Не тюрлю соруугъа да къараргъа хазырдыла

РФ-ни Сюд приставларыны управлениясыны  Къабарты-Малкъарда бёлюмю  «бир терезе»  амал  бла инсанлагъа приём бардырады, деп билдириледи ведомствону пресс-службасындан.

Республикада жашагъанла тюрлю-тюрлю производство ишлери бла  бери келип аны тамамларгъа онглары барды. Дежурство бардыргъан сюд приставла  алагъа эсгертиуле бергенлеринден тышында, заявление, тарыгъыу,  тилек, обращение  дегенча,  документлени хазырларгъа   болушурукъдула эм  ФССП –ны электрон сервислерин хайырланыргъа юйретирикдиле.

Анга алгъадан жазылыргъа кереклиси жокъду, хар ким да кезиулери жетгенине  кёре кираллыкъдыла.  Ол кюн сайын эрттенликде тогъуздан ингирде сагъат алтыгъа дери ишлейди. 

Приём бардыргъан бир зона Къабарты орамда 202-чи «б» номерли юйде  Нальчикни сюд приставларыны  мурдорунда орналады.  Эсге сала айтсакъ, анга келгенлени къолларында паспорт неда башха документлери болургъа тийишлиди.  

Бизни корр
Поделиться: