Къагъытланы ашыргъанда сакъ болугъуз

Коронавирус жукъгъан ауруу жайылгъан кезиуде кёпле дистанциялы халда интернетни болушлугъу бла ишге кёчген эдиле. Алай бла уа иш бериучюле документлени суратларын, ол санда паспортну, СНИЛС-ни, интернет бла излеп башлагъан кезиулеге сейир этерча тюйюлдю. Бир жанындан электрон амалла жашауну женгиллетгендиле, алай шартла жашырын къаллыкъларына ышаныулукъ бармыды? Мессенджер бла паспортну суратын ашырсагъыз, ол хыйлачыланы къолуна тюшмезми?

Иш бериучю электрон халда документлени суратларын ашырырын излей эсе, ала къалай хайырланыллыкъларын эм жашырынлыкъда сакъланыллыкъларын ангылатыргъа борчлуду.  Электрон халда документле бла алышыныуну низамы компанияны праволу акты бла къабыл кёрюлюрге тийишлиди. Анда уа документ иш бериучюге жетгенини юсюнден белги салыныргъа кереклиси жазылады. Ол санда электрон почта бла жиберилсе, документле жетгенлерини юсюнден жууап къайтарыргъа керекди.

Инсанла электрон амал бла паспортуну, башха документлерини суратларын ашырыугъа ат башындан къарагъанларын терс этедиле, деп юйретедиле экспертле. Бирле ол жаны бла келишимлени, законланы окъугъан окъуна этмейдиле. Алай бла уа хыйлачыланы къолларына тюшерге боллукъдула. Сёзге, паспортну суратын мессенджер бла ашырдыгъыз, аны алгъан адам а билип, неда билмей, аны энтта башхагъа береди, телефонун тас этеди, неда аны урлайдыла. Къысха замандан а сизни атыгъыз бла биреу кредит алып, ахчаны кесини кереклерине къоратады. Аны ким тёлеригин а ангылайсыз.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: