Айтхылыкъ спортчу эм къутхарыучу

Мисирланы Ибрагим МЧС-ни регионда бёлюмюнде бет жарыкълы уруннганлы 26 жылдан атлагъанды. Ол заманны ичинде Ибрагим от тюшюуге къажау-прикладной спортну айнытыугъа уллу къыйын салгъанын да белгилерге тийишлиди.

Урунуу жолун Мисир улу 1995 жылда Бахсанда 7-чи номерли от тюшюуге къажау бёлюмде башлагъанды. Башха-башха къуллукълада ишлей, ол адамлыгъы, ариу ниетлилиги, билимли специалист, ишин жюреги бла сюйген офицер болгъаны бла юлгю кёргюзтгенди. Салыннган борчланы тамамлай, ол энчи составны физический жаны бла хазырлылыгъына къарагъанды, спорт ишлени бардырыугъа башчылыкъ этгенди. Аны башламчылыгъы бла республикада спортну кёп тюрлюсюнден министерствону командаларыны араларында, ведомствола аралы да турнирле къуралгъандыла.

От тюшюуге къажау-къутхарыу спортха Ибрагим кеси да тартылгъанды, аслам турнирге да къатышханды. 2000 жылда битеукъырал эришиуледе, Къабарты-Малкъарда биринчи болуп, Мисир улу «от тюшюуге къажау-прикладной спортдан спортну устасы» деген атны алгъанды, бир кесекден а ол нормативни жангыдан бергенди. Аны иш кёллюлюгюню, жараулагъа жууаплы кёзден къарагъаныны хайырындан ведомствону бёлюмлеринде спортчула-прикладниклени хазырлаугъа аслам магъана берип башлагъандыла. Ибрагим айтханыча, от тюшюуге къажау-прикладной спорт къутхарыучуланы усталыкъларын, сынамларын ачыкълагъан экзаменди.  

Бу шартлары ючюн Мисир улу Баш управленияны энчи составыны аллында намысы жюрюйдю. Болдургъан жетишимлери, къуллугъунда баямлагъан бийик энчи кёрюмдюлери ючюн ол кёп кере ведомстволу саугъала бла белигленнгенди, министерствону башчыларындан ыразылыкъ тапханды. Подполковник чынында, жыл саны жетип, Ибрагим запасха чыкъгъанды. Алай аны бай сынамы, билими министерствода бек изленнгендиле. Бюгюн къутхарыучу республикада   спортну бу тюрлюсюн айнытыу бла кюрешеди. Жылдан-жылгъа бу усталыкъгъа келгенлени да саны ёсе барады. Ибрагим да жаш спортчуланы юйрете, кёп жылланы ичинде жыйгъан билимин алагъа береди. 26 жылны ичинде ол спортну устасына 25 кандидатны, спортну 3 устасын хазырлагъанды. Анда жарау этгенле регионла аралы эришиуледе кёп кере хорлагъандыла.

Быйыл апрельде республикада гитче-футболдан МЧС-ни битеуроссей чемпионаты бардырылгъанды. Ибрагим, спортну талай тюрлюсюн сюе, ведомствону атындан анга да къатышханды. Министерствону чемпионатларына регионну командасын хазырлаугъа да къошумчулукъ этгенди, Минги таугъа да кёп чыкъгъанды.

Огъурлу къутхарыучу ариу юйюр да къурагъанды, юй бийчеси Жанна бла эки къыз бла бир жаш ёсдюредиле. Ибрагимни алда алыкъа кёп иш сакълайды, жетишимли болурун тежейбиз.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: