Бирлик хорламны жууукълашдырлыкъды

Россейни Сауутланнган кючлери  Донецк бла Луганск халкъ республикалада бардыргъан энчи аскер операцияны башлагъанлы бир жыл бла юч айдан атлагъанды. Бюгюнлюкде аскерчилерибиз къырал башчыбыз алагъа салгъан борчну белгиленнгенича  толтурадыла.  Жарсыугъа, бардырылгъан энчи операцияны магъанасын, ол не ючюн башланнганын ангыламагъанла бардыла.  Аланы араларында белгили жырчыла бла артистле эм башхала да тюбейдиле. Болсада, ол тизмеде алгъын Къырал Думаны депутаты болуп тургъан белгили журналист чыкъса уа, бютюнда бек чамланаса.

Мындан алгъа  Москваны Басманный сюдю белгили россейли журналист  Александр Невзоровха сегиз жылны тутмакъда тутаргъа деп, аллай оноу чыгъаргъанды. Аны Россейни жерине киргенлей тутарыкъдыла. Эсигизге салайым, Невзоровха РФ-ни Следствие комитети озгъан жыл мартны ахырында уголовный иш ачхан эди. Ол социал сетьледе кесини аккаунтунда, россейли аскерчиле Мариупольда сабийле туугъан юйге  бир ненча кере от ачхандыла деп, ётюрюк хапарны жайгъанды. Дагъыда Невзоров, бизни аскерчилерибиз Киев областьны Буча шахарында жашагъан мамыр адамланы ёлтюргендиле деп, интернетде жалгъан хапарны жазгъанды. Шёндю журналист Украинада жашайды, Зеленский анга эм юй бийчесине ол «къыралны аллында болдургъан айтхылыкъ жетишимлери ючюн» паспортланы къууанчлы халда бергенди.

Невзоровну ким болгъанын газет окъуучуларыбыз унутхан болмазла. Токъсанынчы жыллада  ол «600 секунд» телевизор бериулеринде запад демократия бизге келди деп, жангыдан къурала тургъан къыралны тохтамагъанлай сёкгенлей, битеу болгъан кирни къармап, аны эфирге чыгъаргъанлай,  кесине аперимлик алгъанлай тургъанды. Адамны жюрегин къууандырырча бир бериу къурагъанды деп эсиме келтиралмайма. Ол хар заманда да телевизор программаларын кеси жашагъан къыралны аманлар ючюн хайырланнганлай тургъанды. Баям, энди ол ишни Украинада бардырлыкъ болур, андан башха аны бир затха фахмусу жетмейди… 

Эсигизде эсе, алгъын къыралны ниетлерин сатханлагъа «бешинчи колоннагъа къошулгъанла» дей эдиле. Алай шёндюгюлю сатхычла ол атха да тийишли тюйюлдюле, колоннагъа сюелгенле, сауутну къолларына алып, ёзенде ачыкъ уруш этерге керек эдиле. Невзоровчала уа жаланда болмачы хапарланы жая биледиле, андан башха аланы бир тюрлю жигитликлери жокъду, жашагъан къыралларына аз да хайыр келтирмегендиле, болушлукъ этмегендиле, этерик да тюйюлдюле.                                           

Сёз ючюн, жырчыла Валерий Миладзе, Андрей Макаревич, чамчы Максим Галкин эм алагъа ушашла, Россейде жаланда ахча ишлерге сюйген болмаса, башха къайгъылары жокъду. Миладзеге уа «ары оракъ, бери чалгъы» дерге боллукъду, тыш къыраллада бардыргъан концертлеринде аскерчилерибизге битеу болгъан кирни тёгюп, сора Россейни шахарларында жырларгъа эркинлик излейди, украинлы неофашистле жанлы болуп сёлешгенин унутуп.  Жарсыугъа, анга ушагъанла   кёпдюле, бирин айт да, бирин къой.

Ара телевидениядан Владимир Познер бла Иван Ургант эм  Москваны белгили театрларында ишлеп тургъан артистле Артур Смольянинов, Чулпан Хаматова, Максим Виторган  эм башхала уялмайдыла халкъны аллында, дагъыда бизде эфирге чыгъаргъа итинедиле.  Кёп болмай ала   бир жерде болмагъанча уллу гонорарла алып тургъандыла. Муратларына кёре, болум тюзелсе, артха къайтыр умутну юзмейдиле. Алай, не медет, хар затны да бир мардасы, чеги барды. Къырал аллайланы кечмез энди.

  Ата журтларын  бир кере сатханлагъа, къыралны сейирлерине ачыкъ, къажау тургъанлагъа ышаныулукъ жокъду.  Ким биледи, туугъан жерлеринден,  энди алагъа тойгъан жерлери татлы болур. Невзоровну юсюнден сюд чыгъаргъан оноуну да тюзге санайма. Ол хар затны да биле тургъанлай, ёсген эм билим берген къыралына сатхычлыкъ этгенди, кеси-кесине уллу уру къазгъанды.

Мен ангылагъаннга кёре, энчи аскер операцияны бардырылыуу кёп затны ачыкълагъанды, алгъын  шуёх тыш къыралланы бюгюнлюкде бизге къаллай ниет тутханлары да туура болгъанды. Ал кезиуде запад къыраллада жашагъанла Россей энчи аскер операцияны не ючюн башлагъанын хазна ангыларгъа сюймей эдиле. Ала Украинада баш кётюре башлагъан фашист къауумла Донбассны халкъына жылны ичинде сынатып тургъан къыйынлыкъны кёрмегенча этип тургъандыла.

Бюгюнлюкде хар зат да туура болгъанды,  ол къыралланы инсанлары, ол санда парламентлерини депутатларыны да кёзлери ачылгъанды. Ала оноучулары бардыргъан политикагъа къажау сюеле тебирегендиле, Украинагъа тохтаусуз сауутланы жибериуню терсге санайдыла эм тарыхны шартларын эсге алып, аны ахыры иги бла бошалмазлыгъын ачыкъ айтадыла. Халкъ асламла уа экономика къытлыкъ бютюн бек къыса баргъанына къажаулукъларын билдиредиле, тохтаусуз сауутланы Украинагъа жибериуню тюзге санамайдыла.

Аны бла байламлы РФ-ни  Президенти Владимир  Путин,  экинчи февральда Сталинград сермешни 80 - жыллыгъына жораланнган байрамгъа къатыша,    айтханын келтирирге дурус кёреме. «Шёндю Германияны Россей бла жангы урушха тартханла бардыла эм ала анда хорлам болдурургъа окъуна умут этедиле, болсада  бизни къырал бла аллай уруш башланса, ол ахырыда башха тюрлю боллукъду», -дегенди ол.

Ол кезиуде, къырал башчыбызны сёзлерин эшитгенлей, Германияны правительствосуну келечиси Штеффен Хебештрайт журналистле бла тюбешиуюнде  Россейни Президентини айтханын  олсагъат окъуна эсге алгъанларын билдиргенди. «Биз Украинагъа жаланда сауутла беребиз, ол жангызда болушлукъду, къазауатха къатышмайбыз, аны юсюнден Владимир Путин да биледи»,- дегенди.  Ол темагъа жоралап,  белгили «Вельт» газет а  Германия Украинагъа танкланы орунуна дипломатланы ийсе иги боллугъун белгилеп, Россей  бла жарашып жашаргъа кереклисин да чертип, уллу статья басмалагъанды. Бу кюнледе уа ол къыралны канцлери Олаф Шольц къырал башчыбыз Владимир Путиннге бла телефон бла сёлеширге сюйгенин билдиргенди…

Башда айтылгъанланы эсге алып, Ленинград къуршоудан  азатланнганлы сексен жыл толгъанын белгилеген кезиуде, къырал башчыбыз аскер сауут чыгъаргъан биригиуде ишлегенлени алларында сёлеше айтхан сёзлерин эсгертирге сюеме. «Бизни къырал хауа кючлеге къажау ракеталаны Америкадан эсе юч кереге кёп чыгъарады.  Саулай алып айтханда уа, бир жылгъа Россейни аскер заводлары тюрлю-тюрлю ракеталаны битеу дунияны башында орналгъан предприятияла этген тенгли бир жибередиле. Ма ол шарт биз хорларыгъыбызгъа ышаныулукъ береди». 

Къонакъланы Хасан.
Поделиться: