Къыйынына – тийишли багъа

Россейни бла Къабарты-Малкъарны жыйымдыкъ командаларына кирип, аланы къауумунда 2021-2022 жыллада битеукъырал эм халкъла аралы эришиуледе болдургъан бийик жетишимлери ючюн Тырныаууздан спортчу Ангелина Лазаренко республиканы Спорт министерствосуну сыйлы грамотасы бла саугъаланнганды.

Ангелина каратени всестилевой тюрлюсю бла кюрешеди, республикабызны эм умутландыргъан спортчуларындан бириди. Тренер Этезланы Владимирни къолунда жарау эте, ол единоборстволаны башха-башха тюрлюлеринде ахшы кёрюмдюле болдургъанды, бизни республиканы, Ингушетияны, Шимал Осетия-Аланияны, Ставрополь крайны биринчиликлеринде, федерал округланы субъектлерини араларында бардырылгъан эришиуледе кёп кере хорлагъанды.

Ангелина даражалы турнирледе да сермешгенди, алада аслам майдал да къытханды. Ол каратени  WKS тюрлюсюнден дунияны  Чебоксарыде бла Орелда биринчиликлеринде, всестилевой каратеден халкъла аралы фестивальда да хорлагъанды.

Аскер искусстволаны «Тенгу-До» халкъла аралы ассоциациясы тырныауузчу къызгъа «Аскер искусстволаны гранд-устасы» деген атны бла къара бел бауну бергенди, ол а спортчуну бу тюрлюсюнде эм уллу саугъаладан бириди.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: