06.12.2023, 12:37 - Жамауат

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан районда от тюшгенини юсюнден билдирген системаланы орнатхандыла. 

06.12.2023, 12:36 - Жамауат

Кюзде эмда къышда адамны ашы башха-башха продуктладан бютюнда бай болургъа керекди. Алай болса, ол вирус ауруулагъа жукъмазча, стрессге хорлатмазча къарыу алады, кеси да тирирек болады.

06.12.2023, 12:34 - Тарых

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик. Келлетни уа Хамза деп къарындашы болгъанды, ол да аныча жигит, батыр, ётгюр жаш. Къарындашладан бирин айтып, бирсисини атын сагъынмай къойсакъ, тюз боллукъ да болмаз. Ол мурат бла беребиз бу материалны да басмагъа, Хамзаны бетинде битеу Уллу Ата журт урушда Хорлам келтирирге болушхан аскерчилерибизни хурметлерин этип, аланы эсгерип. Бир киши да унутулмагъанды, бир зат да унутулмагъанды, ёмюрюк жигитлиг а эсибизден кетерик тюйюлдю.  

06.12.2023, 12:01 - Политика

У К А З ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

06.12.2023, 09:59 - Жангылыкъла

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла. Ала ары созгъан быргъыны узунлугъу юч жюз метрге жетеди.

05.12.2023, 12:00 - Маданият

Саратовну Л.В. Собинов атлы консерваториясыны композиция бла музыка теория кафедрасыны выпускниги, жаш композитор Малкъандуланы Ахматны эм уллу ишлеринден бири «Откровение» деген альбомуду.

05.12.2023, 11:04 - Жамауат

Хурметли жамауат! Биз кюн сайын республикабызда тамамланнган ишлени газетни бетлеринде ачыкълайбыз, халкъыбызны тарыхын, маданиятын, къууанчларын, жарсыуларын, ниетлерини бла муратларыны юсюнден дайым материалла басмалайбыз.

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Спорт
21.12.2018 - 08:50 | 👁 33

Подробности...

Жангоразланы Ислам – эм кючлюлени санында

   Санкт-Петербугда кикбоксингден «XXI КУБОК ПЕТРА» деген ат бла тёрели эришиу болгъанды. Аны Россейни бла шахарны спортну бу тюрлюсюнден федерациялары, Санкт-Петербургну физкультура эм спорт...
Спорт
21.12.2018 - 08:36 | 👁 31

Подробности...

Губернаторну кубогунда – алчы жерле

   Кириши шахарда дзюдодан Ленинград областьны губернаторуну кубогу бардырылгъады. Анга къыралны 20 регионундан 100-ден аслам спортчу къатышхандыла.
Спорт
21.12.2018 - 08:33 | 👁 38

Подробности...

Спортчуларыбызда – сегиз майдал

   Нальчикде «Универсальный» спорт комплексде самбодан бла аскер самбодан Россейни чемпионатына айырыу эришиуле болгъандыла. Алагъа СКФО-ну битеу регионларындан 338 спортчу къатышхандыла.
Жангылыкъла
21.12.2018 - 08:30 | 👁 31

Подробности...

Больницаланы жюзден асламысы интернетге къошулгъандыла

  Бу кюнледе «Ростелеком» Къабарты-Малкъарда 104 медицина учреждениягъа интернет тартып бошагъанды, деп билдиргендиле компанияны пресс-службасындан.
Маданият
21.12.2018 - 08:26 | 👁 34

Подробности...

Ышаныуну, ийнаныуну, таукелликни жырчы къаууму

  Малкъар эм къабарты жыр искусствону тамырлары, белгилисича, буруннгудан келедиле.  Эрттегили жырла, макъамла, ёмюрледен бери эшитилгенлей,  халкъ ауузунда жюрютюлгенлей, аны жашаууна терен...
Жангылыкъла
21.12.2018 - 08:23 | 👁 17

Подробности...

Жерлени битимлилигин игилендириу амал

КъМКъАУ-ну агрономия факультетинде «NO-TILL – жерлени битимлилигин сакълау амал. Россейни бла Аргентинаны сынамы» деген илму-практика семинар бардырылгъанды бу кюнледе.
Тарых
21.12.2018 - 08:20 | 👁 71

Подробности...

Миллет кийизле

  Бурун заманладан бери адам табийгъат бла хайырланыргъа итиннгенди,  Аллахдан келген къудуретни бузмай, аны бла тап келишиулюкде жашаргъа (хау, бюгюнлюкде хал бираз башхаракъды). Адам улуну  биринчи...
Жангылыкъла
21.12.2018 - 08:18 | 👁 11

Подробности...

Эски неда бузулгъан ток счётчиклени алышындырыргъа унутмагъыз

  «Каббалкэнерго» предприятиядан билдиредиле: электрокючню эсеплеучю приборну хайырланыргъа жараулу болжалы чыкъгъан эсе, ол эски тюрлюлеринден (1992 жылгъа дери этилген) бири эсе неда ишлемей эсе –...
Тарых
21.12.2018 - 08:10 | 👁 71

Подробности...

Малкъар аузунда

  Къабарты-Малкъарны биринчи профессионал алими-археологу, тарых илмуланы кандидаты, КъМР-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Мызыланы Муссаны жашы Исмайылгъа быйыл декабрьде 78 жыл толлукъ эди.  Ол ...
Жангылыкъла
19.12.2018 - 09:45 | 👁 69

Подробности...

Шахар тийрелени жангыртыу программаны кезиулю атламлары

  Майский шахарда орамладан биринде бу кюнледе тапландырыу ишле бошалгъандыла. Ала «Единая Россия» партияны «Шёндюгю шахар тийрелени къурау» деген битеуроссей проектини чеклеринде бардырылгъандыла.
Спорт
19.12.2018 - 09:37 | 👁 95

Подробности...

Эм гитче болгъанлыкъгъа, «алтын» алгъанды

СССР-ни сыйлы тренери Борис Грековну хурметине Москвада боксдан тёрели эришиу къуралгъанды, анга къыралны 56 регионундан 2005-2006 жыллада туугъан 300-ден аслам спортчу къатышхандыла.
Тарых
19.12.2018 - 09:36 | 👁 120

Подробности...

«МУРДОРУБУЗ БИРДИ - ТЮРК ТИЛИ

   Бронтой Янгович Бедюров, алтай поэт, Алтай Республиканы халкъ жазыучусу,  востоковед-тюрколог 1947 жылда  Онгудай элде туууп, Куладада ёсгенди. Москвада М. Горький атлы адабият институтда эм СССР-...
Тарых
19.12.2018 - 09:33 | 👁 122

Подробности...

«Жаннган жерни» жигити

                                                  Кёкге жолу жабылгъан эди
Жангылыкъла
19.12.2018 - 09:31 | 👁 122

Подробности...

Окъуучуларыны билимлерине, къылыкъларына да эс бургъан устаз

        Кёп болмай устазланы сынамларын ёсдюрюр, жангы амалланы хайырланыргъа юйретир муратда Шимал Осетия-Аланияны Хумалаг элинде ана тилден устазланы «Биз башхабыз, алай бирчабыз» деген сегизинчи...
Жангылыкъла
19.12.2018 - 09:30 | 👁 128

Подробности...

Инклюзив билим бериу жаны бла сынаулары бла бир бирге юлюш эте

      Кёп болмай Тырныауузда Отарланы Керим атлы 1-чи номерли лицейде «Инклюзив билим бериу: анга оноу этиуде жартылыкъла эмда  окъутууну къурауда жангы амалла» деген темагъа семинар болгъанды. Ол «...

Страницы