Инсанланы жумушларын толтуруу бла эм игилени санында

Кёп болмай Москвада бардырылгъан Россельхозбанкны правленини кенгертилген жыйылыуунда озгъан жылны кёрюмдюлерине къарагъандыла.  Анда финанс учрежденияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю адамланы жумушларын толтуруу бла битеу регион бёлюмлени арасында эм игилени санына чыкъгъанды.  Анга шагъатлыкъгъа Россельхозбанкны правленини председатели Борис Листов банкны республикада филиалыны таматасы клиентлени жумушларын тамамлау бла ахшы ишлегенлери ючюн алгъышлагъанды кубокну эм Сыйлы грамотаны да  бергенди. 

 «Банкны республикада бёлюмю сагъынылгъан номинацияда эм иги болгъаны аламат шартды. Ол битеу коллективни жетишимиди, биз барыбызда  кёрюмдюлерибизни игилендирирге биригип ишлейбиз, бек башы аллыбызгъа келгенлени жумушларын терк эм тынгылы тамамлауду. Ма ол заманда болады жетишим, филиалны аты да иги бла айтылгъанына ёхтемленирчады», - дегенди аны оноучусу Алим Сокуров.

Поделиться: