Бу усталыкъда жаланда кючлюле къаладыла…

РФ-ни МЧС-ини Элбрус излеу-къутхарыу отряды къыралда бек кючлюледен бирине саналады. Анда ишлеген жашла жигитликлери бла белгилидиле. Отряд ишлеп башлагъанлы 2 минг излеу иш бардыргъанды, 5,5 минг адамны къыйын болумладан къутхаргъанды. Юсюбюздеги жылда жашлагъа 100 кере жолгъа чыгъаргъа тюшгенди эмда ала 37 адамны жашауларын сакълагъандыла. Аланы бир ненчасы бла Мечиланы Кязим атлы фондда журналист Герийланы Асият къурап тюбешиу болгъанды. 
      Сынамлы жашла Гюлюйланы Мухаммат, Хаджиланы Азнор, Газаланы Алибек эм Жарашыуланы Ахмат ишде жигит болгъанлыкъгъа, кеслерини юслеринден а сабыр, уяла-уяла хапарлай эдиле. Къонакъладан бири - биринчи класслы къутхарыучу, «КъМР-ни Сыйлы къутхарыучусу» Гюлюйланы Мухаммат «Нальчик» излеу-къутхарыу бёлюмге таматалыкъ этеди. Хаджиланы Азнор да биринчи класслы къутхарыучуду. Таматалары белгилегенлерича, не къыйын жумуш чыкъса, ол ары атланыргъа ёчдю. Газаланы Алибег а бу усталыкъгъа Бызынгы таулада бир ненча кере болгъандан сора келгенди. Къонакъланы араларында аз сынамлыгъа уа булунгучу жаш Жарашыуланы Ахматны санаргъа боллукъду. Къутхарыучуланы отрядларына ол 2015 жылда келгенди. Болсада алгъын бу ишсиз къалай жашагъанын ангылагъан да этмейди. 
     Тюбешиуню кезиуюнде жашлагъа кёп тюрлю соруулагъа жууап берирге тюшгенди. Сёз ючюн, ушакъны кезиуюнде биз къутхарыучу усталыкъны сайлагъанланы  95 проценти таулу жашла болгъанларын билгенбиз. 
   - Бардыла башха миллетлени келечилери да, алай аланы бармакълада сайлап чыгъаргъа боллукъду. Не билейим, таулада ёсгенибиз ючюн болур, бу усталыкъгъа асламында бизни халкъны келечилери келгенлери. Дагъыда ишин биринчиден да кёлю бла сюялмагъан отрядда кёпге къалмайды, - деп белгилегенди Гюлюй улу. 
      Башда чертгенимча, бек къыйын ишлеге чыгъаргъа сюйген Хаджиланы Азнорду. Сёз ючюн, 2015 жылда ол 40 метр теренликден кетген эр кишини чыгъаргъанды. 
   - Ол Минги таугъа альпинистлени элтген гид эди. Жарсыугъа, сынамы азыракъ болуп кетген эди тешикге. Бизге болумну билдиргенлеринде, ратракга минип атланнган эдик. Алай къайры барыргъа кереклисин а толу билалмай эдик. Аны биргесине рациясы болуп, ол бизге кеси сёлешген эди ратракны тауушун эшитеме деп. Сора жашла бла техникадан тюшюп, излеу ишлени башлайбыз. Ол кетген жерни тапханыбыздан сора мен ары анга бир кесекге дери тюшеме тенглерими болушлугъу бла. Сора альпинист кереклени хайырлана, аны ол буз ырандан чыгъаргъан эдик. Андан ары аны медиклеге тапдыргъан эдик, - деп эсгереди Хаджиланы Азнор. 
      Тюбешиуню кезиуюнде жыйылгъанла тышындан келген альпинистле кеслерин уллу кёллю жюрютмез ючюн не зат этерге керекди, деген сорууну да бергендиле жашлагъа.
Газаланы Алибекни оюмуна кёре, ол, бек биринчиден, адамны сезими, жууаплылыгъы бла байламлы болумду. 
     Жашлагъа дагъыда эсде къалгъан къаллай ишлени белгилерге боллукъсуз деген соруу да берилгенди. Сёз ючюн, Гюлюйланы Мухаммат кёп болмай терекде чырмашып бир ненча кюнню тагъылып тургъан эрленчикни къутхаргъанларын белгилегенди. 
    - Орамда озуп баргъаныбызны кёрген адамла, тохтатып, арбазларында терек юсюнде эрленчик тагъылып тургъанын айтып, анга болушурубузну тилеген эдиле, - деп эсгергенди Гюлюй улу. 
    Къутхарыучулагъа Мечиланы Кязим атлы фондну таматасы, журналист Аппайланы Лариса да ыспас этип, жууукълаша келген   

ТАППАСХАНЛАНЫ Аминат .
Поделиться: