Жаш тёлю форумну магъаналылыгъы ёсе баргъаны ачыкъды

Алгъаракълада Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар  къырал  университетде жаш тёлю проектлени «Пред Машук – 2019» деген эришиуню биринчи регион хазырланыу уруму озгъанды. Тири, ётгюр, къыралны тамблагъы кюнюне юлюш къошаллыкъларына ийнаннган  жашла бла къызла Жаш тёлю жаны бла федерал агентствону бла «Машук – 2019» билим бериу форумну кураторлары бла  тюбешгендиле.  Ала «Машук  – 2019»  Шимал-Кавказ онунчу форумгъа  хазырланыуда чыкъгъан сорууланы сюзгендиле, проект ишледе кеслерини хунерликлерин айнытыргъа излегендиле.

Жыйылыугъа КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министрни орунбасары Мокъаланы Ачемез, «Машук – 2019» форумну  директору Дмитрий Донецкий, къоркъуусузлукъ жаны бла  таматаны орунбасары Владимир Кайманов, форумну экспертлери – грантланы эришиуюню вопрослары жаны бла  куратор Елена Сонина, волонтёрланы куратору Къулийланы Инна, информация жалчытыугъа жууаплы Анастасия Чернова келген эдиле.

Тюбешиуню ача,  Мокъаланы Ачемез  келген студентлени асламысы  «Машук  – 2019»  форумгъа барлыкъларына ышаннганын билдиргенди.  Ол, былтыр бла тенглешдиргенде,  быйылгъы форумну магъаналылыгъы иги да ёсгенин белгилегенди.  Эндиги боллукъ проектни энчилигини эм борчларыны юслеринден Дмитрий Донецкий айтханды.

«Форум  9 августдан 30 августха  дери юч сменагъа бардырыллыкъды:  «Направления прорыва» 9-16 август, «Гражданское общество» 16-23 август, «Я  – лидер» 23-30 август. Битеу да бирге форум 3000 келечини алыргъа  хазырды, хар сменада мингишер адам.

«Россейни юсюнден, сени юсюнгден»  –  ол «Машук  – 2019» проектни чакъырымыды.  Аны башламчылары тёредеча Шимал-Кавказ  федерал округда РФ-ни Президентини толу эркинликли келечисини Аппараты, Миллетле ишлери жаны бла федерал агентство, Жаш тёлюню ишлери жаны бла федерал агентство, Ставрополь крайны Правительствосу болгъандыла.   Къураучула айтханнга кёре, быйылгъы  билим бериу программа  эмда хайырлы, жашаугъа келишдирилген боллукъду. Быйылгъы магъаналы борчларындан бири регионла аралы  жаш тёлю проект къауумланы  къурауду, андан сора да, къыралны иш бериучюлерин къатышдырыуду, нек дегенде аланы келлик заманда жаш адамланы практикагъа чакъырыр онглары, иш бла жалчытыр онглары барды. Сизге СКФО-ну вакансияла банкына тюшер онг чыгъады»,- деп хапарлагъанды  форумну директору кесини презентациясында.

Ызы бла ол студентлени сменаланы ишлери бла тынгылы шагъырей этгенди, аланы чегинде жаш адамланы  Шимал Кавказда жашагъан халкъланы маданиятларыны, адет-тёрелерини юсюнден хапарлы болургъа онгларын белгилегенди. Елена Сонина  грантланы эришиуюню, проектни излемлерини, алагъа багъа бичиуню эмда ахча ёлчемлени юсюнден сёлешгенди.

Куратор Къулийланы Инна жаш адамланы  волонтёр къауум бла  шагъырейлендиргенди, «Машукда»  волонтёр болурча жашлагъа бла къызлагъа къаллай излемлеге келиширге тийишлисин да ангылатханды.  Владимир Кайманов а  форумгъа къатышханла заманларын тап ётдюрюрча къоркъуусузлукъ амалланы санагъанды.

Машукга къатышырыкъла хар чатырда кондиционер, ол тийреледе быстыр жуууп къургъакъсытыу программалы машинкала орнатыллыкъ хапаргъа къарсла бла тюбегендиле.  Андан сора да, пейджинг система кийирилликди.  Экспертле сёлешгенден сора, жыйылгъанла алагъа соруула бергендиле.  «ПредМашук – 2019»  регион форумну экинчи сайлау уруму июльну ахырында бардырыллыкъды.  Сейирлери болгъанла  кеслерини проектлерин кёргюзтюрге керекдиле, аланы къоруулагъандан сора  ала форумгъа къатышыргъа эркинлик берген сертификатла аллыкъдыла.

КъМКъУ-ну пресс-службасы.
Поделиться: