Миллетни энчилигин ачыкълайды

Багъалы шуёхла!

 Сиз республикабызда тамамланнган ишлени юслеринден толу хапар алыргъа сюе эсегиз;

Сиз ёз халкъыгъызны адамы болгъаныгъызны дайым сезгенлей турургъа сюе эсегиз;                

Сиз малкъарлыланы тарыхларыны, маданият хазналарыны, тёрелерини эмда адетлерини, аланы бюгюннгю жашауларыны, жетишимлерини эм къайгъыларыны юсюнден кёбюрек билирге итине эсегиз – «ЗАМАН» ГАЗЕТГЕ ЖАЗЫЛЫГЪЫЗ!  Аны бетлеринде сиз кёп сейирлик затланы табарыкъсыз, ол хар юйюрге да керек болгъанына тюшюнюрюксюз!

2023 жылны экинчи жарымыны 6 айына газетге жазылыу Россейни почта бёлюмлеринде бардырылады. Аны багъасы 819 сом бла 90 капекди.

 Изданиябызгъа Интернетде бу адресни https://podpiska.pochta.ru/press  ачып, ол магъаналы жумушну алай тамамларгъа да боллукъду.

«Заман» газетни редколлегиясы. Бизни индексибиз П 5893

Поделиться: