Къыйматлы проектлени хайырлана

Кёп болмай КъМР-ни Промышленность, энергетика  эмда сатыу-алыу министерствосу,  Россейни  кластерлерини бла технопаркларыны  ассоциациясы  бардырып  Нальчикде Регионнга оноу этиу арада «Промышленностьну айнытыу бла инвестицияланы  кёбейтирге» деген  ат бла жыйылыу  болгъанды.  Анга КъМР-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Сергей Говоров,  кластерлени  бла технопаркланы  ассоциациясыны таматасы Андрей Шпиленко, промышленность, энергетика эмда сатыу-алыу министр Шамиль Ахубеков, ведомстволаны, предпринимательствогъа болушлукъ тапдырыу институтланы, жамауат организацияланы,   бизнесни келечилери эм башхала къатышхандыла.  

Сессияны  аллында Андрей Шпиленко журналистле бла тюбешип, бир къауум соруугъа жууапла  бергенди. Ол, республиканы инвестиция жаны бла къыйматлылыгъын  белгилей, ишчи жолоучулугъу бошдан болмагъанын,  къонакъгъа келирден алгъа регионну Правительствосу бла байламлыкъда ишлегенин эм бир къауум проектге эс бургъанын да сагъыннганды. 
- Эксперт къауум эллиден аслам  промышленный предприятияны тинтгенди. Аны чеклеринде къыйматлыла, жарсыугъа,  осалыракъла да бардыла. Ол себепден  коллегаларым бла бирге аланы айырмалыларын  кластерге къошарча онгланы сюзерикбиз. Аны ючюн, эм биринчиден, бизнесни жанындан  итиниулюк болургъа керекди. Ала бла бетден-бетге тюберге,  оюмларына тынгыларгъа сюеме, -  деп къошханды  Андрей Викторович.

Ол  жолда танг кесек терек бахчалыкъланы кёргенине ыспас этгенди.  Аллай шарт адамланы иш кёллюлюклерин ачыкълагъанын, аны бла бирге,  жарашдырыучу производствону айнытыугъа себеплик этгенин да чертгенди.  Къабарты-Малкъарча  аграр субъектле   аш-суу бла байламлы къоркъуусузлукъну  жалчытыугъа да  ахшы къошумчулукъ этгенлерин чертгенди.    
Берилген соруугъа жууаплай,  терек бахчачылыкъны айнытыу  эл мюлк бла байламлы болгъанын,   жарашдырыучу промышленностьха  уа жемишден  бла кёгетледен  хазыр продукция чыгъарылса  саналгъанын  ангылатханды.   Анга промышленный кластергеча къыралдан болушлукъ берилирча онглагъа къараргъа боллугъун да эсгертгенди.  Эм биринчи уа республикада женгил промышленность, къурулуш, машинала ишлеген эм радиоэлектроника  бёлюмлеге эс буруллугъун чертгенди.
 Сергей Анатольевич, сессияны ача, быллай тюбешиу республиканы промышленностун айнтыугъа, продукцияны игилендириуге, рынокланы кенгертирге  жангы онгла тапдыргъанларын билдиргенди. 

Сессияны чеклеринде Къабарты-Малкъарда    промышленный кластерлени  къурарча, аланы бардырыуда  къыралдан болушлукъ тапдырылырча эм байламлыкъда ишлерча къыйматлы проектлеге къараллыгъын да эсге салгъанды.   

Эксперт къыралда промышленность тарыхны болумуну юсюнден да толу хапар билдиргенди. Аны бла бирге промышленный кластерни къалай къураргъа боллугъуну эм къыралдан болушлукъ алыр онгланы да билдиргенди. Тынгылаучуладан бир къауум адам   ишлери бла байламлы бирси регионладан  материалла сатып алыргъа тюшгенлерин, аны промышленный кластерге къалай тюрлендирирге боллугъун да соргъандыла. Къонакъ промышленный кластер бир къауум субъектден къуралгъанын, ала  тюрлю-тюрлю субъектледе  орналсала да,   иш комплекс халда барырча арада тири байламлыкъ жюрютюлюрге тийишлисин эсге салгъанды.

Тюбешиуге келгенле жылгъа  5,25 процент ставка бла 100 миллиард сомгъа дери болушлукъ алырча, страховка тёлеулени 7,6 процентге азайтырча,  ишни башларча  продукция алыргъа 150 миллион сом субсидия къоллу болурча эм  бир-бир  контроль-надзор жумушладан бош болургъа онг табарча, документлени тынч жарашдырырча  эм башха къыйматлы  амалланы юсюнден да  билгендиле.

Индустриа  парк неда промышленный технопарк  инженер эм  транспорт  инфраструктура бла жалчытылыннган эм промышленность жаны бла продукцияларын чыгъарыргъа хазыр майданладыла.  Быллай паркланы къурау эм айнытыу жаны бла проектлеге  къырал программалагъа кёре ахча болушлукъ бериледи. Къабарты- Малкъарда  бу жаны бла бир къауум къыйматлы проект белгиленнгенди.  Ол себепден  жууукъ заманда кластерле къурарча бир къауум адам билимлерин ёсдюрюрге жиберилликдиле. 

Курданланы Сулейман.
Поделиться: