
Жангылыкъла
23.08.2021 - 21:06 | 👁 5

Подробности...

Эришиулени аллында жараула бардыргъандыла

Кёп болмай «Эльбрусское кольцо-2021» эришиулеге къатышырыкъла, ала башланнгынчы, Тырныауузда тыйгъычладан ётюу жаны бла жараула этгендиле: тауланы къыйын жоллары бла жюрюуде эм сауутладан атыуда...
Жангылыкъла
23.08.2021 - 18:15 | 👁 19

Подробности...

Колледж омакъ боллукъду

Кёп болмай КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министри Анзор Езаов, Тырныауузда Элбрусну регион колледжинде болуп, тынгылы ремонт ишле къалай баргъанлары бла...

Страницы