Энергетикге окъуй тургъанла урунуу сынам аллыкъдыла

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни студент къаууму энергетикле къурагъан «Эльбрус» деген къурулуш отрядны санында ишлерикдиле бир талай заманны. Алагъа урунуу кезиуню бу кюнледе къууанчлы халда Пятигорск шахарда «Бештау» подстанцияда ачхандыла, деп билдиргендиле «Каббалкэнерго» компаниядан.

Саулай айтханда, бу къауумну санында КъМКъАУ-дан, Шимал-Кавказ федерал университетден (Ставрополь ш.), Шимал-Кавказ къырал гуманитар-технологиялы академиядан (Черкесск ш.) эмда Шимал-Кавказ тау-металлургия институтдан (Владикавказ ш.) битеу да 35 студент регионну энергетика объектлеринде ишлерикдиле. Бизни республикадан анда сегизеулен боллукъду: Карина Маремукова, Батыр Фиапшев, Каземир Мишхожев, Ислам Тарканов, Хочуланы Мухаммат, Артур Тимижев,  Инал Макуашев эм Азамат Каблахов. Алагъа университетни доценти Аслан Кумахов насийхатлыкъ этеди.

Урунуу семестрни кезиуюне жаш адамланы хар бири бла да тийишли келишим этилгенди. Ала энчи юс кийимле, башха затла бла да жалчытылыннгандыла. Ишни башлардан алгъа барына да къоркъуусузлукъну юсюнден инструктаж этилгенди, ызы бла ала стажировканы ётгендиле. Энергетика объектледе болгъан кезиулеринде хар бирине да энчи бир специалист кёз-къулакъ болгъанлай турлукъду.
Студентлеге дагъыда иш хакъ тёленирикди, ол кезиулери уа урунуу стажгъа кирликди. Бу шарт алагъа артда иш табаргъа себеплик этерикди, деп ышанадыла окъуу учрежденияда да.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: