Жемиш терекчикле ёсдюрюуде да алчыладан бирибиз

Жемиш терекле эмда наныкъ юлкюле орнатыу жаны бла алып къарагъанда, Къабарты-Малкъар саулай къыралда ал беш регионну санына киреди. Бизни республикада терекчикле ёсдюрюуню да къолгъа алгъандыла. Аны хайырындан аланы тыш къыралладан алгъынча аллай бир ташыу да къалгъанды, дегендиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосунда.

Терекчикле ёсдюрюу бла онбеш мюлк кюрешеди. Ала бары да былтыр юч миллион чакълы зыгыт чыгъаргъандыла. Аны бла республиканы ичинде сурамны артыгъы бла окъуна жалчытхандыла. Асламысы алмала бла кертмеледиле. Аланы шёндюгю амалла бла ёсдюредиле. Аны хайырындан тыш къыралладан келтирилген терекчиклеге бир зат бла да оздурмайдыла ала. Бир миллион чакълы терекчикни уа мюлкле тыш регионлагъа жибергендиле. 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: