Хорламны кюнюне жоралап

Нальчикде  3-чю номерли мектепде  бу кюнледе  «Хорлам» деген ат бла  бардырылгъан битеуроссей аскер-спорт эришиулени шахар  кезиую  башланнганды. Аны къууанчлы халда ачылыууна  урушну, урунууну, Сауутланнган  кючлени, право низамны сакълаучу  органланы ветеранларыны Нальчик шахар советини таматасы Абдуллаланы Мустафа, урунууну ветеранлары да къатышхандыла, алгъыш эмда насийхат сёзлерин да айтхандыла.

Ызы бла омакъ кийиннген жашла бла къызла, Россейни, Къабарты-Малкъарны, Хорламны да байракъларын кётюрюп, тизгин сюелип баргъандыла.

Быллай  аскер-спорт эришиуле бу мектепде  быйыл бла ючюнчю кере бардырыладыла. Ала быйыл Уллу Ата журт урушда хорламны 78-жыллыгъына жораланадыла.

Эришиуле юч кюнню ичинде барлыкъдыла.

Холаланы Марзият.
Поделиться: