Школчуланы бизнесден бла программала жарашдырыудан ангылаулары болурча

Нарткъалада 1-чи номерли лицейде, «Урок цифры» деген Битеуроссей билим бериу башламчылыкъны чеклеринде, бизнесде тинтиулеге эмда компьютер программала жарашдырыугъа жораланнган дерс бардырылгъанды. Анга къатышхан къонакъланы санында КъМР-ни жарыкъландырыу эмда илму министри Анзор Езаов, цифралы айныу министри Ислам Ашхотов, Урван районну башчысыны къуллугъун толтургъан Валерий Ажиев да бар эдиле.

«Кесигизни не жаны бла да айнытыргъа чакъырама. Шёндюгю, терк тюрлене баргъан жашауда, бёлюмлени бары да алай тюрлене барадыла. Аны себепли сизге аланы хар биринден да билим алыргъа керекди. Сиз шёндю алгъан усталыкъ артда кесигизге таянчакъ боллукъду. Жангы затла башха-башха усталыкъланы чеклеринде къурала баргъан сагъатда ол бек магъаналыды», - дегенди Анзор Езаов. Ислам Ашхотов а: «Информацияны тинтирге, оюм чыгъара билирге керекди, артда анга таянып тюз оноула этерча. Хар неда терк тюрлене барады, аны себепли билим алыугъа бютюнда уллу эс бурургъа тийишлиди», - деп къошханды.

Дерсни хайырындан сабийле бизнесни бла программаланы жарашдырыуну чеклеринде информацияны тинтиу жаны бла билим алгъандыла. Ол алагъа школ программадан талай предметни толуракъ ангыларгъа, тюз оноула этерге болушурукъду. Хар быллай дерс предметлеге теренирек тюшюнюрге себеплик этеди, - дегендиле Цифралы айныу министерствода.

Лицейни окъуучулары дерсни жетишимли ётгендиле, къонакълагъа сорууларын да бергендиле. Алада уа келир экзаменлени эмда усталыкъ сайлауну юсюнден билирге сюйгендиле. Ахырында школчуланы барына да сертификатла бергендиле.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: