14.07.2024, 08:18 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

13.07.2024, 11:03 - Жамауат

КъМР-ни асламлы информация органларында Парламентни ишин бек иги ачыкълагъан журналист ишлени конкурсуну эсеплери ачыкъ этилгендиле. Ол республиканы законла чыгъарыучу органыны 30-жыллыгъына аталып къуралгъанын айтырчады. Саугъалау бу кюнледе Парламентни мекямында бардырылгъанды.

13.07.2024, 08:22 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

12.07.2024, 14:45 - Жамауат

Ата-бабаланы заманындан бери малкъарлыла тюрлю-тюрлю аурууладан сакъланыуда, алагъа багъыуда да тийреде ёсген кёкенлени, хансланы, битимлени, тереклени да кенг хайырланнгандыла.

12.07.2024, 14:43 - Маданият

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни социал-гуманитар институтуну доцентлери Бёзюланы Наима бла Хулчаланы Мариям «Россейни миллетлерини маданият эм тил байлыкъларын сакълауда билим бериуню магъанасы» деген экинчи битеуроссей конференциягъа къатышхандыла.  

12.07.2024, 14:42 - Билим

Мектепледе окъугъан жашларыбыз бла къызларыбыз башха-башха дерс олимпиадалада, эришиуледе кеслерини билимлерин, хунерлерин ачыкълай, болдургъан жетишимлери бла бизни да кёллендиргенлей келедиле.

12.07.2024, 14:41 - Спорт

Пензаны «Воейков» единоборствола арасында каратеден Россейни окъуучуларыны онекинчи жай спартакиадаларыны ахыр эришиулери бардырылгъандыла. Алагъа Россейни 33 субъектинден 16-17-жыллыкъ жюзден аслам адам къатышханды.

12.07.2024, 14:40 - Билим

Россейни МЧС-ни бийик усталыкъ билим бериу учрежденияларын тауусханланы къууанчлы халда алгъышлагъандыла – Граждан къоруулау академияны, От тюшюуге къажау къырал службаны академияны эм ведомствону Донецкде институтуну бошагъанла Москвада Къызыл майданда жыйылгъандыла

    

ЖАМАУАТ

Жамауат
11.01.2019 - 08:13 | 👁 52

Подробности...

Сюргюнню айланч-къыланч жоллары

Март айны жетисинде эрттен бла элге къызыл аскерчиле кирдиле. Анам, мени уятып:
Жамауат
11.01.2019 - 08:05 | 👁 51

Подробности...

Жашлыкъны, ариулукъну, фахмулулукъну да байрамы

   Жангы жылны  биринчи  кюнлери республикада  "Евразияны  жарыкъ жулдузлары" деген ючюнчю  халкъла аралы олимпиадасы бла эсде къаллыкъды.
Жамауат
28.12.2018 - 08:36 | 👁 33

Подробности...

Огъурлу ишлени гюрбежиси

Элбрус районда Сабийлени чыгъармачылыкъларын айнытыуну Мокъаланы Магомет атлы ара къуралгъанлы 65 жыл болгъанды.
Жамауат
28.12.2018 - 08:25 | 👁 26

Подробности...

«Малка - Ингушли» жангыртылгъанды

Къабарты-Малкъарны Къурулуш эмда жол мюлк министерствосуну пресс-службасындан билдиргенлерине кёре, «Малка – Ингушли» жолгъа тынгылы ремонт этилип бошалгъанды. 
Жамауат
26.12.2018 - 10:20 | 👁 52

Подробности...

«Заман» бизни газетибизди!

Мен таулума деген, кесин чынтты малкъарлыгъа санагъан инсан ёз тилибизде чыкъгъан жангыз газетибизни, журналланы алыргъа керекди, театргъа барыргъа тийишлиди. Алай болмагъанны миллетибизни...
Жамауат
26.12.2018 - 10:00 | 👁 20

Подробности...

Нальчик жашау этерге эм иги шахарланы санында

Кёп болмай Domofond интернет-порталны экспертлери Россейде жашау этерге эм иги жер къайда болгъанын  билир муратда къыралны 150 шахарында жашагъанланы араларында соруула бардыргъандыла. Алай бла...
Жамауат
26.12.2018 - 09:05 | 👁 39

Подробности...

ТЮРК ТИЛЛЕНИ ТИНТИУГЕ ЭСЛИ КЪОШУМЧУЛУКЪ ЭТГЕН АЛИМНИ ЭСГЕРЕ

Бу кюнледе Нальчикде гуманитар тинтиулени институтунда  «Къарачай-малкъар филология бусагъатдагъы гуманитар илмуну парадигмасында» деген аты бла белгили тюрколог алимни, филология илмуланы доктору, ...
Жамауат
21.12.2018 - 08:06 | 👁 40

Подробности...

Огъурлу ыз, ахшы тёлю къойгъанды

Таукенланы Хусей, аны беш къарындашы да Огъары Малкъарда юйлери, юйдегилери бла  да бирге  жашап болгъандыла. Аталарыны юйю алагъа тарлыкъ этип башлагъанда, эки къарындашны – Хусейни бла Хажиомарны...
Жамауат
19.12.2018 - 09:22 | 👁 124

Подробности...

Туризмни айнытыуда кючню бирикдирирге келишгендиле

   Зольск районну делегациясы Черек районда ишчи тюбешиу бла болгъанды. Ала 2017-2020 жыллада Зольск эм Черек районланы араларында байламлыкъланы кючлеуню программасыны чеклеринде туризмни айнытыуда...
Жамауат
19.12.2018 - 09:20 | 👁 149

Подробности...

СЕЙИР ТЕНГЛЕШДИРИУЛЕ

  Дунияда кёп адам тамашагъа къалыр затла боладыла. Сёз ючюн, тарых илмуланы тинтгенле билдиргеннге кёре, тюрлю-тюрлю  мардалы, заманлы келишиулю ишле тюбейдиле.
Жамауат
14.12.2018 - 09:50 | 👁 44

Подробности...

Агъач чурукъла

     Бир кюн тау элге бир сабий келген эди садакъа тилей. Аякълары - жалан, юсю - зыккыл. Адамла: «Къайдан келген болур бу жарлы? Кёзлери къысыкъладыла, узбеклими болур? Ай, хариб а, он жылы да...
Жамауат
14.12.2018 - 09:28 | 👁 50

Подробности...

Тюшле эм аланы жоралау

      Огъары Чегемден Газаланы Исхакъ кёп жылланы устаз болуп ишлегенди. Сабийлени окъутхандан сора да, ол назмула, хапарла да жазгъанды, халкъыбызны тарыхын, таурухларын, адетлерин жыйыу бла да...
Жамауат
14.12.2018 - 09:15 | 👁 19

Подробности...

Жомакъланы жигитлери бла тепсегендиле

       Къашхатауну жер-жерли администрациясы  Черек районда «Единая Россия» политика партияны «Молодая гвардия» бёлюмю бла бирге  Инвалидлени халкъла аралы кюнюне атап, саусуз сабийлеге  «Чомартлыкъ...
Жамауат
12.12.2018 - 08:10 | 👁 31

Подробности...

АВТОБУСДА

Бетин манга айландырып олтургъан тиширыу мудахды. Къарамын букъдура, терезеге бурулады. «Сылтауу неде болур?» – деп сагъыш этеме. Аны тынгысыз сыфаты тынчайтмайды.
Жамауат
12.12.2018 - 08:08 | 👁 204

Подробности...

Не бла терс болгъанды ариу тилибиз…

Жыйырма биринчи ёмюрде миллетибиз кесин тас этип къоймаз ючюн не этерге керекди? Сёзсюз, бу соруу, бек биринчиден, халкъыбызны ёсюп келген тёлюсю ана тилин  осал билгени бла байламлы жаратылады. Мен...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Саулукъ
14.07.2024 - 09:08 | 👁 3

Подробности...

Саулукъ сакълаугъа юлюш къошар муратдады

Быйыл Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина академиясыны «Багъыу иш» ызын юч жюз адам бошагъанды. Аланы санында билимге, илмугъа итиниулюклери бла айрымалыла бу кюнледе къызыл дипломларын...
Документле
14.07.2024 - 08:18 | 👁 3

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы
Саулукъ
13.07.2024 - 09:07 | 👁 3

Подробности...

Насып неден къуралгъаныны юлгюсю

Чаналаны Светлана сайлагъан усталыгъында отуз беш жылдан артыкъ заманны ишлейди. Ол Черек районну ара больницасында бек иги невролог врачха саналады. 

Право
17.10.2022 - 14:45 | 👁 16

Подробности...

Улбашланы Ахматны хурметине – эсгериу къанга

Къашхатау элде полицияны тамата лейтенанты Улбашланы Ахматны хурметине эсгериу  ишле болгъандыла.  
Фейк (Жалгъан хапар)
17.10.2022 - 08:56 | 👁 30

Подробности...

Украинаны аскери 26 россейли дронну кюйдюргенди

Украинаны Сауутланнган кючлери бир кечеге къыралны юг жанында 26 кеслери алларына атылыучу россейли дронну кюйдюргендиле  деп билдиредиле ВСУ-ну айтханларына таяна украинлы телеграм-каналла.
Маданият
16.10.2022 - 12:00 | 👁 19

Подробности...

Китапханада – жарыкъ байрам

Бараз кюн Нальчикде Мечиланы Кязим атлы республикалы жаш тёлю китапханада аламат байрам ётгенди.
Жангылыкъла
16.10.2022 - 10:25 | 👁 16

Подробности...

Тапландырыугъа аслам эс бурулады

Быйыл Къабарты-Малкъарда жолланы жангыртыу жаны бла аслам ишле этиле баргъанына сёз да жокъду. Кесибиз кёребиз, шахарланы бла эллени кёп къалмай барында да эски жоллагъа ремонт этиу, жангыларын ишлеу...
Маданият
15.10.2022 - 12:00 | 👁 9

Подробности...

Чабып баргъан заманны тарыхда тыйгъан фахму

Нальчикде Суратлау  санатны А. Л. Ткаченко атлы музейинде белгили малкъар суратчы, Ингуш Республиканы искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу Баккуланы Владимирни «Хасаньинская сюита» деген аты бла...
Саулукъ
15.10.2022 - 09:05 | 👁 11

Подробности...

«Манга саусузланы ышаныулары эмда ыспаслары неден да багъалыды»

«Ол кесини ишин уста билген адамды деселе, анга сукъланырыгъынг окъуна келеди. Аллайла уа, насыпха, арабызда  аз тюйюлдюле. Ала  чемерликлерин, акъылларын жаланда кеслери хайырланып къалмай, ол...
Экономика
14.10.2022 - 22:56 | 👁 27

Подробности...

Казбек Коков «Жолла 2022» деген халкъла аралы кёрмючге къатышханды

Жол мюлкде уруннганланы кюнлерини аллында Россей Федерацияны Транспорт министерствосуну болушлугъу бла Къазанда «Жолла 2022» деген халкъла аралы энчи кёрмюч бардырылгъанды. Анга Россейни жол- мюлк...
Тарых
14.10.2022 - 17:52 | 👁 28

Подробности...

Адамла салам берирге къалай юйреннгенлерини юсюнден таурух

Бурун заманлада адамла бек огъурсуз болгъан хапарла жюрюйдюле. 
Право
14.10.2022 - 16:56 | 👁 12

Подробности...

Электрокюч урлагъан тутулгъанды

Электрокючню багъасын тёлемей хайырланыргъа тюзелгенлени ачыкълау ишни энергетикле дайым бардырадыла. «Россети Шимал Кавказ» компанияны бизни республикада бёлюмюнде - «Каббалкэнергода» айтханларына...
Право
14.10.2022 - 16:40 | 👁 19

Подробности...

Соруулагъа жууапла бергендиле, законланы ангылатхандыла

Сюд приставланы федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары мобилизациягъа тюшген 250 инсанны сорууларына жууапла бергендиле. Сёз борчлары болгъанлагъа ахчаны къайтартыу жаны бла ...

Страницы