«Эльбрус» СОБР къуралгъанлы 30 жыл

Росгвардияны КъМР-да Управлениясында СОБР «Эльбрус» къуралгъаныны 30 жыл болгъанын белгилегендиле. Байрам кюнлери бла къуллукъчуланы территориялы органны таматасы полковник Сергей Васильев алгъышлагъанды.

Ол бёлюмню келечилери алларында салыннган  борчланы къачанда бет жарыкълы толтура келгенлерин белгилегенди.

- Отрядны тарыхы- Ата Журтуну аллында  кертичилей къалыуну тарыхыды эм сиз къачан да башыгъызны ёхтем тутаргъа боллукъсуз. Жарсыугъа, ишни кезиуюнде тенглерибизни да тас этерге тюшгенди. Алай аланы атлары бизни эсибизде кёп ёмюрлеге дери къаллыкъды,- дегенди полковник Сергей Васильев.

Андан сора  ол энчи составны келечилерин алгъышлай, саулукъ, юйюр жашауларында насып,тынчлыкъ эм къуллукълары тынч эм жетишимли ётерин тежегенди. Ызы бла жыйылгъанла борчларын толтура ёлген тенглерин  бир минут шош туруу бла эсгергендиле.

Байрамны ахырында къуллукъчулагъа ведомстводан саугъала, ыразылыкъ къагъытла бергендиле.

СОБР «Эльбрус» 1993 жылны январь айында регионда  МВД-ны къауумунда аманлыкъчылыкъгъа къажау  къуралгъанды. Ол кезиуге аны къауумунда къуллукъ этгенледен 50 адамадан аслам къырал саугъалагъа тийишли болгъандыла, 11 - ёлгенлеринден сора.

Холамханланы Алима.
Поделиться: