Хар кюнден да - байрам

Элбрус районда сабийлеге музыка, жыр-тепсеу эм художество жаны бла къошакъ билим сабий искусстволаны Абайланы Султан-Бекни атын жюрютген школда бередиле. Аны сейирлик архитектуралы мекямы 1986 жылда ишленнгенди, анга дери уа гитчелени 1955 жылда ишленнген музыка школда юйретгендиле.

Ол заманны ичинде школда окъугъанланы саны бир мингден атлагъанды, выпускниклерини жюзге жууугъу уа, артда жашауларында культура эм искусство жаны бла орта неда бийик усталыкъ билим алып, къыралыбызны башха-башха регионларында ишлейдиле. Аланы араларында искусствогъа юйретген вузлада бийик къуллукълададыла, искусстволаны сыйлы къуллукъчусу деген атла берилгенле да бардыла.

Эки жыл мындан алгъа мектепге тынгылы ремонт этилгенди, алай бла ол шёндюгюлю излемлеге толусунлай да келишеди. Китапханасы, классланы барысында да жангы мебель, аудио эм видеотекала бардыла, музыка инструментле жетишедиле. Бюгюнлюкде анда музыка (скрипка, баян, аккордеон, фортепиано, гитара), хор жырлау, битеулю эстетика жаны бла юйретген бёлюмле ишлейдиле. Алагъа 250-ге жууукъ сабий жюрюйдю, бирлери искусствону сейир дуниясына энди тюшюнедиле, башхалары уа, кёп затха юйренип, тюрлю-тюрлю эришиуледе бла фестивальлада хунерлерин кёргюзтедиле. 

Мектепде фахмулу сабийлени ачыкълар эм алагъа болушур мурат бла жарашдырылгъан федерал къырал излемлеге тийишлиликде къошакъ билим бериу программалагъа кёре ишлейдиле, энчи эс алагъа иш сайлауда себеплик этиуге да бёлюнеди. Юлгюге, 2022 жылда школну бошагъанладан экеулен орта усталыкъ билим берген учреждениялагъа киргендиле.

Школну ёхтемлиги уа «Арабеск» хореография ансамбль, «Жулдузчукъла» жырчы къауум, миллет тепсеуню «Салам» ансамблидиле – ала кёп даражалы конкурслада хорлагъандыла эм лауреатланы санына къошулгъандыла. Маданият ишлеге къатыша, къараучуланы ариу жырлары бла хорла да къууандырадыла. Арт эки жылны мектепни окъуучулары 19 эришиуге баргъандыла, ол санда 17 регион эм битеуроссей. Аладан жетисинде лауреатла эм биринчи даражалы дипломантла болгъандыла. Энчи сурат ишлеу эм тепсеу бёлюмледе окъугъанла белгиленнгендиле.

Окъуучула быллай жетишимле болдургъанларында уа, сёзсюз, устазланы къыйынлары уллуду. Школда директору Наталья Викторовна  Ридингерни башчылыгъында сынамлы, ишлерин жюреклери бла сюйген, бийик усталыкълы преподавательле ишлейдиле.

Бусагъатда кезиулю окъуу жыл бошала турады, аны бла байламлы мектепде отчёт концертге хазырланыу башланнганды. Анда выпускникле бла окъуучу жылны ичинде неге юйреннгенлерин ачыкъларыкъдыла, жай каникулладан сора уа жангы сабийле келликдиле. Алай бла кюзде хар кюнден да байрам болгъан мекямда жангыдан музыка, жыр эшитилликдиле.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: