19.05.2024, 10:05 - Маданият

Элбрус районда Гузиланы Дженнет къатышмагъан, бардырмагъан бир маданият жумуш болмайды. Жыр айтыугъа,  устазлыкъгъа да къалай келгенини юсюнден болгъанды бизни аны бла ушагъыбыз.

19.05.2024, 09:05 - Жамауат

Быйыл Юйюрню халкъла аралы кюню «Юйюрню ырахматлыгъы» деген чакъырыу бла  ётгенди. Аны энчи белгиси да барды: жашил тёгерекни ичинде жюрек,  къызыл бла ызланып. Ол  сюймеклик, ангылашыныулукъ, хурметлик болгъан юйюрню белгисиди.    

19.05.2024, 08:04 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И

18.05.2024, 10:00 - Жамауат

Аллахутала эр кишини бла тиширыуну жаратып, экисини арасында жорукъла салгъанды: оноу кимде болгъанын, бир бирлери бла къалай жюрютюрге кереклисини, юйюр къурагъанда болумланы.   

18.05.2024, 08:41 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И

17.05.2024, 16:37 - Маданият

Огъурлу окъуучубуз Улбашланы Саният бизге кеси абаданладан, ынналарындан, анасындан эшитген, билген кёп сейир хапарларын билдиргенди. Аланы алгъын да басмалай тургъанбыз.

17.05.2024, 13:07 - Маданият

Халкъыбызны  бурун заманладан  къала келген  ниет, ырысхы байлыгъыбызны сакълау, аны  чыгъармачылыкъ жаны бла фахмусун ачыкълау, ёсюп  келген тёлюню бош заманын хайырлы ётдюрюу, фахмулу жаш адамлагъа болушлукъ этиу, маданият жаны бла тюрлю-тюрлю ишле бардырыу – была бары да  маданият учрежденияланы борчларыдыла. Бу  жумушланы Эльбрус муниципал районну Маданият  управлениясы къалай тамамлагъаныны юсюнден аны таматасы Толгъурланы Жаннет бла ушакъ этгенбиз.

17.05.2024, 13:04 - Жамауат

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерича, 2024 жылны 1 сентябринден башлап къонакъ юйледе талай жумушха къошакъ багъа ючюн налогла (НДС) тёленирик тюйюлдюле.

 

   

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Маданият
19.05.2024 - 10:05 | 👁 14

Подробности...

«Музыка адамны насыплы халгъа келтирген энчи дунияды»

Элбрус районда Гузиланы Дженнет къатышмагъан, бардырмагъан бир маданият жумуш болмайды. Жыр айтыугъа,  устазлыкъгъа да къалай келгенини юсюнден болгъанды бизни аны бла ушагъыбыз.
Документле
19.05.2024 - 08:04 | 👁 5

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И
Илму
18.05.2024 - 10:30 | 👁 6

Подробности...

Къарачай-малкъар элберлерини жюрютюлюу энчиликлери

Бизни газетибизде ана тилибизни  бёлюмлерини, аны жюрютюлюуюню, магъанасыны юсюнден да илму къыйматлы материалла дайым басмаланнганлай турадыла. Бу жол а Гуманитар тинтиуле бардыргъан  институтну...

Экономика
15.12.2021 - 14:08 | 👁 10

Подробности...

Подстанцияланы жангыртыугъа энчи магъана бере

Хайырланыучуланы электрокюч бла ышаннгылы жалчытыугъа «Россети Шимал Кавказ» компанияда не заманда да уллу магъана бериледи.
Право
15.12.2021 - 14:05 | 👁 17

Подробности...

Страховой пенсияны бериу жорукъланы юсюнден

Келир жыл биринчи январьдан башлап, Россей Федерацияда абаданлыкъ бла байламлы страховой пенсия бериуде жангы жорукъла хайырланылып башланырыкъдыла. РФ-ни Пенсия фондуну Правлени бу документни быйыл...
Маданият
15.12.2021 - 13:15 | 👁 18

Подробности...

Фахмулу актёр, кёпле сюйген адам

Бир талай жыл мындан алгъа  мен Франциягъа барама.  Парижни орамлары бла  бара, хар тюкенни терезесинде  айтхылыкъ  французлу актёр Ален Делонну суратын кёрюрге боллукъ эди.  Ол шартха эс бура, ...
Саулукъ
15.12.2021 - 13:10 | 👁 9

Подробности...

Жыл саны – аз, билими, сынамы, усталыгъы уа – аслам

Миллетибизде, медицинаны жолу бла барып, адамланы саулукъларын игилендирирге, бирде уа жашауларын окъуна къутхарыргъа къолларындан келгенни аямагъанлары бла бирге тамамлагъан жумушларын илму бла...
Маданият
15.12.2021 - 10:48 | 👁 42

Подробности...

«МЕНИ 100-ЖЫЛЛЫГЪЫМ КЕЛИР МЕНСИЗЛЕЙ…»

Шуёхларымча, бири – жарыкъ, бири – мудах, бири – жангы, бири – онгнган болуп, къарайдыла къабыргъадан китапларымы къыйырлары. Бир-бирлери атамдан къалгъандыла да, аны къол жылыуун сакълайдыла. Ма бу...
Спорт
15.12.2021 - 10:39 | 👁 25

Подробности...

Кюн сайын физкультурагъа жарым сагъатны табаргъа керекди

Адамны эм уллу байлыгъы – аны саулугъуду. Бу оюмну тюзлюгю аз да ишеклик туудурмайды. Саулукъну сакълар ючюн, кёп тюрлю амалла бардыла. Алай аладан эм магъаналысы, хайырлысы да, баям, физкультурады.
Жангылыкъла
14.12.2021 - 16:41 | 👁 14

Подробности...

Студентле сынамларын ёсдюрюрча

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни студентлери  практикаларын «РЖД-Здоровье» ачыкъ акционер биригиуню бёлюмюнде «Долина нарзанов» санаторийде ётерча  келишим этилгенди. 
Жангылыкъла
14.12.2021 - 16:36 | 👁 19

Подробности...

Миллет проектни хайыры бла

Нальчикде  Идаров эм Малкъар орамлада  улоу тохтаучу онеки комплекс къуралгъанды. 
Спорт
14.12.2021 - 14:53 | 👁 19

Подробности...

Жаш гёжефле – жетишимлилени араларында

Калининградда эркин тутушуудан Г.И. Таропинни саугъаларына битеуроссей турнир къуралгъанды.
Спорт
14.12.2021 - 14:50 | 👁 14

Подробности...

Даражалы эришиуледен – майдалла бла

Москвада грэпплингден Россейни чемпионаты бла дунияны биринчилиги бардырылгъандыла.

Страницы