14.07.2024, 11:13 - Жамауат

Бусагъатда да, Интернет, техника тири айныгъанда, почта магъанасын тас этмейди, адамлагъа керек болгъанлай турады. Почтачыла тамамлагъан жумушланы, бу ишни сайлагъанны къаллай ышанлары болгъаныны юсюнден ушакъны Нальчикде Байсолтанланы Алимни атын жюрютген орамда почта бёлюмню таматасы Елена Морозова бла ушакъ этгенбиз.

14.07.2024, 08:18 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

13.07.2024, 11:03 - Жамауат

КъМР-ни асламлы информация органларында Парламентни ишин бек иги ачыкълагъан журналист ишлени конкурсуну эсеплери ачыкъ этилгендиле. Ол республиканы законла чыгъарыучу органыны 30-жыллыгъына аталып къуралгъанын айтырчады. Саугъалау бу кюнледе Парламентни мекямында бардырылгъанды.

13.07.2024, 08:22 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

12.07.2024, 14:45 - Жамауат

Ата-бабаланы заманындан бери малкъарлыла тюрлю-тюрлю аурууладан сакъланыуда, алагъа багъыуда да тийреде ёсген кёкенлени, хансланы, битимлени, тереклени да кенг хайырланнгандыла.

12.07.2024, 14:43 - Маданият

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни социал-гуманитар институтуну доцентлери Бёзюланы Наима бла Хулчаланы Мариям «Россейни миллетлерини маданият эм тил байлыкъларын сакълауда билим бериуню магъанасы» деген экинчи битеуроссей конференциягъа къатышхандыла.  

12.07.2024, 14:42 - Билим

Мектепледе окъугъан жашларыбыз бла къызларыбыз башха-башха дерс олимпиадалада, эришиуледе кеслерини билимлерин, хунерлерин ачыкълай, болдургъан жетишимлери бла бизни да кёллендиргенлей келедиле.

12.07.2024, 14:41 - Спорт

Пензаны «Воейков» единоборствола арасында каратеден Россейни окъуучуларыны онекинчи жай спартакиадаларыны ахыр эришиулери бардырылгъандыла. Алагъа Россейни 33 субъектинден 16-17-жыллыкъ жюзден аслам адам къатышханды.

    

ЖАМАУАТ

Жамауат
03.04.2019 - 10:00 | 👁 28

Подробности...

Чачлары - акъ, жюреклери уа - жаш

Бу кюнледе Нальчикде кюмюш волонтёрланы биринчи республикалы форумлары болгъанды.
Жамауат
03.04.2019 - 09:45 | 👁 43

Подробности...

Тюз да эркинлик берилгенлей…

Халкъыбыз кёчюрюлгенде, кёп адамыбыз шахарладан,уллу элледен окъуна узакъ жерлеге тюшгендиле. Сора ол орналгъан жерлеринден комендант эркин этмей чыгъаргъа  онглары болмагъаны ючюн, таулула ал...
Жамауат
03.04.2019 - 09:40 | 👁 24

Подробности...

Хунерликлерин кёргюзтюрге онг чыкъгъанда…

Озгъан заманын билмеген халкъны келир заманы да болмайды. Малкъар, къарачай, къалмукъ, ингуш, чечен халкъланы сюргюнде болгъан жыллары аланы жамауат-политика эм культура жашаудан иги кесек артха...
Жамауат
03.04.2019 - 09:25 | 👁 27

Подробности...

Билим бериуге, ариу къылыкъгъа юйретиуге да бирча къайгъыра

Элбрус районну битеулю билим берген учрежденияларындан бирине Нейтрино посёлканы орта школуна – бу окъуу жыл отуз бешинчиди. Абаданланы айтханларына кёре, Губасанты черекни жагъасында гитче сабийлени...
Жамауат
03.04.2019 - 09:20 | 👁 18

Подробности...

Саулукъларына къаратхандыла, чабакъ тутхандыла, той-оюннга да къатышхандыла

Элбрус районну халкъны социал жумушларын жалчытхан комплексли арасыны адамланы саулукъларына кюндюз къарагъан бёлюмюнде  Малкъар халкъны жангырыу кюнюне жораланып  тёрели ишле болгъандыла.
Жамауат
27.03.2019 - 08:23 | 👁 45

Подробности...

Дуния чакъса эди гюллеча

КЪМАССР-ни бла   РСФСР-ни Баш Советлерини депутаты болгъан, Жазыучуланы союзуну члени, подполковник чыны бла уллу къуллукълада ишлеген поэт эди Гыттыуланы Исмайылны жашы Магомет (Максим, 1916-1985 жж...
Жамауат
27.03.2019 - 08:23 | 👁 16

Подробности...

Аны аты бла алтын майдал чыгъарылгъанды

Залийханланы Чокканы жашы Хусей ата-бабаладан келген тёреге кертичи болгъанды, табийгъатны сюерге, тёгерекде къудуретни сыйларгъа, анга къуллукъ этерге аладан юйреннгенди. Ол а аны жашау жолун...
Жамауат
27.03.2019 - 08:19 | 👁 22

Подробности...

Оюмну, сёзню эмда ишни бирлигини юлгюсю

   Малкъар халкъны жангырыууну кюнюне  Бир адамда толу халкъны ышанлары-акъыллылыгъы, тёзюмлюлюгю, халал жюреклилиги эм менсинмеую бар эселе, ол Хутуйланы Исхакъны жашы Ханафийди. Къадар анга эр киши...
Жамауат
27.03.2019 - 08:16 | 👁 147

Подробности...

Сынаулу устаз, огъурлу ана бла ынна

Бир жыл   мындан алгъа Нальчик шахар школлада окъугъан къабарты эм малкъарлы сабийлени ана тиллерин, культураларын, адет-тёрелерин, искусство жаны бла усталыкъларын кёргюзтюуге аталгъан олимпиадалары...
Жамауат
27.03.2019 - 08:11 | 👁 32

Подробности...

Бек башы - тазалыкъды

Чеги  инфекцияланы юслеринден биз не зат билирге керекбиз? Билимсизликни хатасындан не палах болургъа  боллукъду? Аны юсюнден СПИД-ге эм башха жукъгъан ауруулагъа къажау араны алтынчы номерли...
Жамауат
27.03.2019 - 08:07 | 👁 20

Подробности...

Бир-бирни ангылау - шуёхлукъну эм мамырлыкъ жашауну жолу

Кёп болмай  Къабарты-Малкъар къырал университетде  Маданият байламлыкъла – мамырлыкъгъа бла келишиулюкге жол деген «тёгерек стол» болгъанды. Аны вузну библиотекасы къурагъанды. 
Жамауат
27.03.2019 - 08:07 | 👁 31

Подробности...

Жай солуу лагерьле - Роспотребнадзорну кёз аллында

Роспотребнадзор сабийлени эмда акъылбалыкъ болмагъанланы окъутуу эмда юйретиу халлагъа дайым кёз-къулакъ болгъанлай турады, деп билдиредиле ведомствону Къабарты-Малкъарда Управлениясындан. Бёлюмню...
Жамауат
27.03.2019 - 08:00 | 👁 35

Подробности...

Врачла билимлерин эм сынамларын да ёсдюргендиле

Кёп болмай Нальчикде   Диализ арада битеудунияда  бюйрекни кюнюне жоралап «Саулукълу бюйрекле: хар жерде, кимге да» деген аты бла илму-практика конференция ётгенди. Анга  терапевтле, нефрологла эм...
Жамауат
22.03.2019 - 10:05 | 👁 83

Подробности...

Хар бирини юсюнден повесть жазарга боллукъду

  Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан кюннге Бу заман саргъалтхан суратха иги ышанлап къарасанг, республикагъа атлары айтылгъан къаллай бир ахшы адамны кёз аллынга келтиресе. Ала, Къабарты-...
Жамауат
22.03.2019 - 09:50 | 👁 13

Подробности...

Халкъыбызны къачан да тутуругъу болуп тургъан малчылыкъны сансыз этип къояргъа жарармы?

Миллетибизни къалыубаладан бери да жашауу, иши малчылыкъ бла терен байламлы болгъаны хакъды. Кишиле мал кютгендиле, тиширыула жюн ишлегендиле. Алай бла тау ауузлада къолайлы жашау къайнагъанды.

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Саулукъ
14.07.2024 - 09:08 | 👁 4

Подробности...

Саулукъ сакълаугъа юлюш къошар муратдады

Быйыл Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина академиясыны «Багъыу иш» ызын юч жюз адам бошагъанды. Аланы санында билимге, илмугъа итиниулюклери бла айрымалыла бу кюнледе къызыл дипломларын...
Документле
14.07.2024 - 08:18 | 👁 4

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы
Саулукъ
13.07.2024 - 09:07 | 👁 3

Подробности...

Насып неден къуралгъаныны юлгюсю

Чаналаны Светлана сайлагъан усталыгъында отуз беш жылдан артыкъ заманны ишлейди. Ол Черек районну ара больницасында бек иги невролог врачха саналады. 

Экономика
24.10.2022 - 15:10 | 👁 8

Подробности...

Тюз шартла – тийишли субсидияла

КъМР-ни Къурулуш эмда ЖКХ министерствосунда бардырылгъан кенгешде жашау журтланы рыногунда багъаланы мардасы жаны бла статистика къарауну кезиуюнде ачыкъланнган кемчиликле сюзюлгендиле.
Жангылыкъла
24.10.2022 - 14:50 | 👁 21

Подробности...

Сабийлеге – татымлы алмала

Педагогика урунууну ветераны, чыгъармачылыкъ жаны бла да  хунерли,   «Надежда России» деген тиширыуланы битеуроссей  организацияларыны бёлюмюню таматасы  Фатима Абазехова кесини дачасында болмагъанча...
Право
24.10.2022 - 14:40 | 👁 8

Подробности...

Газгъа эркинликсиз къошулгъанла тинтиледиле

Жыл башланнганлы Къабарты-Малкъарны  «Газпром межрегионгаз Нальчик» биригиуюню  специалистлери бла  газ ызгъа эркинликсиз къошулгъан 1230 шарт ачыкъланнганды. 
Жангылыкъла
24.10.2022 - 14:15 | 👁 9

Подробности...

Ишчи жерлени ярмаркасы боллукъду

Хурметли жамауат.
Право
24.10.2022 - 14:00 | 👁 8

Подробности...

Энди дарманланы интернетде сатып алыргъа боллукъду

Бу кюнледе РФ-ни Президенти бир-бир законлагъа къол салып, ала кючлерине киргендиле.
Спорт
24.10.2022 - 13:50 | 👁 8

Подробности...

Шашкачылагъа – усталадан дерс

«Ладья» шахмат клубда «Биз башхабыз, алай  тенгбиз» регион проектни чеклеринде биринчи дерсле бардырылгъандыла. 
Спорт
24.10.2022 - 13:37 | 👁 7

Подробности...

«Биреуню сабийи осал къылыкълагъа берилгенин эслесем, кёрмегенча этип кеталмайма»

Шахмырзаланы Шахмырза стилевой каратеден тренерди, кеси да айтхылыкъ каратечи. 
Жангылыкъла
24.10.2022 - 09:00 | 👁 33

Подробности...

Ток ючюн тёлемегенле жууапха тартыллыкъдыла

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» компанияны  Нальчикде бёлюмюню келечилери ток ючюн аслам заманны тёлемей тургъанланы жокълагъандыла.
Жангылыкъла
23.10.2022 - 14:00 | 👁 13

Подробности...

Урунууну къыйматлылыгъын кётюрюуню амалларын сюзгендиле

Бу кюнледе Сочи шахарда «Производительность 360» деген тёртюнчю федерал форум бардырылгъанды. 
Маданият
23.10.2022 - 12:00 | 👁 8

Подробности...

Эки фахмулу къобузчуну эсгере

Орус тилде чыкъгъан «Играл Билял и оживали камни» деген китапны авторлары Зумакъулланы Борис бла Османланы Хыйсадыла.

Страницы