Мектепледе окъуучула бирча кийинирге керекмидиле?

Бусагъатда кёп школлада сабийле окъуугъа бир тюрлю кийимледе жюрюгенлери кёзге урунады. Ол ариу кёрюнеди, аны бла бирге сабийлеге эслерин да окъуугъа бурургъа себеплик этеди. Болсада алгъаракълада кёп билим бериу учреждениялада сабийлеге аллай чек салынмай эди. Ол хыйсапдан, окъуучуланы араларында башхалыкъла асыры бек эслене эдиле. Школлада кийим жаны бла чек салыныргъа керекмиди огъесе бу жаны бла оноуну гитче неда ата-анасымы этерге тийишлидиле? Бу соруугъа жууапны газет окъуучуладан излегенбиз.

Расулланы Лейля, устаз:

- Школ форманы кийириу ахшы ишди. Менича кёпле да оюм эте болурла, ол сабийлени араларында социал тенгликни тохташдырыргъа болушурукъду. Баям, бу башламчылыкъны терсге санарыкъла да чыгъарла. Мен ангылагъандан, ала окъуучуланы барысын да бир кибик кийиндириу аланы энчиликлерин тас этдирликди дерикдиле. Болсада инсанны энчилиги аны ариу, багъалы неда учуз кийими бла угъай, къылыгъы, сагъыш эте билгени, итиниулюгюню юсю бла бериледи.

Къайгъырмазланы Инал, редактор:

- Сёзсюз, школ форма низамлыкъны тутаргъа себеплик этерикди. Аны кийириу бусагъатда жамауатда бютюн ачыкъ бола баргъан мюлк бла байламлы болумну женгиллендирликди деп, алай сунама. Нек дегенде аны болушлугъу бла сабийлени араларында ырысхы башхалыкъла кёзге алай урунурукъ тюйюлдюле.      

Теммоланы Фатима, аспирант:

- Мен оюм этгенден, школ форма къолайлары аз неда кёп сабийли юйюрледен окъуучулагъа тенглеринден башха болмазгъа болушурукъду. Андан сора да, ол бек ариуду, аны жюрютюу окъуучугъа ёхтемлик береди. Алгъа хар ким да сюйгенича кийине эди - школгъа «жыртыкъ» джинсала бла келиу бек эришиди деп, мен алай сунама. Башхача айтханда, кийимни юсю бла адам кесин бир тюрлю даражагъа салыу терсди. Школда уа окъууну юсюнден сагъыш этерге тийишлиди.

Акайланы Лейля, КъМР-ни Культура министерствосуну бёлюмюню баш специалисти:

- Школ форманы кийириуню, окъуучуланы барысын да бир сыфатха келтириуню тюзге санамайма. Мен сабийими башхала излегенича угъай, кесими кёз къарамыма, онгума кёре кийиндирирге сюеме. Бютюнда школ форманы качествосуна къарасанг, андан кёлюнг чыгъады. Бир ауукъ заманны сатыучу болуп ишлегенме да, аналаны къумачла алып айланнганларын бек иги билеме. Биринчиден, къумачха тёлетип, экинчиден, тикген адамгъа тёлетип, адамлагъа аллай бир къоранч чыгъарыргъа неге керекди?

Джулабланы Майрус, юй бийче:

- Школ форманы билим бериу учрежденияда борчлу халда кийирирге тийишлиди. Ол окъуучуланы барысында да бир кибик болса игиди – бир тюрсюнлю, бир къумачдан, бирча тигилген. Ол жумуш а школла кийимлени кеслери заказ этип алсала, игирек толтурулунурукъду. Андан сора да, мен къызлагъа боялыргъа, мардадан кёп алтын жюрютюрге эркинлик берлик тюйюл эдим. Жашчыкъла да низамлы, адепли болургъа керекдиле.

Сорууну Кульчаланы Зульфия бардыргъанды.
Поделиться: