29.05.2023, 17:20 - Жамауат

Кёп болмай Чегем районда жашагъанланы кючю бла гуманитар болушлукъ жыйылып  энчи аскер операцияда борчларын толтургъан жерлешлерибизге тапдырылгъанды. Аны юсюнден бизге  район  администрацияны пресс-службасындан билдиргендиле.

29.05.2023, 16:53 - Право

Россейни Баш прокуратурасы КъМР-ни инсанындан зорлап ахча излеген къауумну келечилерине ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди. Шимал-Кавказ федерал округну тёрт инсанына Россейни УК-сыны 126-чы статьясыны 2-чи кесегини «а», «в», «г», «з» кесеклерине (адамны урлагъаны ючюн), 163-чю статьясыны 3-чю кесегини «б» пунктуна (ахча тёлерин зорлагъанлары  ючюн) терслеу материалла ачхандыла.  Къауумну эки келечиси энтта 159-чу статьяны 4-чю кесегине кёре аманлыкъ этгенлери ачыкъланнганды, деп билдиргендиле бизге надзор ведомствону пресс-службасындан.

29.05.2023, 15:19 - Жамауат

Сен сабий жатхан бешикни къатына келип, энишге ийилесе. Ол заманда жюрегинг къууанып, насыпдан толаса. Бу сейирлик  сезим къайдан жаратыла болур деригинг окъуна келеди. Сора  сагъышларынгы, жюрек талпыныуунгу аламатлыгъы – сени къанынгдан жаратылгъан бу гитче жанчыкъ насыплы, огъурлу адам болуп ёсерин сюйгенинги ангылайса. Аны ючюн а сен, ана, къолунгдан келгенни аярыкъ тюйюлсе. Болсада алай болур ючюн, не кереклигин хар заманда да билалмайса.

29.05.2023, 15:08 - Жамауат

Аты таурухлада айтылгъан, эрттегили эллерибизден бириди Эл-Журту. Ол Тырныаууздан ёргерек барып, Бахсан черегини сол жанында, ариу кюнлюм бетде орналыпды. Кенгден къарасанг, былай гитче жерчикге да ушайды. Алай жууугъуракъ жанласанг а, айхай да, аны уллулугъу, элпеклиги эсленеди.

29.05.2023, 14:56 - Жангылыкъла

2026 жылгъа «Эльбрус» курортну жангыртыргъа умут барды. Ол заманнга Кавказ.РФ Азау таланы эм аны тийресин айбатландырыргъа, жангы объектле – тири солуу бардырырча парк, променад, спорт майданла – ишлерикдиле.

29.05.2023, 14:54 - Жамауат

Картофха эм уллу заран салгъан аурууладан бири - ракды. Аны  Perc деген жууа къозгъайды. Бизни къыралгъа биринчи кере ол Уллу Ата журт урушну кезиуюнде тюшгенди, немисли аскерчилеге ашатыргъа Германиядан келтирилген картоф бла бирге.

29.05.2023, 08:00 - Саулукъ

Хар ауругъандан къуруда антибиотикле ичип тургъан иги болмаз.  Врач айтса, аны оноуундан чыкъмайбыз, алай дагъыда не жемишле тюз антибиотиклеча кючлюдюле – аны билген игиди. Аллай хайырлы жемишлени юслеринден терапевт Созайланы Халимат бла ушакъ этгенбиз.

 

ЖАМАУАТ

Жамауат
26.12.2018 - 10:20 | 👁 37

Подробности...

«Заман» бизни газетибизди!

Мен таулума деген, кесин чынтты малкъарлыгъа санагъан инсан ёз тилибизде чыкъгъан жангыз газетибизни, журналланы алыргъа керекди, театргъа барыргъа тийишлиди. Алай болмагъанны миллетибизни...
Жамауат
26.12.2018 - 10:00 | 👁 15

Подробности...

Нальчик жашау этерге эм иги шахарланы санында

Кёп болмай Domofond интернет-порталны экспертлери Россейде жашау этерге эм иги жер къайда болгъанын  билир муратда къыралны 150 шахарында жашагъанланы араларында соруула бардыргъандыла. Алай бла...
Жамауат
26.12.2018 - 09:05 | 👁 18

Подробности...

ТЮРК ТИЛЛЕНИ ТИНТИУГЕ ЭСЛИ КЪОШУМЧУЛУКЪ ЭТГЕН АЛИМНИ ЭСГЕРЕ

Бу кюнледе Нальчикде гуманитар тинтиулени институтунда  «Къарачай-малкъар филология бусагъатдагъы гуманитар илмуну парадигмасында» деген аты бла белгили тюрколог алимни, филология илмуланы доктору, ...
Жамауат
21.12.2018 - 08:06 | 👁 26

Подробности...

Огъурлу ыз, ахшы тёлю къойгъанды

Таукенланы Хусей, аны беш къарындашы да Огъары Малкъарда юйлери, юйдегилери бла  да бирге  жашап болгъандыла. Аталарыны юйю алагъа тарлыкъ этип башлагъанда, эки къарындашны – Хусейни бла Хажиомарны...
Жамауат
19.12.2018 - 09:22 | 👁 67

Подробности...

Туризмни айнытыуда кючню бирикдирирге келишгендиле

   Зольск районну делегациясы Черек районда ишчи тюбешиу бла болгъанды. Ала 2017-2020 жыллада Зольск эм Черек районланы араларында байламлыкъланы кючлеуню программасыны чеклеринде туризмни айнытыуда...
Жамауат
19.12.2018 - 09:20 | 👁 89

Подробности...

СЕЙИР ТЕНГЛЕШДИРИУЛЕ

  Дунияда кёп адам тамашагъа къалыр затла боладыла. Сёз ючюн, тарых илмуланы тинтгенле билдиргеннге кёре, тюрлю-тюрлю  мардалы, заманлы келишиулю ишле тюбейдиле.
Жамауат
14.12.2018 - 09:50 | 👁 28

Подробности...

Агъач чурукъла

     Бир кюн тау элге бир сабий келген эди садакъа тилей. Аякълары - жалан, юсю - зыккыл. Адамла: «Къайдан келген болур бу жарлы? Кёзлери къысыкъладыла, узбеклими болур? Ай, хариб а, он жылы да...
Жамауат
14.12.2018 - 09:28 | 👁 40

Подробности...

Тюшле эм аланы жоралау

      Огъары Чегемден Газаланы Исхакъ кёп жылланы устаз болуп ишлегенди. Сабийлени окъутхандан сора да, ол назмула, хапарла да жазгъанды, халкъыбызны тарыхын, таурухларын, адетлерин жыйыу бла да...
Жамауат
14.12.2018 - 09:15 | 👁 11

Подробности...

Жомакъланы жигитлери бла тепсегендиле

       Къашхатауну жер-жерли администрациясы  Черек районда «Единая Россия» политика партияны «Молодая гвардия» бёлюмю бла бирге  Инвалидлени халкъла аралы кюнюне атап, саусуз сабийлеге  «Чомартлыкъ...
Жамауат
12.12.2018 - 08:10 | 👁 17

Подробности...

АВТОБУСДА

Бетин манга айландырып олтургъан тиширыу мудахды. Къарамын букъдура, терезеге бурулады. «Сылтауу неде болур?» – деп сагъыш этеме. Аны тынгысыз сыфаты тынчайтмайды.
Жамауат
12.12.2018 - 08:08 | 👁 173

Подробности...

Не бла терс болгъанды ариу тилибиз…

Жыйырма биринчи ёмюрде миллетибиз кесин тас этип къоймаз ючюн не этерге керекди? Сёзсюз, бу соруу, бек биринчиден, халкъыбызны ёсюп келген тёлюсю ана тилин  осал билгени бла байламлы жаратылады. Мен...
Жамауат
05.12.2018 - 09:35 | 👁 31

Подробности...

Жалгъан окъуу, чирик адетле, ётюрюк иймениу

Усталыкъ сайлау Нальчикде школну бошап, Москвада окъугъан бир  къыз бла тюбешген эдим кёп болмай.Кертисин айтханда, бизни республикадан сабийле ара шахарлада билим алыргъа итиннгенлери бла барыбыз да...
Жамауат
05.12.2018 - 09:25 | 👁 104

Подробности...

Таулу базарны шахарны иелигине къайтарыр онг бармыды?

  Жюн базарда, официал аты «Сувенирныйди»,  сатыу этгенле аны иеси бла бир тилли болалмай, РФ-ни Президентине, прокуратурагъа, башха органлагъа тарыкъгъандыла.
Жамауат
30.11.2018 - 11:00 | 👁 23

Подробности...

Осал къылыкъладан чыгъады бу ауруу

Кёп болмай СПИД-ге къажау кюрешни битеудуния кюнюне жораланып КъМКъУ-ну педагогика  колледжинде профилактика эм саулукълу жашау этиу бла байламлы «тёгерек стол» ётгенди. Экспертле ол аурууну юсюнден...
Жамауат
30.11.2018 - 10:57 | 👁 32

Подробности...

«Быллай сейирликни биринчи кере кёреме»

Саулукъдан уллу байлыкъ жокъду. Аны ким да биледи, алай, жыл сайын санаторийледе кеслерине бакъдырып, аны кючлерге онглары болмагъанла, жарсыугъа,  кёпдюле. Ма аны эсге алып, «Горный родник» ...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Жангылыкъла
06.12.2021 - 10:45 | 👁 3

Подробности...

Окъуучула производствода болгъандыла

КъМКъАУ-да агрономия факультетде «Эл мюлк продукцияны чыгъарыу эмда жарашдырыу технология» бёлюмню экинчи курсуну студентлери «Велес-Агро» предприятияда кёп болмай производстволу курсну ётгендиле...

Жангылыкъла
06.12.2021 - 10:39 | 👁 7

Подробности...

Тилеклеге тынгылагъанды, тийишли буйрукъла бергенди

Черек районну администрациясыны башчысы Къулбайланы Алан анга жарсыулары бла келген эллиле бла тюбешгенди, алагъа тынгылап, тийишли буйрукъла бергенди.

Билим
05.12.2021 - 08:15 | 👁 26

Подробности...

Киштикле

Сен айтмасанг, биз а киштикле къаллай жаныуарла болгъанларын билмейбизми, дерикледа  болурла. Алай эсе да, къапландан, арсландан башлап, сюлесиннге дери да, туз эм юй киштиклени да алагъа къошуп,...

Тарых
03.12.2021 - 15:37 | 👁 16

Подробности...

ХАЛКЪЫБЫЗНЫ БЕК КЮЧЛЮ КЪУЛЛУКЪЧУЛАРЫНДАН БИРИ

Россейде Романовлары патчах тахталарындан тайдырылгъанларында, дуния терк тюрленип башлайды. 

Саулукъ
03.12.2021 - 15:31 | 👁 9

Подробности...

Кесигизге, къатыгъыздагъылагъа да энчи сакълыкъны излеген ауруу

Жашауда аслам затны асыры терк тюрлене баргъаны адам улугъа бир жанындан тынчлыкълы эсе да, бирси жаны бла уа аны саулугъуну качествосун тозуратхан аурууланы саны ёсе баргъанына да себеплик этгени...

Саулукъ
03.12.2021 - 15:22 | 👁 5

Подробности...

«Жанлы» эм «жансыз» сууланы юслеринден жомакъла эм керти шартла

Ичерге да, аш биширирге  да шешалада болгъан сууну хайырланса игиди, деген оюм барды.

Саулукъ
03.12.2021 - 15:15 | 👁 9

Подробности...

Сырт сюекге кёреди адамны саулугъу

Адамны саулугъу сырт сюеги бла байламлыды. Алай бусагъатда сырт сюеклери къыйнагъанла жаланда таматаланы араларында угъай, сабийледе да  тюбейдиле.  

Жангылыкъла
03.12.2021 - 11:39 | 👁 26

Подробности...

«Нюр» жангыртылады, айбатланады

Къулбайланы Алан Къашхатауда  «Нюр» сабий садда ремонт ишле къалай бардырылгъанын тинтгенди. 

Илму
02.12.2021 - 15:55 | 👁 22

Подробности...

Урунуу рынокда сурам болгъан усталыкъла

Кёп болмай, Эски Черекде Къабарты-Малкъарны   агропромышленный колледжинде - «Эл мюлк машиналаны ишлетиу»,  «Сити-фермерство», «Промышленный терек бахчалыкъ», «Агрономия» компетенцияладан тёрт...

Право
02.12.2021 - 15:49 | 👁 9

Подробности...

СИЗО-да кечиннген акъылбалыкъ болмагъанлагъа орта билим берликдиле

Аманлыкъ этгендиле деп ишекликге тюшген, терсленнген эмда жууапха тартылгъан акъылбалыкъ болмагъанланы араларында билим бериу ишни тамамлаугъа пенитенциарный системада уллу магъана бериледи, деп...

Жангылыкъла
02.12.2021 - 15:45 | 👁 10

Подробности...

Россельхозбанкны жангы кредит картасы

Къабарты-Малкъарда жашагъанлагъа Россельхозбанк жангы кредит карта жарашдыргъанды. 

Право
02.12.2021 - 15:40 | 👁 11

Подробности...

Бузукълукъ этгенле жууапха тартылгъандыла

Россельхознадзорну Шимал Кавказда регионла аралы управлениясы, электрон сертификацияны жалчытхан «Меркурий» деген система бла ишлеуде Къабарты-Малкъарда эки социал учреждение бузукълукъ этгенлерин...

Экономика
02.12.2021 - 10:14 | 👁 15

Подробности...

Предприятияла къыйын кезиуде жунчумазча

Сбербанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмю ишчи жерлени сакъларча  «ФОТ 3.0»  къырал программагъа кёре  «Долинск» санаторийге 2023 жылгъа дери  21,9 миллион сом льготалы кредит бергенди.

Право
01.12.2021 - 17:09 | 👁 15

Подробности...

Женгил ахча тюшюрюрге сюйгенле жукъламайдыла

Озгъан эки суткада Къабарты-Малкъарда дистанциялы халда эки хыйлачылыкъ этилгени ачыкъланнганды. 

Маданият
01.12.2021 - 15:10 | 👁 33

Подробности...

Узакъ тау элде маданиятны къаласы жангыртылады

Бу кюнледе «Маданият» миллет проектге кёре,  Огъары Малкъарны Маданият юйюне тынгылы ремонт этип бошай турадыла. 

Страницы