Ски-пассланы – учуз багъала бла

Элбрус курорт 2023-2024 учуу сезоннга сабийлеге бла абаданлагъа ски-пассланы сатып башлагъанды, майны ахырына дери аланы 46 процентге учузуракъ алыргъа боллукъду, деп билдириледи республиканы Курортла эм туризм министерствосуну телеграмында.

Алай бла лыжалада учаргъа, Жангы жылгъы солуу кюнлерин Минги тауда ётдюрюрге сюйгенлеге бу ахшы башламчылыкъды. Ски-пассла бла жылны къайсы кезиуюнде да хайырланыргъа боллукъду, ол санда июньда да.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: