Агъачланы сакълау

«Агъачланы сакълау» федерал проектни чеклеринде аслам тюрлю агротехника жумуш тамамланады. Ала аны эм магъаналы кесегинден биридиле. Къабарты-Малкъарда мюлкледе агъачланы айнытыу эмда заранлы битимле ёсмезча этиу хыйсап бла аланы жыл сайын бардырадыла.

Агротехника жумушлагъа ма была киредиле: жерни сюрюу, заранлы хансланы къурутуу неда андан ары ёсмезча этиу, семиртгичле жайыу, терек зыгытланы тёгереклерин тазалау. Мылылы жерледе, тереклени къатларында бош хансла ёсмезча этерге керекди. Аны ючюн алайланы чаладыла неда гербицидле жаядыла. Быйыл Къабарты-Малкъарда быллай ишлени 1688 гектарда бардырыргъа умут барды. Бу кюнлеге аны 131 гектарда тамам этгендиле.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: