Борчларын жабаргъа ашыкъмайдыла

Быйыл, жыл башланнганлы, «Россети Северный Кавказ» биригиу   Къабарты-Малкъарны сюдлерини себеплиги  бла ток ючюн аслам заманны тёлемей тургъан 2 259 абонентден 326 миллон сом даулагъанды. Алай бла  1363 иск бла  байламлы 143 миллион сом чакълы  тёленнгенди. Аланы арасында былтырдан бери борч этгенле да бардыла.  Саулай алып айтханда, тёрт айны эсеплерине кёре, энергокюч бла жалчытхан биригиу сюдлеге  459 миллион сом  багъасына иск бергенди. 

Арт жыллада эм кёп берликлери болгъанладан бирлерине  «Нальчикская теплоснабжающая компания» бла «Водоканал» предприятияла саналадыла. Экисини да бюгюнлюкде 59 миллион сом борч этгендиле. 

«Россети Северный Кавказ» биригиу борчлула бла арасы уллугъа кетмезча,    хайырланылгъан ток ючюн заманында тёлерге чакъарды.  Сюдню оноуу бла абонент борчун жапхандан сора да, тазир тёлерге эм сюдню иши бла байламлы къоранчланы жабаргъа тюшерикди. 

Ремонт ишле артыгъы бла бардырылгъандыла

Быйыл биринчи квартлада  «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери  планда белгиленнгенден    юч  кереге кёп ремонт  бардыргъандыла. 

Къыш эм кюз арты кезиулеге хазырланыу бла байламлы  былтыр бла быйыл энергетикле  республиканы  районларында 0,4 – 110 кВ  ток ызланы 9 километр чакълы бирине ремонт этгендиле.  Ол санда специалистле 3 километрде чыбыкъланы алышхандыла, 31 жангы бетон чыпын салгъандыла эм 156 изоляторну алышхандыла.

Хар замандача, ишлени кезиуюнде подстанцияланы оборудованияларына да тынгылы къаралгъанды. Аны чеклеринде эки жау къуюлгъан выклаючательни алышхандыла эм  26  трансформаторгъа ремонт этгендиле. 

Эсге сала айтсакъ, «Россети Северный Кавказ» биригиу быйыл электросетьлерини техника болумларын игилендирирге эм  энергообъектлеге ремонт этерге  281 миллион сом бёлгенди. 

Ток бла тынгылы жалчытылынырча

Быйыл биринчи кварталда  ток бла жалчытхан компания  элетросетьлерине 408 жангы  абонентни къошханды.  Ала ток бла сылтаусуз болурча  8,5 мегаватт (МВт) кюч бла жалчытылыннгандыла. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде ол 26 процентге кёпдю.

Сагъынылгъан кезиуде онюч социал магъаналы проект бардырылгъанды. Ол санда онбир межгитге, Кишпекде  Маданият юйге эм  Сармаковода жангы ишлене тургъан  мектепге ток тартылгъанды.   Жангы объектледе  эсеплеген   «акъыллы» приборла да  салгъандыла. Ол «Россети Северный Кавказ» биригиуню кючю бла  РФ-ни  522-чи номерли Федерал законуна кёре тамамланады. 

Автомат халда ишлеген  система (АСКУЭ) бир тюрлю бузукълукъ этилсе, ол санда  ток урланса билдиреди эм  абонент ток бла  хайырланмазча чек салынады. Ызы бла оператив халда энчи бригадасыз эм техникасыз абонентге ток берирге онг табылады.

Бизни корр.
Поделиться: