Тишлеге бакъгъан алай багъа некди?

Адамланы кёбюсю  стоматологлагъа жаланда тишлери ауруса барадыла. Аланы арасында  къоркъуп неда ахча тёлерге сюймей кеси аллына сау боллугъун сакълап тёзгенле да танг кесекдиле. Болсада аны бла адам эм биринчиден кесин алдагъанын билмейди. Аз ахча тёлеп бакъдырыр орунуна, артда иги да кёп къоратыргъа тюшеди.  

Тишлени бакъдырыргъа нек къызгъанабыз? 

Биреуленнге беш минг сом уллу ахчады, башхагъа уа  зат да тюйюлдю. Бюгюнлюкде  айгъа бир кере  кафеге барып, аллай бирни къораталмазча  хазна адам жокъду.   Сёз ючюн, тиширыула айгъа бир кере маникюр этдирирге  эки минг сомну къызгъанмайдыла.  Эркегырыула да аладан артха къалмайдыла, андан кёпню фитнес-клубда эм ариулукъ  салонда къоратадыла.   Болсада тишлеге жетсе, ахчаны къызгъанып башлайбыз.  Аны баш сытауундан бири  жамауатны асламысы тиш докторгъа бек онгсуз болмасала, профилактика халда барыргъа юйренмегенлеринденди. 

Тишде къаралдым тамгъагъа (кариесге) эс бурмайбыз.  Ол а  бир къауум замандан пульпитге ётюп, тишни тешип,  нервасын ачады. Андан сора  тёзалмай, бир мадар излеп, стоматологиягъа алай атланабыз.  Болсада кариесни заманында кетерир орунуна эки, юч кереге кёп ахча къоратыргъа тюшеди.  Анга кёре уллу кёллюлюк бохчаны  жукъартады. 
 

Багъыуну багъасы неден къуралады? 

Сёз ючюн,  ресторанда  250 грамм эт ючюн   700 сом тёлерге тюшерикди. Болсада   аны тюкенде 500 сомгъа алыргъа да  жарарыкъды. Алай хазыр татымлы  азыкъны къыйналмай, жылыда сюйген адамларынг бла бирге ашар ючюн багъасына артыкъ бек къарамайса. Аны бла бирге бизнес  бир тюрлю файда тюшюрюр ючюн кюрешгенин да билмеген жокъду. Стоматология бла да  болум анга ушашды. Аурутхан кезиуюнде тишинги сау этсинле ансы,  ахчаны ненча да берирге хазырса. 

Энчи клиникалада багъала къаллай шартладан  къураладыла? 

Багъаны къуралыууна себеплик этген баш шартладан бирлери материалладыла. Кертиди,  къырал  стоматологияда  хакъсыз  бакъдырыргъа боллукъду, алай иги пломба ючюн мында да  тёлерге тюшерикди.  

Энчи клиникалада саусузгъа иги болурча аслам эс бурулады. Ол санда  сынамлы врачла урунадыла, багъалы эм качестволу материалла эм бийик технологиялы оборудованияла   хайырланыладыла.  Саусузну жатдыргъан креслону багъасына окъуна миллионла тергелирге болады.  

Мекямны  ортакъгъа алыр ючюн  танг кесек тёлерге тюшеди. Аны бла бирге ол мардалагъа келиширча СанПинден уллу контроль бардырады. Ол себепден иели клиникада дезинфекция эм   инструментлеге  стерилизация бардырыугъа да тынгылы къаралады. 

Рынок конкуренцияны кезиюнде хар ким иги иш хакъ алыргъа итинедиле. Ол себепден стоматологияда  персоналны айлыкъары да бирси жерледен иги да уллуду. Анга себеплик этген шартладан бири – врач адамны саулугъуна  заран салмазча болургъа керекди. Ол усталыгъына кёп заманны юйреннгенден сора да, аллына келген саусуз ючюн да уллу  жууаплылыкъ алады.     

Башында айтылгъаныча, ахчаны аяр ючюн алгъадан тишлеге багъып башларгъа керекди. Узакъгъа созулса, къоранчланы ёлчеми да ёсерикди. Ол себепден жылгъа бир кере стоматолгну жокъларгъа тийишилиди. 

Бизни корр.
Поделиться: