Жашау журтлагъа къошула барады

Къабарты-Малкъарда былтыр 522 минг квадрат метрден асламда 5247 фатар бла энчи иели юй ишленнгенди. 

Сагъынылгъан кезиуде энчи иелиле кеси ахчаларына 2203 журт ишлегендиле. Алай бла къурулушну асламысы, неда 345 минг квадрат метри, алагъа жетеди. Кёп фатарлы юйле ишлеген къурулуш биригиуле да былтыр 177,5 минг квадрат метрде 3044 фатар салгъандыла.

Саулай алып айтханда, былтыр къыралда 101,5 миллион квадрат метрде жашау журт салыннганды.  Аны хайыры бла 3,6 миллион юйюр жашау болумларын игилендирирге онг тапхандыла. 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: