28.02.2024, 17:31 - Тарых

Германияны алимлери Къарачай-Черкесде дунияда эм эски шахарладан бирин тохташдыргъандыла. Ол белгили археологланы араларында уллу даулашха эмда сейирге къалдыргъанды.

28.02.2024, 10:54 - Жамауат

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

28.02.2024, 10:30 - Жамауат

Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне аталып, РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны уголовно-толтуруу инспекциясыны къуллукъчулары республиканы школларында Кишиликни дерслерин бардыргъандыла. Тюбешиуле Черек, Прохладна, Чегем, Май, Урван эм Лескен районланы орта школларыны 7-чи-11-чи классларыны окъуучулары бла къуралгъандыла.

28.02.2024, 10:00 - Спорт

Спортну къыш тюрлюлерини кюнюне аталып, Элбрусну  Азау таласында тау лыжа спортну слалом эм уллу слалом тюрлюлеринден эришиу къуралгъанды. 

28.02.2024, 09:30 - Жамауат

«Туризм эм къонакъбайлыкъны къурау» миллет проектни хайыры бла Элбрус районну Тегенекли элинде тёрт модуль юйню къурулушу бошалгъанды, деп бидиредиле Курортла эм туризм министерстводан.

28.02.2024, 09:05 - Жамауат

Былтыр Россейде биринчи сентябрьде «Ветеринарияны юсюнден» къырал законнга кийирилген тюрлениулеге тийишлиликде, маллагъа эн салыу эмда аланы эсеплеу - борчлу халда этилирге керек болгъан ишлеге саналгъандыла. Ол излем быйыл мартда кюч аллыкъды, деп билдиргендиле КъМР-ни Ветеринария управлениясындан.

28.02.2024, 09:00 - Жамауат

«Кавказ» трассаны бизни республиканы ичинде кесегинде эки кёпюрде реконструкция ишле бардырыллыкъдыла. Биринчиси Къоба-Таба элден узакъ бармай алайладады, экинчиси уа бу трасса бла Басхан – Къызбурун жол бирге къошулгъан жердеги кёпюрдю.

28.02.2024, 09:00 - Жамауат

Бу кюнледе Нальчикде 4-чю номерли гимназияда  «Илмуну юсюнден дерсле» деген ат бла фестиваль ётгенди.


ЖАМАУАТ

Жамауат
30.10.2019 - 09:05 | 👁 19

Подробности...

Жашауу жулдуз учханлай къысха эди

Эсгериу Жеккеланы Махмутну жашы Алим ишлеп, спорт бла да кюрешип бек жашлай башлагъан эди. «Ёмюрю къысха боллугъун билгенча, жашаргъа ашыкъгъанча эди аны хар атламы,-дейди  анасы Ляжинка, Шаулухланы...
Жамауат
30.10.2019 - 08:48 | 👁 22

Подробности...

Гитчеликде бюгюлмеген…

Халкъыбыз ёмюрледен бери да къолайлы, мамыр, тюзлюк жашауну кюсеп келгенди. Кёп къыйынлыкъла сынап, эзилип, ёмюр сюрген эсе да, тёзюмлюлюгю, гиртчилиги, жигерлиги, таукеллиги бла озгъан ёмюрде бир...
Жамауат
30.10.2019 - 08:42 | 👁 9

Подробности...

Жараймыды сабийни башхагъа берирге?

Аналыкъны сынаргъа сюймегенле бусагъатда аз тюйюлдюле, бютюнда Европада. Тиширыула да, эр кишилеча, бийик билим алып, жууаплы ишлени тамамлайдыла, бийик къуллукълада олтурадыла. Алай аналыкъны...
Жамауат
30.10.2019 - 08:35 | 👁 27

Подробности...

Итлени эминасы

Юйлеринде итле тутханла быллай жаныуарланы къаллай ауруулары болгъанын да билирге керекдиле. Аланы арасында эм къоркъуулудан бири эминады.
Жамауат
30.10.2019 - 08:30 | 👁 9

Подробности...

Сют продукциягъа сертификация этмей боллукъ тюйюлдю

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда эмда Шимал Осетияда Управлениясындан билдиргенлерине кёре, быйыл биринчи ноябрьден башлап, сют продукцияны бар тюрлюлерине «Меркурий» системада электрон...
Жамауат
30.10.2019 - 08:20 | 👁 20

Подробности...

Казна юй не иги болса да, сабий жаланда юйюрде насыплыды

КъМР-ни Урунуу эмда социал къоруулау министерствосуну  "Намыс» социал-реабилитация учреждениясына юйюрлеринде  хал тапсыз болуп къыйналгъан  сабийле тюшедиле. Аллайлагъа уа  энчи  болумла, кёз-къарам...
Жамауат
30.10.2019 - 08:00 | 👁 10

Подробности...

Алгъын уллу бедишге саналгъан зат энди адет болупму къалды?

Миллетибизге келишмеген ,ушамагъан затла кёре бараса жашауда. Бусагъатда адет болуп къалгъан кёп зат эртте заманлада уллу бедишге саналгъанды. Ол сагъышла мени акъылыма жашауу келген бир тиширыуну...
Жамауат
25.10.2019 - 12:05 | 👁 26

Подробности...

Гюл бахчаны бийчеси

Тиширыуну  бек иги ышанлары къайсыла болгъанларын, баям, бир адам да шарт айталлыкъ тюйюлдю. Къалай-алай десек да, анга  хар кимни  кесини энчи оюму, кёз къарамы барды.
Жамауат
25.10.2019 - 08:10 | 👁 14

Подробности...

Абаданла мында не заманда да болушлукъ, себеплик, ангылаулукъ да табадыла

Жыл сайын октябрьде, Уллайгъан адамны кюнюне жораланып, «Жандауурлукъ» деген тёрели айлыкъ бардырылады. Анга кёре аппалагъа бла аммалагъа деп тюрлю-тюрлю социал эмда маданият жумушла толтуруладыла.
Жамауат
25.10.2019 - 08:00 | 👁 23

Подробности...

Балала къошулмагъан жылла

Кёчгюнчюлюкден  бери не кёп заман озгъан эсе да, не кёп айтылгъан эсе да, жангыдан-жангы затла эшите турабыз. Былтыр биз, бир талай адам болуп, Тырныаууз шахарны школларындан бирине сабийле бла...
Жамауат
23.10.2019 - 08:12 | 👁 7

Подробности...

Бушуу мудахлыкъда, къууанч жарыкълыкъда озсала, иги болур

Миллетибизни  адетлеринде  тюрлениулеге таматала эс бурадыла, редакциягъа сёлешип да айтадыла. Акъсакъалла  билдирген  чурумланы биз къууанчларыбызда, бушууларыбызда да кёребиз.
Жамауат
23.10.2019 - 08:00 | 👁 18

Подробности...

Тиширыу гюлдю, ол табийгъат берген ариулугъун сакъларгъа керекди

Бюгюн бизни ушакъ нёгерибиз модель Диана Оздоевады. Аны атасы ингуш миллетденди - Беслан Оздоев, анасы уа таулуду - Геляхланы Кулина. Диана Акъ-Сууда туугъанды, Нальчикде жашайды. Жашлыгъына къарамай...
Жамауат
18.10.2019 - 10:15 | 👁 12

Подробности...

«Мен-филологма, алай бу ишни сайлагъаныма чыртда сокъуранмайма»

Къайсы бирибиз да жаш заманыбызда къартлыкъны, къарыусузлукъну юсюнден сагъыш этерге хазна сюймей, ол оюмланы, акъылланы узакъгъа къыстаргъа ашыгъабыз. Аллай кезиу бизге жетмезлик сунуп къоябыз.  
Жамауат
18.10.2019 - 09:33 | 👁 15

Подробности...

Республиканы эм терен, уллу да дорбунуна - сейирлик жолоучулукъ

Жер тюбюне эм сейир экспедицияладан бири Холам-Бызынгы эм Хари-Су ауузланы араларында Хумалан ёзеннге болгъанды. Анга къатышханланы араларында Орус география обществону члени белгили краевед...
Жамауат
18.10.2019 - 09:22 | 👁 12

Подробности...

«Мен къачан да законну, тюзлюкню жакъчысы болгъанма»

Хаджиланы Азретни жашы Исмайыл Къабарты-Малкъарны прокуратурасында 25 жылгъа жууукъ ишлегенди. Малкъар халкъда биринчи профессионал прокурорду. Ол не заманда да тюзлюкню  къоруулагъанды, жаланда...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Тарых
28.02.2022 - 10:15 | 👁 26

Подробности...

Миллетге этген огъурлу ишлери унутулмагъандыла

Мокъаланы Чонайны жашы Азретни юсюнден бу материалны КъМР-ни Жазыучуларыны союзуну бла Журналистлерини союзуну члени болуп тургъан Геляланы Лиза Азретни таныгъанланы эсгериулерине кёре жазгъанды.
Билим
28.02.2022 - 09:37 | 👁 23

Подробности...

Къаныбыз бла келген ана тилибизни сакъларгъа керекбиз

Жанатайланы Лиза Ахматовна малкъар тилден бла адабиятдан юйретеди, бийик квалификациялы устазды, анга РФ-ни Билим бериу министерствосуну 2009 жылны 12 мартда чыкъгъан буйругъу бла къыралны битеулю...
Илму
28.02.2022 - 08:43 | 👁 28

Подробности...

Билими, фахмусу бла да айырмалы алимибиз

Малкъар халкъны илму жаны бла маданияты филологияны жетишимлери бла чекленмегени кертиди. Аны айтханыбыз: математика, физика, биология, химия дегенча илмула бла байламлы билимли профессорларыбыз,...
Жангылыкъла
28.02.2022 - 08:33 | 👁 19

Подробности...

Электрокюч урларгъа тюзелгенлени тазир сакълайды

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде – «Каббалкэнергода» бардырылгъан кенгешде электрокючню эсеплемей хайырланыугъа чек салыуну юсюнден сёлешиннгенди.
Маданият
27.02.2022 - 10:21 | 👁 25

Подробности...

ФАХМУ, ЖАШАУЧА, ЁМЮРЛЮКДЮ

1970 жыллада Нальчикни солуу паркыны тийресинде Къулийланы Къайсыннга бла аны къалпакъ окъуна жашыралмагъан кенг мангылайлы, бийик санлы ушакъ нёгерине кёпле тюбей тургъандыла.
КъМР-гъа 100-жыл
26.02.2022 - 09:10 | 👁 12

Подробности...

Къадарыны ариу дерслери

Байсолтанланы Халимат, Энейланы Махмудну къызы Кёнделенде 1942 жылда туугъанды. Анга эки жыл да болмай эди юйюрю Къыргъызстанда Киршелк элге кёчюрюлгенде. Уллу юйюрде гитче болгъаны бла (юч къыз бла...
Жангылыкъла
25.02.2022 - 16:14 | 👁 11

Подробности...

Электрокюч ючюн тёлеулени толусунлай жыяргъа

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю – «Каббалкэнерго» бардыргъан ангылатыу ишни хайырындан быйыл январьда эл мюлк товарла чыгъарыучуладан ахча жыйыу игирек болгъанды. Сёз...
Жангылыкъла
25.02.2022 - 16:08 | 👁 11

Подробности...

Миллет проект къалай толтурулгъанына, ол санда оюлургъа къоркъуулу юйледен кёчюрюу къалай баргъанына къаралгъанды

  КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны президиумуну жыйылыууна къатышханды. Кенгешни РФ-ни Правительствосуну вице-премьери Марат Хуснуллин бардыргъанды.
Саулукъ
25.02.2022 - 15:49 | 👁 26

Подробности...

Узакъ ёмюрлю болур ючюн окъуп, айнып турургъа керекди

Жашлыкъны,ариулукъну сакълар амал бармыды? Ёмюрлюк  жашлыкъны жашырынлыгъын табаргъа адам улу хар заманда да итинип келгенди. Кёп ёмюрлени ичинде алхимикле бла врачла дуния бла бир рецептлени...
Жангылыкъла
25.02.2022 - 15:18 | 👁 15

Подробности...

Терек бахчачылыкъны таукел атламлары

Россельхозбанкны отраслевой экспертиза этиу арасы бизни къыралда алмала сатыу рынокну онгларын сюзгенди. Терк айныгъан терек бахчала проектлери бла белгиленнген кюч бла ишлеп башларыкъларына кёп...
КъМР-гъа 100-жыл
25.02.2022 - 12:48 | 👁 31

Подробности...

Элни тарыхы республика бла байламлыды

 Хушто-Сырт малкъар халкъ кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора къуралгъан эллерибизденди. 1957 жылда Акъ-Топуракъ, Кёк-Таш, Гюдюргю, Бопу, Жуууннгу, Жора эм башха гитче эллени келечилери ол заманда...
Билим
24.02.2022 - 15:36 | 👁 14

Подробности...

Ахчаны жюрютюуню юсюнден толу хапар

Россейни Банкы финанс окъуулулукъ бла байламлы былтыр бардыргъан вебинарлагъа Къабарты-Малкъарда орта школланы бары да къатышхан эдиле. Ала бла бирге тийишли дерсле энчи орта билим берген битеу...
Маданият
24.02.2022 - 15:17 | 👁 52

Подробности...

Малкъар жырлада Акъсакь Темирни кезиую

Акъсакъ Темирни (Тамерланны) саулай дунияны бир ханлыкъ, патчахлыкъ этер ючюн бардырылгъан урушлары Малкъар таулада да къара-кюлтюм ызла къойгъандыла. ХIV ёмюрню ахырында Шимал Кавказда, Терк...
Жангылыкъла
24.02.2022 - 12:09 | 👁 9

Подробности...

Хайырланыучуланы эркинликлерин эм башына салып

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда бёлюмюне гражданладан, къырал эмда жер-жерли власть органладан, предприятияладан бла организацияладан, жамауат биригиуледен былтыр 632 обращение келгенди
Тарых
22.02.2022 - 16:35 | 👁 15

Подробности...

Къазауатда туугъан къарындашлыкъны жашауларыны ахырына дери сакълагъандыла

23 февраль – Россейде Ата журтну къоруулаучусуну кюню

Страницы