Элни тутуругъу аны иш кёллю адамларыдыла

Элбрус районда орналгъан Бедик эл 1922 жылда къуралгъанды. Ол заманда аны аты «Малкъар племсовхоз» болгъанды. Уллу Ата журт уруш башланнганда, кёп къалмай элни эр кишилери къазауатха кетгендиле. Жарсыугъа,  аладан асламысы юйлерине къайтмагъандыла. Кёчгюнчюлюкню жылларында да иги кесек адам  замансыз ёлгендиле. Онюч жылдан сора бедикчиле Къазахстандан бла Орта Азиядан туугъан журтларына къайтадыла, къармашып, тозурагъан эллерин аягъы юсюне салыргъа, мюлк да къураргъа кюрешгендиле. Ол магъаналы жумушну тамамларгъа артыкъ уллу къыйын салгъанланы аллында урушну ветеранлары Акъайланы Къумукъ блаТеммоланы Ильяс баргъандыла. 

1960 жылда республиканы оноучулары Бедикни племсовхозунда  уруннганланы ара мюлкню айнытыуда  болдургъан кёрюмдюлери ючюн Москвада бардырылгъан  битеусоюз кёрмючге (ВДНХ) ийгендиле. Гитче таулу элни келечилери уллу къыралны аллай белгили эришиуюне къатышханлары ол кезиуде битеу республикагъа  окъуна уллу жетишим эди.

Элде администрация къуралгъанда бек алгъа башчылыкъны Хаджиланы Ахмат этгенди. 1990 жылда Бедикде жангы школ ишленнгенди. 1995 жылда КъМАССР-ни министрле советини бегимине кёре «Эльбрусский» совхоз,  экиге юлешинип, Бахсан районнга кирген совхоз «Жанхотеко» эм Элбрус  районда къалгъан «Эльбрусский» совхоз къуралады, ары Бедик кире эди.  

1998 жылда элге табийгъат газ тартылгъанды, эки жылдан анда межгитни ишлеп бошагъандыла. 2010 жылда Бедикге таза суу баргъан жангы быргъыланы салгъандыла. Тёрт жылдан элде фельдшер-акушер пункт хайырланыргъа берилгенди.

Бюгюнлюкде эл айный барады, анда 500-ге  жууукъ адам жашайды,  администрацияны башчысы Тилланы Камалды. Ары дери ол къуллукъда  Хапаланы Сахадин,Ногъайлыланы Исмаил, Мирзоланы Мухарби ишлегендиле.

Поделиться: