20.05.2024, 09:00 - Билим

Къабарты-Малкъар къырал университетде ингилиз тилден олимпиада бардырылгъанды. Аны башламчылары уа, хар замандача, СГИ-ни тыш къыраллы тилле кафедрасыны келечилери  болгъандыла.

20.05.2024, 09:00 - Жамауат

Бизден туристлеге быйыл жюзден артыкъ тыш къыралгъа жол ачылыпды, ол санда къыркъ къыралгъа самолётла тюзюнлей учадыла. Аланы асламысына виза керекмейди неда аны алада аэропортлагъа келгенден сора жарашдырыргъа жарайды.

20.05.2024, 08:59 - Билим

Сабийлени бла жаш тёлюню чыгъармачылыкъ юйюнде Къабарты-Малкъарны окъуучуларыны «Умники и умницы» атлы регион даражалы онунчу гуманитар телеолимпиадаларыны ахыр уруму озгъанды. Интеллектуал жаны бла эришиуню финалына уа республиканы башха-башха школларыны онунчу классларындан жыйырмадан аслам жаш бла къыз къатышханды. 

19.05.2024, 10:05 - Маданият

Элбрус районда Гузиланы Дженнет къатышмагъан, бардырмагъан бир маданият жумуш болмайды. Жыр айтыугъа,  устазлыкъгъа да къалай келгенини юсюнден болгъанды бизни аны бла ушагъыбыз.

19.05.2024, 09:05 - Жамауат

Быйыл Юйюрню халкъла аралы кюню «Юйюрню ырахматлыгъы» деген чакъырыу бла  ётгенди. Аны энчи белгиси да барды: жашил тёгерекни ичинде жюрек,  къызыл бла ызланып. Ол  сюймеклик, ангылашыныулукъ, хурметлик болгъан юйюрню белгисиди.    

19.05.2024, 08:04 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И

18.05.2024, 10:00 - Жамауат

Аллахутала эр кишини бла тиширыуну жаратып, экисини арасында жорукъла салгъанды: оноу кимде болгъанын, бир бирлери бла къалай жюрютюрге кереклисини, юйюр къурагъанда болумланы.   

 

   

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Билим
20.05.2024 - 09:00 | 👁 3

Подробности...

Юйюрню жылына аталгъанды

Къабарты-Малкъар къырал университетде ингилиз тилден олимпиада бардырылгъанды. Аны башламчылары уа, хар замандача, СГИ-ни тыш къыраллы тилле кафедрасыны келечилери  болгъандыла.
Билим
20.05.2024 - 08:59 | 👁 4

Подробности...

Алчыла белгиленнгендиле

Сабийлени бла жаш тёлюню чыгъармачылыкъ юйюнде Къабарты-Малкъарны окъуучуларыны «Умники и умницы» атлы регион даражалы онунчу гуманитар телеолимпиадаларыны ахыр уруму озгъанды. Интеллектуал жаны бла...
Жангылыкъла
20.05.2024 - 08:52 | 👁 7

Подробности...

Газетни къадарына уллу кёллю болмайыкъ

Багъалы шуёхла!

Маданият
27.08.2021 - 11:15 | 👁 11

Подробности...

«АДАБИЯТ ЖАШАУ ДЕРСЛЕДЕН ТОЛУДУ…»

Жашау тюбешиуледен къуралгъаны баямды. Алай болмаса, бир кюнюбюз бирсине ушап, санау да эталмаз эдик. Бир-бирледе адамны таныгъан кюнюнгден окъуна багъалап башлайса. Геннадий Константинович Коммодов...
Право
27.08.2021 - 10:51 | 👁 9

Подробности...

Тюрмеледе эм кёп тиширыу - Америкада

Тюрме ведомствону эсеплерине кёре, Россейде арт жылда эркинликлери сыйырылгъан тиширыуланы саны эки мингнге азайгъанды, деп билдиредиле «Российская газетада».
Маданият
27.08.2021 - 09:00 | 👁 16

Подробности...

Дуниядан сейир шартла

Россейде – тыш къыралланы атларын жюрютген элле Юг Уралда парижчиле жашайдыла. Ала француз тилни билмейдиле, жылны алты айында уа уюкъла киедиле. Алай аланы эллерини аты Париж болгъаны себепли ала...
Саулукъ
26.08.2021 - 13:00 | 👁 14

Подробности...

Адамны иммунитетин кючлеуге хайырлы битим

Къозла бек хайырлы затладыла. Биз аланы ашда хайырланыргъа бек сюйгенликге, не бла хайырлы болгъанларын шарт билмейбиз. Аны юсюнден Жангы Малкъар элде школну устазы химик-биолог Хочуланы Малляш бла...
Право
26.08.2021 - 09:00 | 👁 16

Подробности...

Пенсия фонддан билдириуле

Юйюрню тутхан адам ёлгени бла байламлы берилген ахчала къаллай кезиуледе тыйылмайдыла
Маданият
25.08.2021 - 20:35 | 👁 38

Подробности...

«Тил, адет, къылыкъ болмаса, миллет жокъду»

СССР-ни Жазыучуларыны союзуну члени, белгили прозаик, журналист Гадийланы Ибрагимни биз «Бекболатны хапарлары», «Дыфчы киеу», «Айтылмай къалгъан хапар», «Ёч» атлы чыгъармаланы, «Нарт уя» деген...
Билим
25.08.2021 - 18:08 | 👁 27

Подробности...

Къошакъ билим бериуге - энчи магъана

Кёп болмай Элбрус районда устазланы август кенгешлери ётгенди.
Саулукъ
25.08.2021 - 17:51 | 👁 9

Подробности...

Сабийге прививка этерден алгъа

Вакцинация кёп къыйын инфекция аурууланы багъыуда уллу жерни алады. Аны хайырындан мингле бла адамланы ёлтюрген оспа аурууну хорлагъанбыз. Ол корьдан, краснухадан, дифтериядан, столбнякдан...
Тарых
25.08.2021 - 17:49 | 👁 10

Подробности...

Эм терен дорбуннга жолоучулукъ

Алгъаракълада Къабарты-Малкъаргъа «Космопоиск» атлы илму-краеведение экспедиция келген эди. Ала жер тюбюнде алыкъа белгисиз объектлени тинтиу бла кюрешедиле.
Маданият
25.08.2021 - 09:00 | 👁 49

Подробности...

ЖАНГЫДАН КЪЫЙЫЛГЪАН ЖАЗЫУ

Уруш адам улуна келтирген палахланы саны жокъду. Аны бла байламлы хар кимни кеси тарыхы барды. Кюз арты кюнню ингир жылыууна батылып, къоншум Мадина уллу арбазны аллында боялгъан шинтикде олтурады....

Страницы