Почтагъа барырыгъа унутмагъыз!

 

Сиз республикабызда тамамланнган ишлени юслеринден толу хапар алыргъа сюе эсегиз;                                                                                                           Сиз ёз халкъыгъызны адамы болгъаныгъызны дайым сезгенлей турургъа сюе эсегиз;                                                                                                                   Сиз малкъарлыланы тарыхларыны, маданият хазналарыны, тёрелерини эмда адетлерини, аланы бюгюннгю жашауларыны, жетишимлерини эм къайгъыларыны юсюнден кёбюрек билирге итине эсегиз –    «ЗАМАН» ГАЗЕТГЕ ЖАЗЫЛЫГЪЫЗ!                                                                                                 Аны бетлеринде сиз кёп сейирлик затланы табарыкъсыз, ол хар юйюрге да керек болгъанына тюшюнюрюксюз!

Быйылгъы жылны экинчи жарымына жазылыу Россейни почта бёлюмлеринде бардырылады. Газетни 6 айгъа багъасы 819 сом бла 90 капекди.

 Изданиябызгъа Интернетде бу адресни https://podpiska.pochta.ru/press  ачып, ол магъаналы жумушну алай тамамларгъа да боллукъду.

«Заман» газетни редколлегиясы. Бизни индексибиз П 5893

Поделиться: