20.05.2024, 09:00 - Билим

Къабарты-Малкъар къырал университетде ингилиз тилден олимпиада бардырылгъанды. Аны башламчылары уа, хар замандача, СГИ-ни тыш къыраллы тилле кафедрасыны келечилери  болгъандыла.

20.05.2024, 09:00 - Жамауат

Бизден туристлеге быйыл жюзден артыкъ тыш къыралгъа жол ачылыпды, ол санда къыркъ къыралгъа самолётла тюзюнлей учадыла. Аланы асламысына виза керекмейди неда аны алада аэропортлагъа келгенден сора жарашдырыргъа жарайды.

20.05.2024, 08:59 - Билим

Сабийлени бла жаш тёлюню чыгъармачылыкъ юйюнде Къабарты-Малкъарны окъуучуларыны «Умники и умницы» атлы регион даражалы онунчу гуманитар телеолимпиадаларыны ахыр уруму озгъанды. Интеллектуал жаны бла эришиуню финалына уа республиканы башха-башха школларыны онунчу классларындан жыйырмадан аслам жаш бла къыз къатышханды. 

19.05.2024, 10:05 - Маданият

Элбрус районда Гузиланы Дженнет къатышмагъан, бардырмагъан бир маданият жумуш болмайды. Жыр айтыугъа,  устазлыкъгъа да къалай келгенини юсюнден болгъанды бизни аны бла ушагъыбыз.

19.05.2024, 09:05 - Жамауат

Быйыл Юйюрню халкъла аралы кюню «Юйюрню ырахматлыгъы» деген чакъырыу бла  ётгенди. Аны энчи белгиси да барды: жашил тёгерекни ичинде жюрек,  къызыл бла ызланып. Ол  сюймеклик, ангылашыныулукъ, хурметлик болгъан юйюрню белгисиди.    

19.05.2024, 08:04 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И

18.05.2024, 10:00 - Жамауат

Аллахутала эр кишини бла тиширыуну жаратып, экисини арасында жорукъла салгъанды: оноу кимде болгъанын, бир бирлери бла къалай жюрютюрге кереклисини, юйюр къурагъанда болумланы.   

 

   

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Билим
20.05.2024 - 09:00 | 👁 3

Подробности...

Юйюрню жылына аталгъанды

Къабарты-Малкъар къырал университетде ингилиз тилден олимпиада бардырылгъанды. Аны башламчылары уа, хар замандача, СГИ-ни тыш къыраллы тилле кафедрасыны келечилери  болгъандыла.
Билим
20.05.2024 - 08:59 | 👁 4

Подробности...

Алчыла белгиленнгендиле

Сабийлени бла жаш тёлюню чыгъармачылыкъ юйюнде Къабарты-Малкъарны окъуучуларыны «Умники и умницы» атлы регион даражалы онунчу гуманитар телеолимпиадаларыны ахыр уруму озгъанды. Интеллектуал жаны бла...
Жангылыкъла
20.05.2024 - 08:52 | 👁 7

Подробности...

Газетни къадарына уллу кёллю болмайыкъ

Багъалы шуёхла!

Саулукъ
30.08.2021 - 11:40 | 👁 9

Подробности...

Тири байламлыкъда ишлерге алланып

Кёп болмай КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов «Здравствуй» деген онкологиядан ауругъан саусузланы  ассоциациясыны  таматасы, РФ-ни Президентинде граждан обществону айнытыу эм адамны...
Экономика
30.08.2021 - 11:37 | 👁 9

Подробности...

Агропромышленный комплексге – къыйматлы ёнкюч бла субсидирование

Кёп болмай «Деловая Россия» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде республиканы Эл мюлк министерствосу да къатышып «тёгерек стол» болгъанды. Ол къырал программаланы чеклеринде ...
Право
30.08.2021 - 11:30 | 👁 8

Подробности...

Иги кесек заманны жалгъан диплом бла ишлегенди

Кёп болмай РФ-ны МВД-сыны Къабарты-Малкъарда ёз къоркъуусузлукъ бёлюмюню оператив-излеу келечилери тинтиуле бардыргъан кезиулеринде ведомствода къуллукъ бардыргъанладан бири законнга бузукълукъ...
Маданият
30.08.2021 - 10:23 | 👁 19

Подробности...

САБИЙЛЕНИ ЮЙРЕТИУДЕ ХАЛКЪ ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪНЫ ХАЙЫРЛАННГАН АЛИМ

Гуртуланы Бертни къызы Марьям Къабарты-Малкъарны жамауатына, андан кенглеге да илму ишлери бла, атасыны юсюнде этген асыл жумушлары бла  белгилиди.  
Право
30.08.2021 - 09:14 | 👁 19

Подробности...

Сайлау этерден алгъа – талай эсгертиу

Жыл сайын, жай эм кюз арты солуу сезон жетгенлей, биркюнлюк турист фирмала жайылып башлаучудула - ала жалгъан амалла бла, алдап, адамланы ахчаларын аладыла, экинчи кюннге уа ол ахча бла бирге жокъ...
Тарых
29.08.2021 - 11:41 | 👁 11

Подробности...

Жарылгъан таш

Бу сиз кёрген суратда таш Бахсан ауузундады. Мындан бара Тырныаууздан беш-алты къычырым ёрге ётюп, Огъары Бахсан элге жетмей, Бахсан черегини сол жанындады.
Илму
29.08.2021 - 09:00 | 👁 96

Подробности...

Айырмалы студентлени санында

РФ-ни Журналистлерини союзуну келечиси, «Минги-Тау» журналны бёлюмюню редактору Байтуугъанланы Исмайыл Илму тинтиуле ючюн Жалынчакъсыз къыралланы бирлешмесини «Фахмулу жаш тёлюню халкъла аралы...
Жангылыкъла
29.08.2021 - 09:00 | 👁 10

Подробности...

Газ быргъыны хар юйге да жетдирирге

КъМР-ни Правительствосуну председателини биринчи орунбасары Сергей Говоров бардыргъан кенгешде сёз республикада эллени газ бла жалчытыуну юсюнден баргъанды.
Жангылыкъла
28.08.2021 - 10:32 | 👁 11

Подробности...

Буруннгу обала нени ачыкълайдыла

Къырал Эрмитажны экспедициясы 2016 жылдан башлап Огъары Къуркъужинде буруннгу обалада къазыу ишле бардырады. Алай былтыр эпидемияны сылтауундан ишлени тохтатыргъа тюшгенди. Хал иги жанына тюзелгенлей...
Тарых
28.08.2021 - 09:00 | 👁 21

Подробности...

Айныуну къыйын, алай ёхтемлендирген атламлары

Минги тауну тийресинде туризм бла байламлы объектлени къурулушлары озгъан ёмюрню алтмышынчы жылланы башында башланнгандыла. Жыйырма жылдан сора уа айырмалы проектле эмда алагъа кёре ишленнген...

Страницы