19.05.2024, 10:05 - Маданият

Элбрус районда Гузиланы Дженнет къатышмагъан, бардырмагъан бир маданият жумуш болмайды. Жыр айтыугъа,  устазлыкъгъа да къалай келгенини юсюнден болгъанды бизни аны бла ушагъыбыз.

19.05.2024, 09:05 - Жамауат

Быйыл Юйюрню халкъла аралы кюню «Юйюрню ырахматлыгъы» деген чакъырыу бла  ётгенди. Аны энчи белгиси да барды: жашил тёгерекни ичинде жюрек,  къызыл бла ызланып. Ол  сюймеклик, ангылашыныулукъ, хурметлик болгъан юйюрню белгисиди.    

19.05.2024, 08:04 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И

18.05.2024, 10:00 - Жамауат

Аллахутала эр кишини бла тиширыуну жаратып, экисини арасында жорукъла салгъанды: оноу кимде болгъанын, бир бирлери бла къалай жюрютюрге кереклисини, юйюр къурагъанда болумланы.   

18.05.2024, 08:41 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И

17.05.2024, 16:37 - Маданият

Огъурлу окъуучубуз Улбашланы Саният бизге кеси абаданладан, ынналарындан, анасындан эшитген, билген кёп сейир хапарларын билдиргенди. Аланы алгъын да басмалай тургъанбыз.

17.05.2024, 13:07 - Маданият

Халкъыбызны  бурун заманладан  къала келген  ниет, ырысхы байлыгъыбызны сакълау, аны  чыгъармачылыкъ жаны бла фахмусун ачыкълау, ёсюп  келген тёлюню бош заманын хайырлы ётдюрюу, фахмулу жаш адамлагъа болушлукъ этиу, маданият жаны бла тюрлю-тюрлю ишле бардырыу – была бары да  маданият учрежденияланы борчларыдыла. Бу  жумушланы Эльбрус муниципал районну Маданият  управлениясы къалай тамамлагъаныны юсюнден аны таматасы Толгъурланы Жаннет бла ушакъ этгенбиз.

17.05.2024, 13:04 - Жамауат

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерича, 2024 жылны 1 сентябринден башлап къонакъ юйледе талай жумушха къошакъ багъа ючюн налогла (НДС) тёленирик тюйюлдюле.

 

   

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Маданият
19.05.2024 - 10:05 | 👁 14

Подробности...

«Музыка адамны насыплы халгъа келтирген энчи дунияды»

Элбрус районда Гузиланы Дженнет къатышмагъан, бардырмагъан бир маданият жумуш болмайды. Жыр айтыугъа,  устазлыкъгъа да къалай келгенини юсюнден болгъанды бизни аны бла ушагъыбыз.
Документле
19.05.2024 - 08:04 | 👁 5

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И
Илму
18.05.2024 - 10:30 | 👁 6

Подробности...

Къарачай-малкъар элберлерини жюрютюлюу энчиликлери

Бизни газетибизде ана тилибизни  бёлюмлерини, аны жюрютюлюуюню, магъанасыны юсюнден да илму къыйматлы материалла дайым басмаланнганлай турадыла. Бу жол а Гуманитар тинтиуле бардыргъан  институтну...

Спорт
31.08.2021 - 17:02 | 👁 13

Подробности...

Жетишим болдургъан спортчулагъа - къырал саугъала

КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Буйругъуна кёре, Россейни спортдан сыйлы устасы, Олимпиада оюнланы чемпионкасы Мария Ласицкене физический культураны  бла спортну айнытыргъа салгъан къыйыны эм  спортда...
Саулукъ
31.08.2021 - 16:58 | 👁 13

Подробности...

«Хар адамны жукъу мардасы энчиди»

Бирде  кече жукълагъанлыкъгъа, кюндюз да жукъунг келип турады. Ол нек болады алай? Аны юсюнден Нальчик шахарда ючюнчю номерли поликлиникасыны врачы Рахайланы Аслийжан бла ушакъ этгенбиз.
Жангылыкъла
31.08.2021 - 16:54 | 👁 16

Подробности...

Терек бахчачылагъа магъаналы ушакъ

Терек бахчачыла къурагъан «Иги тирлик» деген биригиуюню келечилери бла Россельхозараны республикада бёлюмюнде тюбешиу болгъанды. Анда жемишлени жыйыуну юсюнден хапарлагъандыла.
Право
31.08.2021 - 15:44 | 👁 13

Подробности...

Иш табалмагъанлагъа тёлеуле – болжалдан алгъа

Бир тюрлю сылтау бла, сёз ючюн, предприятие жабылып неда штатны азайтыу бла байламлы ишсиз къалгъан предпенсиячылагъа, ала жангы иш табалмай эселе, пенсиягъа эки жылгъа алгъа чыгъаргъа онг бериледи.
Жангылыкъла
31.08.2021 - 15:19 | 👁 11

Подробности...

Къоркъуусузлукъну жорукъларына тюшюндюре

Жангы окъуу жыл башланды. Энди орамда жюрюген сабийле да кёп боллукъдула. Аны бла байламлы Элбрус районну автоинспекторлары, ОМВД-ны жамауат советини келечилери бла бирге водительлеге жолда сакъ...
Жангылыкъла
30.08.2021 - 18:40 | 👁 9

Подробности...

Колледжледе кураторлукъ этгенленге – кёллендириу къошакъ тёлеуле

Биринчи сентябрьден башлап орта профессионал билим берген къырал учреждениялада класс башчылыкъ неда кураторлукъ этген преподавательлеге ай сайын 5 000 сом кёллендириу тёлеуле берилликдиле.
Саулукъ
30.08.2021 - 14:29 | 👁 13

Подробности...

Аны жетишмегени саулукъгъа осал болумла чыгъарады

Белгилисича, йод адамны саулугъуна бек керекли элементледен бириди. Аны юсюнден Къашхатауда район поликлиниканы врачы Жылкъыбайланы Зоя бла ушакъ этгенбиз.
Саулукъ
30.08.2021 - 11:40 | 👁 9

Подробности...

Тири байламлыкъда ишлерге алланып

Кёп болмай КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов «Здравствуй» деген онкологиядан ауругъан саусузланы  ассоциациясыны  таматасы, РФ-ни Президентинде граждан обществону айнытыу эм адамны...
Экономика
30.08.2021 - 11:37 | 👁 9

Подробности...

Агропромышленный комплексге – къыйматлы ёнкюч бла субсидирование

Кёп болмай «Деловая Россия» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде республиканы Эл мюлк министерствосу да къатышып «тёгерек стол» болгъанды. Ол къырал программаланы чеклеринде ...
Право
30.08.2021 - 11:30 | 👁 8

Подробности...

Иги кесек заманны жалгъан диплом бла ишлегенди

Кёп болмай РФ-ны МВД-сыны Къабарты-Малкъарда ёз къоркъуусузлукъ бёлюмюню оператив-излеу келечилери тинтиуле бардыргъан кезиулеринде ведомствода къуллукъ бардыргъанладан бири законнга бузукълукъ...

Страницы