06.12.2023, 12:37 - Жамауат

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан районда от тюшгенини юсюнден билдирген системаланы орнатхандыла. 

06.12.2023, 12:36 - Жамауат

Кюзде эмда къышда адамны ашы башха-башха продуктладан бютюнда бай болургъа керекди. Алай болса, ол вирус ауруулагъа жукъмазча, стрессге хорлатмазча къарыу алады, кеси да тирирек болады.

06.12.2023, 12:34 - Тарых

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик. Келлетни уа Хамза деп къарындашы болгъанды, ол да аныча жигит, батыр, ётгюр жаш. Къарындашладан бирин айтып, бирсисини атын сагъынмай къойсакъ, тюз боллукъ да болмаз. Ол мурат бла беребиз бу материалны да басмагъа, Хамзаны бетинде битеу Уллу Ата журт урушда Хорлам келтирирге болушхан аскерчилерибизни хурметлерин этип, аланы эсгерип. Бир киши да унутулмагъанды, бир зат да унутулмагъанды, ёмюрюк жигитлиг а эсибизден кетерик тюйюлдю.  

06.12.2023, 12:01 - Политика

У К А З ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

06.12.2023, 09:59 - Жангылыкъла

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла. Ала ары созгъан быргъыны узунлугъу юч жюз метрге жетеди.

05.12.2023, 12:00 - Маданият

Саратовну Л.В. Собинов атлы консерваториясыны композиция бла музыка теория кафедрасыны выпускниги, жаш композитор Малкъандуланы Ахматны эм уллу ишлеринден бири «Откровение» деген альбомуду.

05.12.2023, 11:04 - Жамауат

Хурметли жамауат! Биз кюн сайын республикабызда тамамланнган ишлени газетни бетлеринде ачыкълайбыз, халкъыбызны тарыхын, маданиятын, къууанчларын, жарсыуларын, ниетлерини бла муратларыны юсюнден дайым материалла басмалайбыз.

ЖАМАУАТ

Жамауат
20.03.2019 - 08:24 | 👁 35

Подробности...

Жамауатха къуллукъ этиу

1971 жылны апрель айыны ахыр кюнлеринден биринде Къабарты-Малкъар АССР-ни Баш Советини Президиумуну Председатели Гыттыуланы Магомет магъаданчыланы урунууда жангы жетишимлери бла алгъышларгъа,...
Жамауат
20.03.2019 - 08:17 | 👁 8

Подробности...

Ветеран биригиуню ишин сюзгендиле эм тирилени саугъалагъандыла

КъМР-ни  Граждан обществону институтлары бла байламлыкъла жюрютюу эмда миллетлени ишлери жаны бла министерствосунда Урушну, урунууну, Сауутланнган кючлени  эмда право низамны сакълаучу  органланы...
Жамауат
20.03.2019 - 08:12 | 👁 10

Подробности...

Жигерлиги бла махтау тапханды

Иги ишлери, ариу къылыкълары, юйреннгенлери бла кеслерин сюйдюргенле тау эллерибизде кёпдюле. Аллайла огъурлу юйюрле да къурайдыла, иги сабийле да ёсдюредиле,  къоншу-тийрени да сыйлай биледиле,...
Жамауат
20.03.2019 - 08:10 | 👁 10

Подробности...

Энергетика министерствону ишине - бийик багъа

Къабарты-Малкъарны Энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла министерствосу Россейде жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла къырал органланы рейтингинде биринчилени санына тюшгенди.
Жамауат
20.03.2019 - 08:05 | 👁 8

Подробности...

Автобусла тохтаучу жерле къаллай болурларын шахарчыла сайлайдыла

Нальчикни «Тири гражданин» деген интернет-порталында шахарда остановка комплексле къаллай болургъа кереклисини юсюнден къол кётюрюу башланнганды, деп айтылады мэрияны билдириуюнде.
Жамауат
15.03.2019 - 09:45 | 👁 18

Подробности...

Жаш адамла терроризмге къажау болгъанларын айтхандыла

Жаш адамланы террорист организациялагъа къалай тартханларыны, социальный сетьледе бу терслик иш бла кюрешгенлени къалай таныргъа боллугъуну, аланы ыргъакъларына тюшмез ючюн не зат этерге кереклисини...
Жамауат
15.03.2019 - 09:40 | 👁 26

Подробности...

Билими, жюрегинде Аллахы болгъан муслийманны тюз жолдан тайдыргъан къыйынды

Къабарты-Малкъарда дин билимлери болгъан иймамла жетишемидиле, ала билим къайда аладыла, аны ёсдюрюр онглары бармыды? Республикада  иймам Абу Ханифа атлы Шимал-Кавказ ислам университет къуралгъанлы...
Жамауат
15.03.2019 - 09:35 | 👁 10

Подробности...

«Столда тузу бла туз орунну тутмагъыз»

Врачладан-кардиологладан, жыл санлары келген адамладан да гипертония, гипертоник деген сёзлени кёп эшитирге болады. Бу ауруу жаш адамлагъа, аланы бегирекда толуракъ, эртте окъуна семирип къалгъан, аз...
Жамауат
15.03.2019 - 09:30 | 👁 40

Подробности...

Къышда къанатлыла адам къолун излейдиле

Къышда жылы жерлеге учмай  къалгъан къанатлылагъа кеслерин аш бла жалчытыргъа  бек къыйын болады. Анга да къарамай, сууукълада жылыныр ючюн ала иги багъылыргъа керекдиле. Аны ючюн алагъа адамны...
Жамауат
15.03.2019 - 09:20 | 👁 14

Подробности...

Коллекторланы ишлерине контроль этиу къатыланады

Россейде  коллекторланы ишлерини юсюнден энчи закон  къабыл этилгинчи, гитче регион компанияла кеслерин асыры эркин жюрютгендиле. Борчларын заманында къайтаралмагъанланы  ызларындан тюшгендиле, ...
Жамауат
15.03.2019 - 09:15 | 👁 15

Подробности...

Уллу Ата журт урушну ветеранларына артыкъда сакъдыла

Бахсан районну ол атлы шахарында,  эллеринде жангыз тургъанлагъа, кёп сабийли юйюрлеге, къолайсызлагъа болушлукъ этилгенлей турады. Уллу Ата журт  урушну ветеранларына бла эрлери ол къазауатдан...
Жамауат
13.03.2019 - 08:05 | 👁 41

Подробности...

Баргъан жерлерин жарытхан, жашау мадарын этерге итиннген жигер таулу тиширыула

Таулу тиширыу  не заманда да юйюр тутуругъу бола келгенди – сабий ёсдюреди, аланы ата-бабадан келген ариу къылыкъгъа юйретеди, жууукъ-ахлу жюрютеди, бюгюнлюкде уа, кеси ишинден сора, жамауат ишге да...
Жамауат
13.03.2019 - 08:01 | 👁 58

Подробности...

Аналыкъны татыуун, насыбын сынатхан докторла

Бизни не заманда да халкъдан ыспас алып, сюйген ишлерин бет жарыкълы тамамлагъан врачларыбыз аз тюйюлдюле. Аланы болушлукълары кёп юйюрлени умутларын юзмезге себеплик этгенлей келеди. Аллайларыбыздан...
Жамауат
13.03.2019 - 08:00 | 👁 12

Подробности...

Башхаланы жарсыуларына уллу кёллю болмау

Озгъан шабат кюн Нальчикде  "Ностальжи" кафеге бир да болмагъанча кёп адам жыйылгъан эди. Келгенлени хар бирине да босагъадан окъуна жарыкъ тюбегендиле, сабийлерине уа  бёркчюкле, илляула да...
Жамауат
06.03.2019 - 08:09 | 👁 19

Подробности...

Эки районну араларында шуёхлукъ, къарындашлыкъ халла кючленедиле

Жаз башыны биринчи кюнлеринде  Зольск районну  чыгъармачы коллективлери   Къашхатауда къонакъда болгъандыла эмда маданият юйде   уллу концерт  кёргюзтгендиле. Ол байрам  муниципалитетлени араларында...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Право
23.12.2021 - 15:47 | 👁 20

Подробности...

Урунуу келишимде тюрлениуле

Акъылбалыкъ болмагъанлагъа урунуу келишимле 16 жылларындан башлап, бир бирде анданалгъаракъ да тауусургъа эркин этиледи, деп ангылатадыла республиканы прокуратурасында.
Саулукъ
22.12.2021 - 15:27 | 👁 14

Подробности...

«Ишими жаратама, ол манга сейир кёрюнеди»

Жангоразланы Даниялны къызы Бачиланы Сакинат врач болуп жыйырмадан аслам жыл ишлейди. Медицинада ол сайлагъан ишине Ультразвуковая диагностика (УЗИ) дейдиле. Аны юсюнден толуракъ хапар билирге сюйюп...
Билим
22.12.2021 - 15:20 | 👁 13

Подробности...

Мектепде «Эрмитажны классы»

Кёп болмай, Къабарты-Малкъар къырал университетни «Приоритет-2030» стратегиялы программасына кёре, Нальчикни 33-чю номерли школунда «Эрмитаж–класс» клуб ачылгъанды. Аны магъанасы дунияны эм иги...
Право
22.12.2021 - 11:58 | 👁 17

Подробности...

Паспортну жарашдырыуда жангы жорукъла

Келир жыл биринчи июльдан башлап, Россей Федерацияда паспортла бериуню эмда алышындырыуну болжалы бирча боллукъду, деп билдиргендиле КъМР-ни прокуратурасындан.
Жангылыкъла
21.12.2021 - 12:00 | 👁 8

Подробности...

Казбек Коков Россей Федерацияны Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси бардыргъан приёмгъа къатышханды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайка бардыргъан приёмгъа къатышханды. Ол кюн тарыгъыуу бла Зольск районну Сармаково элинде...
Жангылыкъла
21.12.2021 - 10:47 | 👁 8

Подробности...

Республиканы келир жылгъа бюджетини юсюнден законнга тюзетиуле кийирилгендиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ишчи кенгеш бардыргъанды. Анда сёз республиканы келир жылгъа бюджетини юсюнден баргъанды.
Жангылыкъла
21.12.2021 - 10:36 | 👁 12

Подробности...

Страховой пенсияны бериу жорукъланы юсюнден

Келир жыл биринчи январьдан башлап, Россей Федерацияда абаданлыкъ бла байламлы страховой пенсия бериуде жангы жорукъла хайырланылып башланырыкъдыла. РФ-ни Пенсия фондуну Правлени бу документни быйыл...
Илму
21.12.2021 - 10:30 | 👁 14

Подробности...

Амазонканы юсю бла бир кёпюр да нек ишленмегенди?

Амазонка дунияны эм уллу череклеринден бириди, суу хазнаны 18 проценти анга киреди. Алай аны бла байламлы кёп жашырын, ангылашынмагъан зат да барды. Сёз ючюн, аны узунлугъу 6400 километрди, юсю бла...
Саулукъ
21.12.2021 - 08:23 | 👁 45

Подробности...

Кесигизге, жаныгъызда адамлагъа да хата келтирмезча

Жарсыугъа, коронавирус бекден-бек жайыла барады. Аны энчилиги ал кезиуде кесеклеге ушаш баргъаныды. Аны хатасындан, инсан неден ауругъанын билмегенлей, башхалагъа да кёп жукъдурады.
Тарых
20.12.2021 - 10:00 | 👁 18

Подробности...

Бёрюлеге къобуз согъуу

Шофёргъа айтып автобусну тохтатама. Сора нёгерлериме ызыма къайтыргъа керек болгъанын айтама. Ала соруулу къарайдыла, унамайдыла.
Билим
20.12.2021 - 09:00 | 👁 30

Подробности...

«Сурат ишлерге бек сюеме»

Тырнауузда жашагъан Мурзаланы Сапаралийни къызы Камилагъа  бир жыл толгъанда, юйдегилери аны белгилерге жыйылып, гитче столчукъну юсюне  кёп тюрлю илляулани салгъан  эдиле. Аланы араларында уа...
Экономика
20.12.2021 - 07:26 | 👁 16

Подробности...

Стратегиялы айнытыуну эм миллет проектлени сорууларына къарагъандыла

Быйылгъы жылда жашауда бардырылгъан Стратегиялы айнытыу  эм миллет проектле жаны бла Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысында советни жыйылыуу  болгъанды.
Тарых
19.12.2021 - 11:33 | 👁 32

Подробности...

Бурунгу эллерибиз

Алгъаракъда Булунгудан Къулийланы Ибрагим шуёхум сёлешеди. «Мен санга бир сейирлик жер кёргюзтейим. Сен айлана, жюрюй тураса. Кёп ариу жерле кёре да тургъан болурса, алай бу уа аладан да аламатды...
Жангылыкъла
19.12.2021 - 08:10 | 👁 10

Подробности...

Тау эллеге автобусла жюрюп башлагъандыла

Алгъаракълада билдиргенибизча,  КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну буйругъу бла бу айны жетисинде Огъары Малкъар бла Хушто-Сырт эллеге рейсге 23-40  адам сыйыннган «ПАЗ» автобусла  чыкъгъандыла. Ол  а...
Спорт
19.12.2021 - 08:10 | 👁 20

Подробности...

Бызынгылыла барысын да озгъандыла

Озгъан солуу кюнледе Къашхатауда, Черек районну Физкультура, спорт эм жамауат организацияланы ишлери жаны бла комитети къурап, сабийлени араларында турнир бардырылгъанды. Аны ётдюрюуню баш мураты уа...

Страницы