Жаш адамла информация технологияланы сайлайдыла

Бу кюнледе Х.М.Бербеков атлы  Къабарты-Малкъар къырал университетге  документлени алыу къыстау барады. Бу жумуш бла кюрешгенле айтханнга кёре, быйыл мында окъургъа сюйгенле  башха жылладан эсе иги да кёпдюле. Республиканы школларын, лицейлерин бошагъанладан сора да,  Ингушетия, Къарачай-Черкес, Чечен, Шимал Осетия-Алания республикаладан да кёпле келедиле.  Документлерин информатикалы технологияла, медицина, стоматология эмда психология, физкультура-спорт   институтлагъа  бергенле асламдыла.

- Арт юч жылда  бизге келген жаш адамланы баллары  бийикди. Ол бизни бек къууандырады. Аланы араларында жамауат жашаугъа тири къатышханла, волонтёрлукъ этгенле да кёпдюле.  Быйылны  биз «тирликли» жылгъа санаргъа боллукъбуз,-дейди КъМКъУ-ну  педагогика институтуну директору, психология илмуланы кандидаты  Ольга Михайленко.

Фатимат Нахушеваны уа иши асыры кёпден, башын кётюрюп, сёлешир онгу да жокъ эди. Ол башчылыкъ этген  информациялы технологияла эм экономика колледжге документлерин бергенле бютюн да кёпдюле.  «Бусагъатда компьютерни иги билирге керекди, нек дегенде къайры барсанг, къайда ишлесенг да, ансыз болмайды. Информация технологияла  хар кимни да жашаууна терен сингип барадыла.  Аны ючюн болур, кюннге документлерин  бек аздан 15-20 адам  береди»,-дегенди Фатимат Беталовна. 

Окъуу юйге документлени алыу 6 августха дери бардырыллыкъды.

Холаланы Марзият.
Поделиться: