23.06.2024, 10:00 - Жамауат

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды. Ол Мухолда орта школну бошагъандан сора, Нальчикде Къабарты-Малкъар пединститутну тарых факультетин тауусханды. Жыл санына къарамай, эсли жаш адамны КПСС-ни Черек райкомуну биринчи секретарыны болушлукъчусуна тийишли кёргендиле, ол комсомолну райкомунда  ишлеп тургъанды. 

22.06.2024, 10:30 - Спорт

СССР-ни спортуну устасы Бабаланы Къууанчны хурметине  тюнене Нальчикде «Гладиатор» спорт арада дзюдодан 18 жыллары толмагъан жашланы бла къызланы араларында битеуроссей эришиуню ачылыуу болгъанды. Анга Россейни 20-дан аслам регионундан 500-ден кёп умутландыргъан спортчу къатышханды. 

21.06.2024, 16:10 - Тарых

1941 жылда 22 июньда СССР-ни Баш Советини Президиуму битеулю мобилизация башланнганын билдиреди. 23 июньдан аскерге 1905-1918 жыллада туугъанла алынадыла. Чакъырыу Ленинград, Прибалтий, Запад, Киев, Одесса, Харьков, Орлов, Москва, Архангельск, Урал, Сибирь, Приволжск, Шимал-Кавказ эм Закавказье аскер округлада бардырылады.

21.06.2024, 15:27 - Жамауат

Июньда республикада жууунуу кезиу башланады, аны бла байламлы МЧС-ни регион бёлюмюню ишчилери кёлледе бла суулада солугъан адамланы къоркъуусузлукълары къалай жалчытылыннганын сюзгендиле.

21.06.2024, 14:37 - Жамауат

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла. Бир уллу жигитлик этмеген эселе да, беш сабийни – тёрт къызны бла жашны ёсдюрюп, аланы таулу юйюрледе тёре бола келиучюсюча, ариу къылыкъда, таза ниетде юйретгендиле.  

21.06.2024, 14:27 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И

21.06.2024, 10:58 - Жамауат

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

21.06.2024, 10:37 - Жамауат

Водительни удостоверениясыны болжалы чыкъгъан эсе, аны бла машинаны жюрютюрге чек салынады. Бузукълукъ этген адам 5-15 минг сом тазир тёлерикди, аны машинасын а энчи стоянкагъа саллыкъдыла.

    

ЖАМАУАТ

Жамауат
01.03.2019 - 10:00 | 👁 16

Подробности...

Жюрек жылыу изленнген жер

Нальчик шахарда психоневрология интернатда бусагъатда жюз бла он адам турады. Ала барысы да кеслерине къараялмагъанладыла.
Жамауат
01.03.2019 - 09:50 | 👁 94

Подробности...

Адамлыгъын сакълагъан, намысны билген, эринмеген, алгъа итиннген не муратына да жеталлыкъды

Электрон  промышленностьну эмда РФ-ни бирикдирилген электрический системасыны сыйлы къуллукъчусу, КъМР-ни сыйлы энергетиги   Ахметланы Нохну жашы Азиратали урунуу жолун заводда слесарьны шекертинден...
Жамауат
01.03.2019 - 09:10 | 👁 23

Подробности...

Ахшы врач, адепли адам

Белгилисича, генле кеслерин адамланы бир ненча тёлюлеринде  билдиргенлей турадыла. Мёчюланы Хызыр, анасы айтып, былай биледи: ата жанындан  экиге айланнган аппасы Мёчюланы Кязим, малкъар  поэзияны ...
Жамауат
27.02.2019 - 08:22 | 👁 10

Подробности...

Жигерликни, усталыкъны эмда къайгъырыулукъну юлгюсю

Мен атамы туугъан эли Бызынгыда терк-терк болама. Ата-бабаларымы журту болгъаны ючюнмюдю, башха сылтау бламы, кесим да ангыламайма, алай жюрегим бу тау ауузгъа хар заманда тартыучуду, анда...
Жамауат
27.02.2019 - 08:22 | 👁 23

Подробности...

Бюгюн - школчула, тамбыла - айырыучула

Черек районда Жаш айырыучуну кюню  бардырылады. Жер-жерли айырыу комиссия  район администрация, билим бериу эмда жаш тёлю политика  управление бла бирге  Къашхатауда, Зарагижде, Бабугентде, Огъары...
Жамауат
27.02.2019 - 08:15 | 👁 18

Подробности...

Социал предпринимательлеге – ахча болушлукъ

«Наше будущее» фонд «Социал предприниматель – 2019» деген конкурсха къатышыргъа сюйгенлеге заявкала берирге  чакъырады. Ахча болушлукъну жайда алыргъа излегенле аны  биринчи мартха дери  тапдырыргъа...
Жамауат
27.02.2019 - 08:07 | 👁 6

Подробности...

Элде жашагъанланы айлыкъларына къошулгъанды

РФ-ни Пенсия фондуну КъМР-де бёлюмюню пресс-службасындан билдиргенлерине кёре, быйыл кийирилген тюрлениулени эсге алып, элде жашагъанланы пенсиялары къаллай бир боллугъу тергелип бошалгъанды. Аны...
Жамауат
22.02.2019 - 08:32 | 👁 39

Подробности...

Таулу Николай

Горький атлы орамда жашагъаныбызда, эрттен сайын ишге тебиресем, къоншу подъездден бийик ёсюмлю биреу чыгъыучусун кёре турдум. Аны субай санлылыгъына эс бурдум, кийиннгенине да. Къаралдымгъа тартхан...
Жамауат
20.02.2019 - 09:50 | 👁 32

Подробности...

Гитче шарайыпла уллу жарсыугъа келтиредиле

Белгилисича, миллетибизни тарыхында кёп чайкъалыула болгъандыла. Ала уа адетлерибизни, тёрелерибизни унутула барырларына себеплик этмей къоймагъандыла. Аны алайлыгъы къууанчларыбызда, жарсыулада шарт...
Жамауат
20.02.2019 - 09:30 | 👁 45

Подробности...

Ариулукъ акъыллыгъа берилсе

Бу материалымы жигити Жангуразланы Борисни къызы Сафиятды. Субай, акъыллы кёзлю къызгъа къарасанг, аны бийик адамлыгъына ишекли бир да боллукъ тюйюлсе. Ол магъаналы ышандан сора да, аны гиртчилигине...
Жамауат
15.02.2019 - 10:00 | 👁 33

Подробности...

Жашауу бла ахшы ыз къойгъанды

Гадийланы Татыуну жашы Мухажирни Хасания элде бюгюн да унутмагъандыла. Мен аны таукел айтыргъа боллукъма. Нек дегенде, аны  юсюнден жазардан алгъа элде жашаулары келген бир къауум адам бла сёлешгенме...
Жамауат
15.02.2019 - 09:02 | 👁 32

Подробности...

Ол къачан да, къайда да махтаулу болгъанды

                                                                      Оюмлу оноучу Созайланы Аслангерийни жашы Мухашны Хасанияда танымагъан, намыс-сый бермеген хазна адам  болмаз. Ол элге башчы...
Жамауат
15.02.2019 - 08:55 | 👁 25

Подробности...

Афган жолла бла

Ол къыйын эмда къоркъуулу жыллада Афганистаннга жиберилгенледен бири Зумакъулланы Мустафаны жашы Борис болгъанды.
Жамауат
13.02.2019 - 08:09 | 👁 25

Подробности...

Теркирек аякъландырырча

   Быйыл Россейде гитче мюлклеге себепликге деп къырал 15,3 миллиард сом къоратырыкъды. Озгъан жыл бла тенглешдиргенде (11 миллиард) ол 40 процентге асламды, деп билдиргендиле КъМР-ни Эл мюлк...
Жамауат
13.02.2019 - 08:07 | 👁 27

Подробности...

Жаяу жюрюгенлеге жол къоркъуусуз болурча

  Чегем шахарда «Долина Кавказа» жашау журт комплексде жашагъанла къырал машина жолну (шоссени) бир жанына  къыйналып  ётгенлерин КъМР-де битеуроссей миллет фронтну бёлюмюне (ОНФ) билдиргендиле.

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Спорт
22.06.2024 - 10:30 | 👁 10

Подробности...

Бабаланы Къууанчны хурметине – битеуроссей эришиу

СССР-ни спортуну устасы Бабаланы Къууанчны хурметине  тюнене Нальчикде «Гладиатор» спорт арада дзюдодан 18 жыллары толмагъан жашланы бла къызланы араларында битеуроссей эришиуню ачылыуу болгъанды....
Тарых
21.06.2024 - 16:10 | 👁 13

Подробности...

Ата журтубуз ючюн жууаплылыкъны сезгенлерин жазгъандыла

1941 жылда 22 июньда СССР-ни Баш Советини Президиуму битеулю мобилизация башланнганын билдиреди. 23 июньдан аскерге 1905-1918 жыллада туугъанла алынадыла. Чакъырыу Ленинград, Прибалтий, Запад, Киев,...
Право
21.06.2024 - 15:24 | 👁 6

Подробности...

Жашырын информацияны ачыкъ этгенлеге - тазир

Былтыр Россейни Президенти реестрде болгъан фатарланы неда юйлени юслеринден (ЕГРН) шартланы  сатыу, жалгъан сайтланы къурау ючюн административ жууаплылыкъны къатыландырыуну юсюнден законнга къол...

Экономика
14.10.2022 - 22:56 | 👁 27

Подробности...

Казбек Коков «Жолла 2022» деген халкъла аралы кёрмючге къатышханды

Жол мюлкде уруннганланы кюнлерини аллында Россей Федерацияны Транспорт министерствосуну болушлугъу бла Къазанда «Жолла 2022» деген халкъла аралы энчи кёрмюч бардырылгъанды. Анга Россейни жол- мюлк...
Тарых
14.10.2022 - 17:52 | 👁 28

Подробности...

Адамла салам берирге къалай юйреннгенлерини юсюнден таурух

Бурун заманлада адамла бек огъурсуз болгъан хапарла жюрюйдюле. 
Право
14.10.2022 - 16:56 | 👁 12

Подробности...

Электрокюч урлагъан тутулгъанды

Электрокючню багъасын тёлемей хайырланыргъа тюзелгенлени ачыкълау ишни энергетикле дайым бардырадыла. «Россети Шимал Кавказ» компанияны бизни республикада бёлюмюнде - «Каббалкэнергода» айтханларына...
Право
14.10.2022 - 16:40 | 👁 19

Подробности...

Соруулагъа жууапла бергендиле, законланы ангылатхандыла

Сюд приставланы федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары мобилизациягъа тюшген 250 инсанны сорууларына жууапла бергендиле. Сёз борчлары болгъанлагъа ахчаны къайтартыу жаны бла ...
Право
14.10.2022 - 16:38 | 👁 22

Подробности...

Умутуна жеталмагъанды

ФСБ-ны  КъМР-де Управлениясыны ишчилери МВД бла байламлыкъда наркотиклени законсуз сатыу-алыугъа къажау  бардыргъанг оператив-излеу ишлени кезиуюнде тохташдырылгъаннга кёре, уулу сатыугъа къатышхан...
Саулукъ
14.10.2022 - 16:34 | 👁 12

Подробности...

Жашырын ичгичилик – ёлюмге жол

Аракъыдан айырылалмагъанла, алай не наркологга, не башха врачха барып кёрюнмеген адамла асламдыла. Кюн сайын 50 миллилитр аракъы ичгенле бардыла. Бир айдан сора аланы бауурларыны халын тинтгенде,...
Маданият
14.10.2022 - 14:12 | 👁 22

Подробности...

Халкъыны юлгюсюнде ёхтекмдикге, ниет тазалыкъгъа махтау салгъанды

Къабарты-Малкъарны халкъ жазыучусу, РФ-ни культурасыны сыйлы къуллукъчусу Гуртуланы Элдар 1935 жылда 2-чи июньда Нальчикде белгили поэт Гуртуланы Бертни юйюрюнде туугъанды.
Саулукъ
13.10.2022 - 19:11 | 👁 11

Подробности...

Инфарктны ызындан инсульт нек болады?

Инфарктдан сора – инсульт. Ол тюрлю осал ишден къалай кери болургъа боллугъу врачланы кёплери биледиле. Алай аны юсюнден кёбюсю айтмайдыла. Биз бюгюн аны юсюнден Нальчик шахарда ючюнчю номерли...
Спорт
13.10.2022 - 18:37 | 👁 9

Подробности...

Мураты – Олимпиадада хорларгъады

Жаш спортчу Гайыланы Омар дзюдода жетишимлери бла белгилиди. Спортну бу тюрлюсю бла он жылында тренерле Дмитрий Ивановда бла Анзор Апхудовда кюрешип башлагъанды.    
Жангылыкъла
13.10.2022 - 16:58 | 👁 7

Подробности...

Соруула бла «исси телефоннга» сёлеширге боллукъду

 Россейни Пенсия фондуну регионда Баш управлениясына «исси телефон» бла сёлеширге боллукъду, аны номери: 8-800-600-01-84.

Страницы